Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 455 044-310 588336 874-3 748 200-682 76068 7652 074 96692 947149 101986 854292 759-652 858151 319---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 286 686-105 184121 067-1 179 007-193 8448 7391 010 95244 50051 989187 180222 900-161 42744 397---
1.1.2. Verejná správa809 685-30 02022 661-502 963-31 095797111 2872 0698 46260 2336 450-34 0621 655---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 358 673-175 384193 146-2 066 230-457 82159 229952 72746 37888 650739 44163 409-457 369105 267---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 358 155-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 661 298-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 435 414-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 620 041-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 605 843-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)300 676-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)38 542-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 231 444-51 325176 562-793 313-140 57217 430536 47444 00133 735237 564123 089-93 52127 859---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 898 326-20 25113 238-527 868-12 7385 748180 0062009 54439 13467 398-12 5779 824---
1.2.1.1. do 1 roka 109 780-1 0131 759-7 524-2 4774 54079 1801930620211 746-94390---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 44 733-1621 000-13 886-1 17915823 45904991 3212 883-16323---
1.2.1.3. nad 2 roky 743 813-19 07610 479-506 458-9 0821 05077 3671818 73937 61152 769-11 4719 711---
1.2.2. Verejná správa 1 117 329-25 490147 648-217 324-112 7869 211266 33543 25918 156190 04443 213-76 95210 170---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 215 789-5 58415 676-48 121-15 0482 47190 1335426 0358 38612 478-3 9927 865---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)13 435-77418-144-53012 129000317-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny587 995-26 53617 707-235 861-39 4491 967154 2997 1954 55262 2057 561-25 86911 989---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 174 963-7 6849 309-42 152-10 64318052 7592 68857136 4823 977-6 5944 612---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny413 032-18 8528 398-193 709-28 8061 787101 5404 5073 98125 7233 584-19 2757 377---
1.5. Zahraničné aktíva 1 639 369-58 668103 487-484 644-60 09514 527409 31114 10065 99497 061161 131-162 25822 193---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)152 323-4 7703 840-37 060-20 9732 33624 9871 9401 54944 6462 912-5 7013 549---
1.7. Ostatné aktíva793 694-14 31246 871-137 951-42 4247 100314 3447 81216 019155 77017 125-30 56911 209---
1.8. Celkom14 873 413-466 972685 359-5 437 173-986 325112 1293 526 510167 997270 9471 584 100605 003-970 777228 118---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 452 800-284 461353 678-3 217 834-649 50068 4221 911 770114 534145 283821 939316 449-524 245159 219---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 427 024-110 918112 879-1 265 127-222 2338 5701 004 56219 38871 392249 285173 044-160 48948 525---
2.2.2. Ústredná štátna správa 79 568-2 7251 618-46 049-4 9451 0335 5277925257 8203 440-2 1493 737---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 946 208-170 818239 181-1 906 658-422 32258 819901 68194 35373 366564 834139 965-361 607106 957---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 472 800-44 52454 940-404 164-119 72737 190238 24711 47710 412360 79347 160-117 42938 214---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 983 837-125 75581 476-885 325-136 03915 222345 78527 57036 26686 96287 918-114 59568 494---
2.2.3.2.1. do 1 roka 780 888-70 01561 262-225 281-99 2897 51345 97525 54728 62648 27381 041-55 03258 581---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov75 948-7 4011 713-8 763-14 7686 0144 87834597019 6902 311-2 0807 360---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 127 001-48 33918 501-651 281-21 9821 695294 9321 6796 67018 9994 566-57 4832 553---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 325 806-407102 308-616 128-101 0106 374280 70748 75326 14359 5754 827-128 31512---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 214 376-159102 290-506 223-101 0066 374280 70747 80725 46759 5754 645-127 9264---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace111 430-24818-109 905-4009466760182-3898---
2.2.3.4. REPO operácie163 765-132457-1 041-65 5463336 9426 55354557 50460-1 268237---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)288 473-01 003-22 039-44 218360183 96417 18005 91530 974-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 405 285-85 76777 401-1 256 227-38 31121 610458 81252314 486262 75341 174-134 23214 512---
2.4.1. do 1 roka 5)189 258-7336 295-23 582-5 56316 354116 5573293 83309 387-6 90846---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)71 407-6654 268-29 368-31112319 427046114 1481 803-631201---
2.4.3. nad 2 roky2 144 621-84 36966 838-1 203 277-32 4375 133322 82819410 192248 60529 984-126 69314 265---
2.5. Kapitál a opravné položky 811 175-22 80428 356-229 260-75 4276 637218 01213 54120 498115 16127 682-47 73019 608---
2.6. Zahraničné pasíva1 717 729050 852168 484-440 820-118 4229 635331 16311 04071 903131 968170 633-195 14628 703---
2.7. Ostatné pasíva 1 197 405-23 08856 437-270 993-60 4475 465422 78911 17918 231246 36418 091-69 4246 076---
2.8. Celkom14 873 413-466 972685 359-5 437 173-986 325112 1293 526 510167 997270 9471 584 100605 003-970 777228 118---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt