Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 421 480-344 545335 852-4 022 671-796 25980 6732 154 720103 274187 9651 185 148329 205-791 832192 610---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 512 095-114 414111 410-1 293 429-199 31112 992969 15740 14756 781246 468248 099-217 36642 668---
1.1.2. Verejná správa818 035-30 39424 490-498 487-31 4941 059121 3783 77610 86360 6605 760-31 2012 249---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 091 350-199 737199 952-2 230 755-565 45466 6221 064 18559 352120 321878 02075 346-543 265147 693---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 687 456-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 977 610-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 475 219-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 875 844-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 626 548-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)394 827-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)31 453-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 311 433-53 684168 797-896 632-134 08117 582508 27245 99254 468211 063144 218-98 43324 203---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 051 369-24 40018 566-623 670-13 0067 373186 64123523 58847 09483 754-14 4058 872---
1.2.1.1. do 1 roka 152 077-915633-29 465-4 7705 15679 74538 52540821 429-98744---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 54 456-6852 126-31 557-2 08412011 88314281 1354 138-28614---
1.2.1.3. nad 2 roky 844 836-22 80015 807-562 648-6 1522 09795 01323214 63545 55158 187-13 1328 814---
1.2.2. Verejná správa 995 893-21 300135 765-221 953-98 0997 958217 44444 73119 835150 67840 792-75 4186 651---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 264 171-7 98414 466-51 009-22 9762 251104 1871 02511 04513 29119 672-8 6108 680---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)23 261-47529-183-39022 290000245-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny750 948-29 64621 346-307 806-54 4392 042188 89711 1445 40981 6259 566-36 28613 886---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 240 153-10 21710 102-60 133-11 74618281 0862 75674346 7506 352-10 8112 031---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny510 795-19 42911 244-247 673-42 6931 860107 8118 3884 66634 8753 214-25 47511 855---
1.5. Zahraničné aktíva 2 020 547-74 882116 244-622 813-83 14921 401468 01619 766145 44892 301188 021-176 13732 135---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)158 854-4 9603 912-38 247-20 6792 03428 3412 9151 70746 2833 315-5 9383 438---
1.7. Ostatné aktíva975 051-19 74153 423-195 523-64 0435 947366 08224 14923 015164 78331 303-40 32110 870---
1.8. Celkom16 661 572-527 933699 604-6 083 875-1 152 691129 6783 736 616207 247418 0191 781 201705 873-1 148 942277 140---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 056 948-308 933343 448-3 431 088-741 49272 9731 916 002134 512175 078926 112351 114-618 153172 555---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 679 277-129 975102 047-1 379 354-226 7527 603986 46320 58781 894313 912188 484-214 47248 321---
2.2.2. Ústredná štátna správa 117 380-1 901763-69 850-5 5404 3685 8659021 9706 99812 746-9626 417---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 260 291-177 057240 638-1 981 884-509 20061 002923 674113 02491 214605 202149 884-402 719117 817---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 648 852-45 05058 499-448 237-140 22937 129269 17460 98215 117410 65250 375-131 89042 500---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 159 606-131 57882 262-955 087-183 71516 516351 63130 30147 44069 10394 411-153 02874 835---
2.2.3.2.1. do 1 roka 913 814-73 65158 989-264 271-119 2969 55467 02528 23237 95145 26689 229-83 74864 834---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov77 516-7 8411 682-16 797-20 1044 3312 77431299312 3451 358-3 1266 165---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 168 276-50 08621 591-674 019-44 3152 631281 8321 7578 49611 4923 824-66 1543 836---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 276 908-31598 756-578 185-108 7147 352275 7143 20527 95057 1444 956-117 80121---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 151 538-10998 456-453 750-108 7147 352275 7142 02227 88557 1444 774-117 61921---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace125 370-206300-124 435-0001 183650182-1820---
2.2.3.4. REPO operácie174 925-1141 121-375-76 542527 15518 53670768 303142-0461---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)323 308-0804-19 312-33 1081 524210 66215 3587 74210 03940 002-0115---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 712 933-106 49884 156-1 417 138-51 89721 499485 01422017 454301 92047 526-159 60620 225---
2.4.1. do 1 roka 5)247 762-1 56312 769-59 036-9 21012 179129 5801535 0211 85110 739-5 403411---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)97 215-9284 438-54 273-2 91463817 10201 39510 9472 773-1 445362---
2.4.3. nad 2 roky2 367 956-104 00766 949-1 303 829-39 7738 682338 3326611 038289 12234 014-152 75819 452---
2.5. Kapitál a opravné položky 936 522-27 25432 448-258 466-94 4088 156249 32618 45126 993123 93034 090-58 33323 118---
2.6. Zahraničné pasíva2 299 658061 557177 482-639 515-158 34018 837430 46413 849162 846158 306204 774-234 61552 922---
2.7. Ostatné pasíva 1 332 202-23 69161 266-318 356-73 4466 689445 14824 85727 906260 89428 367-78 2358 205---
2.8. Celkom16 661 572-527 933699 604-6 083 875-1 152 691129 6783 736 616207 247418 0191 781 201705 873-1 148 942277 140---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt