Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 390 190-347 157342 158-4 008 752-771 65476 9542 136 084103 119192 1841 166 740339 709-810 919197 879---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 524 784-117 262113 460-1 285 275-185 13111 321964 23241 75161 675246 407254 298-234 30351 420---
1.1.2. Verejná správa808 781-31 20124 884-497 936-30 607693111 0392 58911 32658 8429 142-31 0082 103---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 056 625-198 694203 814-2 225 541-555 91664 9401 060 81358 779119 183861 49176 269-545 608144 356---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 678 120-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 956 309-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 471 715-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 855 846-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 628 747-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)388 457-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)33 732-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 346 877-55 426175 803-903 126-132 41718 719519 75947 74554 126217 448148 459-97 78523 809---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 066 721-24 84619 265-626 694-13 3588 027193 93417523 52346 48887 640-14 1618 785---
1.2.1.1. do 1 roka 162 205-809687-29 855-4 6146 09087 06718 36546523 875-33642---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 54 304-6882 094-31 429-2 05213211 74014061 1434 315-28916---
1.2.1.3. nad 2 roky 850 212-23 34916 484-565 410-6 6921 80595 12717414 75244 88059 450-13 5368 727---
1.2.2. Verejná správa 1 017 387-23 294142 570-225 756-96 2278 278219 90646 84519 699158 17641 050-75 6336 798---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 262 769-7 28613 968-50 676-22 8322 414105 91972510 90412 78419 769-7 9918 226---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)23 067-47130-151-39022 131000245-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny731 977-29 32520 780-291 704-52 1452 038187 39010 2475 38683 1869 886-34 08116 056---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 227 201-9 07210 076-48 942-11 05118280 5412 37675447 8596 493-9 8462 385---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny504 776-20 25310 704-242 762-41 0941 856106 8497 8704 63235 3273 393-24 23513 671---
1.5. Zahraničné aktíva 2 080 318-77 909118 347-632 111-83 99920 554467 25218 011152 79593 420199 088-204 35730 486---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)157 666-5 0623 827-39 079-20 7242 04226 9592 7801 73245 5153 235-5 9473 544---
1.7. Ostatné aktíva994 892-20 23653 346-201 158-57 7137 162375 07625 95729 190165 80030 434-44 17010 607---
1.8. Celkom16 724 982-535 586714 292-6 076 081-1 118 693127 4693 734 649207 867435 4161 772 107731 052-1 197 258282 379---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 957 228-311 113354 915-3 394 285-713 82869 0231 871 721133 491179 074892 831359 246-631 538179 654---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 669 961-132 017110 239-1 373 276-219 0387 657969 36020 41083 754312 326188 531-218 30355 460---
2.2.2. Ústredná štátna správa 113 868-2 984839-63 167-5 0882 1343 5979552 0507 54118 158-2 4025 908---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 173 399-176 112243 837-1 957 842-489 70259 232898 764112 12693 270572 964152 557-410 833118 286---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 594 927-44 13759 645-445 553-136 74336 870249 95757 05514 230375 35057 484-134 38040 578---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 148 672-131 35286 637-943 690-179 21315 019347 41331 12350 15970 69389 869-156 95377 674---
2.2.3.2.1. do 1 roka 903 958-74 30663 039-252 984-117 0907 91764 76729 12440 84045 16984 853-86 30566 688---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov82 106-7 8842 239-15 954-19 4624 5785 9373421 07413 5572 133-3 1576 131---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 162 608-49 16221 359-674 752-42 6612 524276 7091 6588 24511 9672 883-67 4914 855---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 256 255-30596 426-567 308-105 6447 036271 0093 17628 57655 6574 934-119 3537---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 133 376-10796 100-445 468-105 6447 036271 0092 03328 47555 6574 703-119 1707---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace122 879-198326-121 840-0001 1431010231-1830---
2.2.3.4. REPO operácie173 545-3181 129-1 291-68 10230730 38520 77230571 264270-14727---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)342 886-0814-19 847-33 0962 073220 28515 7136 7269 30850 628-0109---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 735 669-107 68581 310-1 425 895-52 28321 474504 63122117 652296 10347 297-161 69119 649---
2.4.1. do 1 roka 5)254 945-1 44110 241-55 909-8 21515 945142 7801545 06809 915-5 148283---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)95 527-9934 382-53 774-2 87727616 89401 38310 8182 586-1 230315---
2.4.3. nad 2 roky2 385 197-105 25166 687-1 316 212-41 1915 253344 9576711 201285 28534 796-155 31319 051---
2.5. Kapitál a opravné položky 928 102-27 16333 535-250 144-93 5958 173242 96318 42527 520127 76134 183-58 06425 001---
2.6. Zahraničné pasíva2 390 732065 696182 772-663 686-156 25118 835428 91914 050171 271160 957211 874-280 49449 976---
2.7. Ostatné pasíva 1 370 365-23 92960 946-322 224-69 6407 891466 13025 96633 173285 14727 824-65 4717 990---
2.8. Celkom16 724 982-535 586714 292-6 076 081-1 118 693127 4693 734 649207 867435 4161 772 107731 052-1 197 258282 379---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt