Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 148 362-335 568369 304-3 933 123-736 28075 1922 145 87296 754178 3041 108 242314 427-764 328187 722---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 551 547-117 166139 119-1 248 327-191 82711 7401 025 34643 11260 487242 641239 053-219 21856 623---
1.1.2. Verejná správa817 426-31 40723 932-509 904-32 073718109 4142 27110 02059 0606 264-32 8551 779---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 779 389-186 995206 253-2 174 892-512 38062 7341 011 11251 370107 797806 54169 110-512 255129 320---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 544 973-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 840 517-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 453 862-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 761 989-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 624 666-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)356 962-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 938-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 359 328-54 552180 218-874 244-137 16118 530543 79044 81748 637232 172145 390-100 30524 329---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 021 048-24 06821 219-595 957-12 3587 141184 51216418 02647 94787 449-13 1559 216---
1.2.1.1. do 1 roka 154 611-9683 883-28 711-3 0425 28486 775115 73346819 022-66362---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 51 263-3311 688-31 293-2 4801378 37404551 1345 217-14113---
1.2.1.3. nad 2 roky 815 174-22 76915 648-535 953-6 8361 72089 36315311 83846 34563 210-12 3519 141---
1.2.2. Verejná správa 1 094 844-23 839143 611-231 397-103 8399 442259 43043 97522 017171 34942 131-80 7727 017---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 243 436-6 64515 388-46 890-20 9641 94799 8486788 59412 87615 810-6 3788 096---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)25 750-82632-181-42024 380000289-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny763 295-29 20221 736-322 873-46 7562 074191 55210 8615 26483 64812 570-33 90613 714---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 237 453-9 37011 336-54 785-12 28518079 9742 77786548 8585 833-9 7134 254---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny525 842-19 83210 400-268 088-34 4711 894111 5788 0834 39934 7906 737-24 1939 460---
1.5. Zahraničné aktíva 1 908 865-72 987117 093-569 539-70 70117 825420 10114 738121 180100 817194 541-195 84328 238---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)153 322-4 8773 895-37 123-20 8182 13626 1482 6811 79444 0833 044-5 7813 623---
1.7. Ostatné aktíva978 765-17 46549 580-173 306-49 1707 039412 75522 17126 563161 63826 604-39 99914 646---
1.8. Celkom16 337 680-515 477741 857-5 910 389-1 060 926122 7973 764 598192 029381 7401 730 600696 863-1 140 162272 271---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 874 585-305 486372 689-3 342 898-690 87769 7631 914 568126 481168 650898 498335 232-594 605181 319---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 648 812-124 810122 483-1 341 852-223 9258 5891 005 41821 80779 590296 961186 081-198 64760 456---
2.2.2. Ústredná štátna správa 79 747-3 1682 277-45 581-4 4831 4053 8889061 9587 5343 800-1 0454 608---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 146 026-177 508247 929-1 955 465-462 46959 769905 262103 76787 102594 003145 351-394 913116 255---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 586 621-45 92258 827-434 407-129 49637 223249 15157 88412 193394 77251 702-133 41839 510---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 081 426-131 15187 617-925 866-161 89714 710345 99029 86346 13977 30489 031-125 06576 656---
2.2.3.2.1. do 1 roka 836 494-74 56864 779-241 079-104 7877 27550 94127 94236 86947 39981 378-62 15965 260---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov78 956-7 3101 663-11 590-16 3915 6746 6632611 60715 2342 725-3 2036 896---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 165 976-49 27321 175-673 197-40 7191 761288 3861 6617 66314 6714 928-59 7034 500---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 296 790-320100 579-592 325-103 6757 781273 1842 92328 51957 9164 492-127 9927---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 182 777-112100 414-479 120-103 6757 781273 1841 76628 41657 9164 358-127 7947---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace114 013-208165-113 205-0001 1571030134-1980---
2.2.3.4. REPO operácie181 189-115906-2 867-67 4015536 93713 09625164 011126-8 43882---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)352 162-0972-22 610-36 7372 043220 99215 6084 98510 32553 457-041---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 646 567-99 56080 974-1 388 729-49 17325 079484 98732715 808287 55943 800-153 51417 384---
2.4.1. do 1 roka 5)254 061-1 6749 912-57 516-7 21819 306138 2021894 78807 664-7 651130---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)93 771-7183 902-53 354-2 95812015 53601 73610 7683 463-1 17838---
2.4.3. nad 2 roky2 298 735-97 16867 160-1 277 859-38 9975 653331 2491379 284276 79132 673-144 68517 216---
2.5. Kapitál a opravné položky 903 720-26 39031 334-244 116-81 5827 539254 96218 18324 593126 58430 259-54 83521 526---
2.6. Zahraničné pasíva2 221 611064 215196 583-624 495-140 13311 636381 81412 204139 456155 695206 258-260 77240 554---
2.7. Ostatné pasíva 1 338 394-19 82659 305-287 541-62 4246 737507 27519 22727 608251 93927 857-76 43611 447---
2.8. Celkom16 337 680-515 477741 857-5 910 389-1 060 926122 7973 764 598192 029381 7401 730 600696 863-1 140 162272 271---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt