Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 556 288-319 062351 704-3 820 601-696 13670 0862 035 90091 403154 391984 785298 460-667 053158 110---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 353 825-109 820134 216-1 232 622-201 8559 204968 12542 76554 259190 822230 829-175 52446 549---
1.1.2. Verejná správa810 665-31 17822 368-502 735-29 975739113 9382 1258 46260 2715 866-33 4231 710---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 391 798-178 064195 120-2 085 244-464 30660 143953 83746 51491 670733 69261 765-458 106109 851---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 357 177-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 697 035-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 439 643-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 650 881-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 606 511-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)295 703-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)41 880-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 283 328-51 796187 706-814 419-141 71114 647547 37443 46635 921241 712128 389-92 45327 200---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 928 278-21 72115 955-541 480-12 9214 513185 7291929 88140 83572 130-13 4249 689---
1.2.1.1. do 1 roka 126 531-1 0663 864-12 117-3 8743 18084 1381836531616 236-1 28392---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 34 101-2211 458-15 989-1 326459 68805401 6502 947-21522---
1.2.1.3. nad 2 roky 767 647-20 43410 633-513 374-7 7211 28891 9031748 97638 86952 948-11 9269 575---
1.2.2. Verejná správa 1 137 585-24 435155 756-224 518-112 6817 852274 14342 72320 089191 43442 323-74 7949 560---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 217 465-5 64015 995-48 421-16 1092 28287 5025515 9519 44313 936-4 2357 951---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)12 612-78721-180-51011 200000373-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny587 874-26 76218 317-240 467-39 2901 977148 9839 1604 67762 1896 726-26 30312 183---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 180 545-7 8019 967-43 875-11 00318053 9282 99560437 6813 888-6 9644 654---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny407 330-18 9618 350-196 592-28 2871 79795 0556 1654 07324 5082 839-19 3397 529---
1.5. Zahraničné aktíva 1 663 959-63 706110 312-487 185-56 56914 681423 17112 82673 07495 038160 206-155 59624 421---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)153 585-4 8753 851-37 872-20 8762 31625 1532 1281 56944 9472 904-5 6583 564---
1.7. Ostatné aktíva761 537-14 01244 765-141 015-42 1136 582295 72116 98316 488141 82017 574-30 25911 188---
1.8. Celkom15 019 423-481 000716 675-5 541 739-996 751110 2863 487 501175 970286 1171 570 493614 869-977 324236 668---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 504 958-291 499377 786-3 253 089-658 87267 7381 873 828117 316151 234814 560318 930-532 674164 748---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 486 157-118 826134 867-1 293 369-225 8848 547978 56119 43772 463249 942181 845-168 69753 156---
2.2.2. Ústredná štátna správa 83 200-2 1192 173-46 175-4 4031 3107 4296071 3008 0893 983-2 1324 087---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 935 600-170 554240 746-1 913 545-428 58557 881887 83897 27377 471556 529133 101-361 845107 505---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 471 586-44 30357 120-409 888-121 32337 800231 42813 18711 111355 85645 503-119 15238 102---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 981 726-125 68780 259-889 600-138 21413 623346 03028 29038 13685 34882 382-113 21269 235---
2.2.3.2.1. do 1 roka 774 195-69 67559 649-224 642-100 8315 58447 73226 43530 08048 51273 504-54 47459 512---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 210-7 4751 816-8 559-14 1856 2023 59228395818 4152 062-1 9357 011---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 135 321-48 53718 794-656 399-23 1981 837294 7061 5737 09818 4216 816-56 8032 712---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 321 614-402102 363-612 907-101 5546 445276 49748 34927 64660 0444 929-128 81710---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 210 845-155102 348-503 132-101 5546 445276 49747 38727 33960 0444 735-128 5933---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace110 770-24715-109 775-0009623070195-2247---
2.2.3.4. REPO operácie160 674-1621 004-1 150-67 4941333 8837 44657855 281287-664158---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)293 247-01 054-23 176-44 029366186 92715 25107 34430 351-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 467 640-87 66176 441-1 297 549-42 71819 360466 62651215 255264 07440 611-141 62215 723---
2.4.1. do 1 roka 5)210 296-8765 486-33 881-8 21414 212125 1913114 36408 279-9 333460---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)72 585-5764 444-30 848-45520218 25501 72513 0452 282-71042---
2.4.3. nad 2 roky2 184 760-86 20966 511-1 232 820-34 0494 946323 1802019 166251 02930 050-131 57915 221---
2.5. Kapitál a opravné položky 817 980-22 94029 156-232 738-76 3536 743219 27914 08820 445115 17927 814-47 48819 845---
2.6. Zahraničné pasíva1 772 572054 497177 842-454 126-118 31810 438334 12311 56379 688134 316176 441-202 64030 143---
2.7. Ostatné pasíva 1 162 426-24 40354 396-281 061-56 4615 641406 71817 23818 896235 02020 721-52 9006 209---
2.8. Celkom15 019 423-481 000716 675-5 541 739-996 751110 2863 487 501175 970286 1171 570 493614 869-977 324236 668---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt