Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 483 343-314 509339 148-3 779 969-678 07969 4252 044 78993 846154 568982 120300 939-665 886153 911---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 324 086-108 936124 257-1 206 201-192 2468 838987 58945 11256 241189 392229 640-175 38845 358---
1.1.2. Verejná správa805 645-29 73922 319-502 272-30 282787111 2492 1858 59760 0206 104-32 6721 604---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 353 612-175 834192 572-2 071 496-455 55159 800945 95146 54989 730732 70865 195-457 826106 949---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 344 997-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 671 699-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 436 348-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 629 924-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 605 427-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)297 539-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)39 369-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 255 456-51 904178 046-800 375-142 24116 546546 81043 35634 322236 684127 717-93 35227 459---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 909 770-21 16714 238-534 255-12 8925 581180 4871889 66039 22569 400-13 0359 830---
1.2.1.1. do 1 roka 115 795-1 0742 691-9 306-2 7354 26779 5701236230614 311-1 08093---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 45 301-3091 071-14 955-1 07218822 56705601 3433 051-16322---
1.2.1.3. nad 2 roky 748 673-19 78410 476-509 994-9 0851 12678 3501768 73837 57652 037-11 7929 715---
1.2.2. Verejná správa 1 121 516-24 798147 978-216 486-113 3638 622272 49042 62518 602188 99943 978-76 3459 855---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 224 170-5 93915 830-49 634-15 9862 34393 8335436 0608 46014 339-3 9727 774---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)12 843-78120-124-55011 538000325-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny587 313-26 59318 335-235 147-39 6001 963154 8518 5664 64361 1666 731-26 35311 931---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 175 397-7 7019 952-41 510-10 64618152 1252 88157237 3403 938-6 8204 612---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny411 916-18 8928 383-193 637-28 9541 782102 7265 6854 07123 8262 793-19 5337 319---
1.5. Zahraničné aktíva 1 642 167-58 254110 958-490 554-57 77615 020411 36514 51968 916101 463153 278-150 42824 155---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)153 029-4 7953 847-37 489-20 9912 33125 0052 1201 56144 8202 932-5 7083 550---
1.7. Ostatné aktíva772 763-13 92343 409-143 050-40 2307 677306 5217 76417 059140 60718 777-31 18910 321---
1.8. Celkom14 906 964-470 758693 765-5 486 708-978 965112 9613 500 876170 175281 0721 566 857610 755-972 918231 329---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 452 496-285 035356 520-3 236 551-646 19669 0641 882 377115 995151 285814 008318 478-532 500160 482---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 444 305-112 864115 568-1 279 913-219 4218 541985 12720 23373 088253 933179 049-166 19450 607---
2.2.2. Ústredná štátna správa 84 143-3 2932 386-46 544-4 5522 3906 0786411 2217 6853 423-2 9503 621---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 924 048-168 878238 566-1 910 094-422 22358 133891 17295 12176 976552 390136 006-363 356106 254---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 443 792-42 60754 149-404 351-117 91437 940228 36012 07810 663347 65644 761-117 96137 430---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 992 861-125 68281 550-890 456-137 16013 580348 84527 12938 30986 43286 216-116 01868 613---
2.2.3.2.1. do 1 roka 784 496-69 78761 107-227 093-100 5785 68648 69825 18930 37748 76976 938-56 73058 733---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov75 365-7 3931 826-8 765-14 7166 1544 94931296919 0152 107-2 2477 224---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 133 000-48 50218 617-654 598-21 8661 740295 1981 6276 96318 6487 171-57 0412 656---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 324 751-400102 432-613 697-100 8756 578280 34648 79527 10159 8794 734-128 69811---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 214 193-156102 416-504 647-100 8756 578280 34647 83926 45159 8794 531-128 3104---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace110 558-24416-109 050-0009566500203-3887---
2.2.3.4. REPO operácie162 644-189435-1 590-66 2743533 6217 11890358 423295-679200---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)293 693-01 062-22 644-44 248373189 05616 75406 41029 900-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 426 256-86 07476 722-1 270 051-39 78920 474461 59844515 383263 60742 883-134 79714 877---
2.4.1. do 1 roka 5)201 153-8185 792-27 989-6 79115 279121 4422424 104010 394-8 425119---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)69 118-5704 253-28 438-36720618 202084213 7201 807-67637---
2.4.3. nad 2 roky2 155 985-84 68666 677-1 213 624-32 6314 989321 95420310 437249 88730 683-125 69614 721---
2.5. Kapitál a opravné položky 810 976-22 83228 483-229 696-75 9466 695216 46114 14220 779115 16927 247-47 77119 897---
2.6. Zahraničné pasíva1 760 356053 584175 974-453 366-118 6829 974335 29911 57773 897137 254172 515-199 85629 956---
2.7. Ostatné pasíva 1 162 617-23 23355 004-274 400-54 1046 381416 08511 26119 158230 40919 732-57 9946 117---
2.8. Celkom14 906 964-470 758693 765-5 486 708-978 965112 9613 500 876170 175281 0721 566 857610 755-972 918231 329---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt