Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 305 710-355 312349 064-3 967 567-760 84675 5462 140 054103 379190 9841 142 574334 825-796 919192 019---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 482 114-125 163119 666-1 253 716-184 55210 289966 72342 90660 806237 751254 732-220 55048 166---
1.1.2. Verejná správa801 766-32 01723 488-497 451-30 558666110 6722 45610 56557 7716 097-30 5101 971---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 021 830-198 132205 910-2 216 400-545 73664 5911 062 65958 016119 613847 05273 996-545 859141 882---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 651 545-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 946 664-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 470 791-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 847 849-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 628 024-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)390 705-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)32 912-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 346 803-54 895175 728-899 313-129 86917 613522 77747 29954 189221 056147 732-98 65324 978---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 062 533-24 58519 240-623 653-12 7766 798193 79517223 73246 44787 833-14 1549 520---
1.2.1.1. do 1 roka 159 957-928869-30 110-4 7924 85586 263118 78658822 320-39353---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 56 216-4392 354-32 312-2 08811512 15905291 1124 845-24815---
1.2.1.3. nad 2 roky 846 360-23 21816 017-561 231-5 8961 82895 37316114 41744 74760 668-13 5139 452---
1.2.2. Verejná správa 1 020 712-23 139140 683-224 958-94 4098 514223 13646 40420 245162 20239 439-76 9237 064---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 263 558-7 17115 805-50 702-22 6842 301105 84672310 21212 40720 460-7 5768 394---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)23 353-47229-166-37022 281000368-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny709 415-30 15820 762-288 531-51 2462 016169 18110 4295 33781 4179 930-33 73217 105---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 206 051-10 07510 047-49 882-10 85318257 9782 69476047 2906 521-10 1622 301---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny503 364-20 08310 715-238 649-40 3931 834111 2037 7354 57734 1273 409-23 57014 804---
1.5. Zahraničné aktíva 2 055 479-79 201123 106-621 766-82 39219 123454 06118 231147 36694 197203 559-200 78029 928---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)157 712-4 9983 835-38 756-20 7452 05327 4692 7481 70545 4573 220-5 9323 542---
1.7. Ostatné aktíva1 048 815-18 91053 691-203 549-59 7247 009416 16125 19026 378175 87733 005-44 13410 377---
1.8. Celkom16 647 295-543 946726 217-6 019 648-1 104 860123 3643 751 985207 284425 9571 760 581732 640-1 180 152277 945---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 903 845-317 416358 411-3 349 658-699 42168 8941 880 955133 092178 299899 058359 790-613 729178 214---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 630 432-138 273111 360-1 339 336-210 8917 585978 24120 86382 683304 414189 826-213 44254 381---
2.2.2. Ústredná štátna správa 121 323-2 589721-73 902-4 4502 3604 1791 0001 8997 06816 528-1 7985 829---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 152 090-176 554246 330-1 936 420-484 08058 949898 535111 22893 717587 576153 436-398 489118 004---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 577 185-44 45558 572-423 639-134 85437 001250 06557 04014 779389 13955 430-129 68339 568---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 140 610-131 47589 286-940 689-175 35114 879346 70331 08550 38172 83093 527-147 08578 404---
2.2.3.2.1. do 1 roka 892 353-74 32565 450-249 573-114 3997 67762 52029 06640 37846 66088 411-75 91367 047---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov79 765-7 8111 580-13 967-18 4844 6885 9803551 44613 8482 332-3 2856 344---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 168 492-49 33922 256-677 149-42 4682 514278 2031 6648 55712 3222 784-67 8875 013---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 263 687-30897 347-570 759-106 4437 026271 5603 22928 28656 2004 229-121 5227---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 142 417-10797 055-450 535-106 4437 026271 5602 07928 18256 2003 965-121 3377---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace121 270-201292-120 224-0001 1501040264-1850---
2.2.3.4. REPO operácie170 608-3161 125-1 333-67 4324330 20719 87627169 407250-19925---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)336 888-0824-19 996-33 5282 111216 56915 9915 3289 12749 300-0105---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 746 681-106 62481 459-1 436 937-52 62621 334505 43228417 181294 04949 581-162 59718 861---
2.4.1. do 1 roka 5)259 252-1 45510 453-60 462-8 56815 719142 4731565 125010 334-4 536127---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)95 264-9563 975-53 320-3 05928217 05401 40311 0032 737-1 289186---
2.4.3. nad 2 roky2 392 165-104 21367 031-1 323 155-40 9995 333345 90512710 653283 04636 510-156 77218 548---
2.5. Kapitál a opravné položky 915 021-28 08333 647-249 345-92 3978 078230 70418 41327 932127 54333 991-58 58624 715---
2.6. Zahraničné pasíva2 368 909068 373193 109-648 505-156 67216 208416 80213 662168 721164 210212 457-276 71047 142---
2.7. Ostatné pasíva 1 375 950-23 45058 767-315 207-70 2166 739501 52325 84328 496266 59427 521-68 5308 908---
2.8. Celkom16 647 295-543 946726 217-6 019 648-1 104 860123 3643 751 985207 284425 9571 760 581732 640-1 180 152277 945---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt