Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 067 936-334 187359 791-3 906 031-740 70476 3752 137 81896 633179 2571 085 880310 736-757 425179 732---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 494 752-116 384133 891-1 228 847-195 25011 3551 027 13443 66961 335223 366234 626-212 00650 558---
1.1.2. Verejná správa823 954-31 69922 810-509 565-32 7651 281110 8692 2799 93259 7086 018-37 5551 752---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 749 230-186 104203 090-2 167 619-512 68963 739999 81550 684107 990802 80670 092-507 864127 422---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 542 421-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 826 681-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 451 757-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 750 268-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 624 656-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)341 256-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)38 867-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 341 847-54 973181 647-864 254-132 97217 671544 90643 79246 997236 254140 693-96 95324 527---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 999 615-23 77521 039-582 743-12 6275 980183 31116416 54148 65782 185-13 5449 213---
1.2.1.1. do 1 roka 147 810-1 0233 607-29 095-3 1254 16683 850115 08645616 640-68973---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 49 856-3702 110-29 365-2 695838 34504831 2345 023-12919---
1.2.1.3. nad 2 roky 801 949-22 38215 322-524 283-6 8071 73191 11615410 97246 96760 522-12 7269 121---
1.2.2. Verejná správa 1 105 812-24 695144 723-235 234-101 8459 623264 50042 97522 079174 94643 451-77 7097 007---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 236 420-6 50315 885-46 277-18 5002 06897 0956538 37712 65115 057-5 7008 307---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)22 046-83317-188-39020 688000281-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny744 376-28 11020 157-312 343-46 8472 056188 78810 5924 92882 50411 550-33 08714 006---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 232 221-9 1519 546-51 758-12 37818079 3712 71985348 4655 762-10 0614 696---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny512 155-18 95910 611-260 585-34 4691 876109 4177 8724 07534 0395 788-23 0269 310---
1.5. Zahraničné aktíva 1 924 424-71 563117 667-572 050-68 00818 535430 05415 486124 46195 774206 049-191 72228 541---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)152 946-4 8553 871-36 906-20 8062 18726 0592 7151 78244 0753 033-5 7443 628---
1.7. Ostatné aktíva979 511-19 00447 038-168 946-52 4058 321410 16720 47626 648170 15626 949-36 78213 095---
1.8. Celkom16 233 091-513 524730 188-5 860 718-1 061 779125 1463 758 479189 700384 0771 714 642699 289-1 121 715263 533---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 823 035-303 179362 172-3 324 334-693 14674 6601 917 761125 587167 180880 512336 399-586 690177 002---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 586 687-123 125115 725-1 317 384-223 0299 2751 001 06521 04178 795280 488184 245-196 75256 804---
2.2.2. Ústredná štátna správa 88 291-2 4353 059-46 090-4 5653 2675 4038771 6338 2674 120-4 4135 039---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 148 057-177 619243 388-1 960 860-465 55262 118911 293103 66986 752591 757148 034-385 525115 159---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 602 465-46 93258 039-444 128-132 04439 186250 96657 21512 032396 82255 708-127 13039 478---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 061 214-130 24483 486-915 810-161 37516 038345 10630 49545 39777 54287 462-123 23375 521---
2.2.3.2.1. do 1 roka 817 125-73 37160 821-232 210-105 3257 86047 99228 61436 06147 00080 234-62 40463 847---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov79 923-7 4491 871-11 339-16 3416 2076 8922571 56015 6122 361-3 1097 182---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 164 166-49 42420 794-672 261-39 7091 971290 2221 6247 77614 9304 867-57 7204 492---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 304 586-324100 355-598 223-104 9396 775275 0502 96328 73858 3834 649-127 1437---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 191 823-113100 196-486 311-104 9396 775275 0501 81428 59458 3834 514-126 9417---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace112 763-211159-111 912-0001 1491440135-2020---
2.2.3.4. REPO operácie179 792-1191 508-2 699-67 19411940 17112 99558559 010215-8 019153---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)350 511-0996-23 082-37 7451 781215 65815 4725 60112 75552 850-043---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 616 159-96 43680 029-1 368 874-49 24222 111483 82833615 645285 82143 016-153 87617 281---
2.4.1. do 1 roka 5)243 453-1 2769 011-55 918-7 60716 189133 1971984 28507 652-8 172146---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)91 747-6723 952-51 636-2 5868614 86101 57311 0834 138-1 11446---
2.4.3. nad 2 roky2 280 959-94 48867 066-1 261 320-39 0495 836335 7701379 787274 73831 226-144 59017 089---
2.5. Kapitál a opravné položky 896 457-26 64029 417-242 890-78 0997 405255 66218 47224 775126 07630 165-53 35121 977---
2.6. Zahraničné pasíva2 220 535065 484202 499-616 612-138 11911 403382 10712 001141 647151 733210 146-262 72638 059---
2.7. Ostatné pasíva 1 325 708-21 78555 075-284 926-65 4287 786503 46317 83328 544257 74526 713-65 0729 171---
2.8. Celkom16 233 091-513 524730 188-5 860 718-1 061 779125 1463 758 479189 700384 0771 714 642699 289-1 121 715263 533---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt