Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 021 068-331 771371 789-3 896 788-728 59676 8892 122 69094 863177 1371 084 948307 665-750 679172 116---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 510 966-115 863148 626-1 232 546-199 19113 4771 014 65343 61460 157230 950234 289-214 95946 255---
1.1.2. Verejná správa821 337-30 32823 177-507 702-31 070752113 4452 1649 53559 4316 290-37 8081 799---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 688 765-185 580199 986-2 156 540-498 33562 660994 59249 085107 445794 56767 086-497 912124 062---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 506 715-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 809 336-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 448 524-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 737 085-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 623 727-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)335 518-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)37 188-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 335 580-54 656183 695-854 806-137 44417 363554 72642 10841 882235 327134 156-97 10624 419---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 979 746-24 04919 591-571 896-12 8385 833182 56716311 73148 83478 004-15 0079 396---
1.2.1.1. do 1 roka 137 104-1 1703 674-25 742-3 7354 12983 1081129152013 691-95787---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 48 708-3691 933-28 726-2 656598 32903291 2944 117-87818---
1.2.1.3. nad 2 roky 793 934-22 51013 984-517 428-6 4471 64591 13015311 11147 02060 196-13 1729 291---
1.2.2. Verejná správa 1 128 064-24 334148 337-236 821-106 6509 439278 07641 28522 776174 51543 662-76 3407 114---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 227 770-6 27315 767-46 089-17 9562 09194 0836607 37511 97812 490-5 7597 909---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)21 405-82817-186-38020 059000277-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny729 635-28 06219 814-307 084-45 8242 075186 98710 8504 85881 1729 887-30 86613 006---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 230 233-9 1819 515-51 981-11 81518179 4512 78180248 4335 683-9 2743 917---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny499 402-18 88110 299-255 103-34 0091 894107 5368 0704 05632 7394 204-21 5929 089---
1.5. Zahraničné aktíva 1 817 299-69 511115 217-546 335-65 65218 328425 89415 77483 13792 614194 701-176 89629 014---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)152 235-4 8413 890-36 528-20 5872 18626 0592 5491 68244 1112 995-5 7223 634---
1.7. Ostatné aktíva941 756-17 03045 937-163 095-49 6717 451405 62320 39717 810164 02624 607-36 29510 211---
1.8. Celkom16 018 970-506 698740 359-5 804 822-1 047 814124 2913 742 037186 549326 5061 702 195674 286-1 097 559252 402---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 809 957-300 744374 867-3 330 653-686 32971 0181 914 228122 137164 960878 949334 144-584 145169 920---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 612 615-121 359127 254-1 327 871-220 8429 6371 002 23519 96877 826289 385187 914-197 85750 435---
2.2.2. Ústredná štátna správa 87 034-3 2892 250-45 738-4 4441 4986 5008171 9227 7203 997-3 9665 710---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 110 308-176 096245 363-1 957 044-461 04359 883905 493101 35285 212581 844142 233-382 322113 775---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 568 146-45 38658 154-433 319-129 31738 257243 93656 67812 422386 39554 484-127 59938 877---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 052 685-129 79484 397-918 094-156 51414 799347 34530 22044 36079 35782 799-120 49874 728---
2.2.3.2.1. do 1 roka 808 999-72 76361 970-236 516-101 8886 45147 27328 34235 25947 83175 512-60 42963 107---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov79 663-7 4961 611-10 616-16 1946 3367 2852391 53015 9762 512-2 8937 214---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 164 023-49 53520 816-670 962-38 4322 012292 7871 6397 57115 5504 775-57 1764 407---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 312 140-329101 633-604 776-105 5576 797274 2962 92627 81858 6494 544-127 7347---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 198 975-114101 480-492 426-105 5576 797274 2961 76827 69258 6494 427-127 5307---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace113 165-215153-112 350-0001 1581260117-2040---
2.2.3.4. REPO operácie177 337-5871 179-855-69 6553039 91611 52961257 443406-6 491163---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)325 053-01 004-23 657-38 4421 722208 78714 729012 33039 111-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 590 094-95 10480 112-1 347 536-51 06926 965477 30333915 335283 88143 173-152 66216 954---
2.4.1. do 1 roka 5)248 954-1 0729 150-55 790-10 57921 127128 9732034 52607 978-9 623136---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)89 188-6174 050-49 765-2 3029914 32901 49011 4713 931-1 10628---
2.4.3. nad 2 roky2 251 952-93 41566 912-1 241 981-38 1885 739334 0011369 319272 41031 264-141 93316 790---
2.5. Kapitál a opravné položky 886 976-26 61329 041-241 791-78 1537 229251 58818 74624 000124 82329 559-52 25721 922---
2.6. Zahraničné pasíva2 099 328062 971200 937-583 990-131 52810 888381 81512 261101 809145 308200 963-242 26636 853---
2.7. Ostatné pasíva 1 306 891-21 26654 398-277 195-62 2936 469508 31618 33719 732256 90427 336-66 2296 753---
2.8. Celkom16 018 970-506 698740 359-5 804 822-1 047 814124 2913 742 037186 549326 5061 702 195674 286-1 097 559252 402---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt