Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 847 334-325 211363 561-3 884 255-713 84173 4412 104 86093 902165 6841 055 957307 700-684 653168 171---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 445 137-112 218143 895-1 237 150-194 42010 7921 017 94941 91656 106216 853235 806-172 11547 833---
1.1.2. Verejná správa820 752-29 95922 629-510 923-31 283718114 0893 1199 17661 1176 300-32 6601 898---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 581 445-183 034197 037-2 136 182-488 13861 931972 82248 867100 402777 98765 594-479 878118 440---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 460 514-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 772 202-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 442 022-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 712 781-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 617 400-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)316 010-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)32 720-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 303 929-53 817185 087-836 683-144 48516 818537 70543 93239 821231 609134 370-98 31225 222---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 942 083-23 29117 459-554 073-13 6626 461175 90917211 05743 63672 086-15 0399 410---
1.2.1.1. do 1 roka 126 832-1 2413 442-20 660-3 5804 82175 5871345732515 100-1 506113---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 44 910-4921 184-25 680-2 5175910 06903641 3023 099-10143---
1.2.1.3. nad 2 roky 770 341-21 55812 833-507 733-7 5651 58190 25315910 23642 00953 887-13 4329 254---
1.2.2. Verejná správa 1 134 183-24 531152 407-236 971-114 0628 539268 24943 09122 202177 16444 359-77 4948 205---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 227 663-5 99515 221-45 639-16 7611 81893 5476696 56210 80917 925-5 7797 607---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)14 473-8076-173-46013 134000307-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny659 056-27 22019 242-263 205-43 8111 913178 03110 3144 76772 8368 108-27 64012 283---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 215 428-8 8559 717-45 058-11 71618076 6432 75066245 4405 252-7 9783 927---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny443 628-18 3659 525-218 147-32 0951 733101 3887 5644 10527 3962 856-19 6628 356---
1.5. Zahraničné aktíva 1 736 306-68 702114 940-524 483-61 20817 282411 44114 81480 01894 725185 160-152 49225 855---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)152 620-4 8493 907-36 659-20 7772 20025 9122 5391 65144 3892 937-5 6743 665---
1.7. Ostatné aktíva886 323-17 66446 121-161 086-47 9297 539350 17918 76619 149171 42223 175-30 77411 285---
1.8. Celkom15 600 038-498 269732 864-5 706 544-1 032 095119 1923 621 261184 272311 0921 670 938661 756-999 545246 481---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 729 593-301 879379 717-3 319 158-666 90472 0341 931 550120 799160 075865 046329 861-534 519168 850---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 561 410-122 163134 289-1 311 925-217 3638 9591 018 02919 05174 333274 586184 365-163 36952 029---
2.2.2. Ústredná štátna správa 86 614-2 9983 924-45 364-5 4811 9615 3837731 2297 5363 844-3 1665 728---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 081 569-176 718241 504-1 961 869-444 06061 114908 138100 97584 513582 924141 652-367 984111 093---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 566 545-46 54857 838-432 970-125 14040 334245 31458 15112 053387 69357 121-122 34439 190---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 028 202-129 27378 958-912 716-150 22313 776352 66529 73743 86880 00479 427-115 52371 769---
2.2.3.2.1. do 1 roka 786 503-71 62657 762-234 889-101 3105 44044 33627 95734 90946 84871 690-57 25960 434---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov78 834-7 6581 703-10 752-14 8216 2757 3692191 35716 8302 419-2 3157 335---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 162 865-49 98919 493-667 075-34 0922 061300 9601 5627 60216 3265 318-55 9494 000---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 331 866-334103 770-614 322-104 2746 955279 1772 71027 91260 6964 822-129 5995---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 220 494-120103 651-503 804-104 2746 955279 1771 54827 77060 6964 655-129 3875---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace111 372-214119-110 518-0001 1621420167-2120---
2.2.3.4. REPO operácie154 956-563938-1 861-64 4234930 98210 37668054 531282-518129---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)308 624-01 021-22 537-41 0651 520190 07514 024013 15239 254-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 521 699-92 59878 796-1 320 211-50 21620 572463 61736516 508273 31042 378-147 72415 769---
2.4.1. do 1 roka 5)228 948-1 1658 058-50 555-10 33915 014121 1042274 26209 011-9 180260---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)81 612-5764 054-42 867-2 00810415 45201 40511 6602 507-95425---
2.4.3. nad 2 roky2 211 139-90 85766 684-1 226 789-37 8695 454327 06113710 841261 65030 860-137 59015 484---
2.5. Kapitál a opravné položky 865 706-25 15828 900-239 293-76 9126 972244 75918 29922 416121 67228 800-49 77821 046---
2.6. Zahraničné pasíva1 930 553057 639191 018-528 963-130 87411 366344 05812 42890 733137 246196 440-207 95034 266---
2.7. Ostatné pasíva 1 243 175-20 99553 412-276 382-66 1246 728447 20218 35720 673260 51225 023-59 5746 550---
2.8. Celkom15 600 038-498 269732 864-5 706 544-1 032 095119 1923 621 261184 272311 0921 670 938661 756-999 545246 481---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt