Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 126 014-342 727359 503-3 925 251-742 70777 4842 124 568101 226180 1061 129 633310 045-747 926186 064---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 462 195-122 320131 671-1 238 320-186 98113 627979 10046 05061 532244 593234 010-198 79851 243---
1.1.2. Verejná správa817 248-30 55223 219-506 002-31 136828115 2622 3239 71859 6145 689-33 4311 797---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 846 571-189 855204 613-2 180 929-524 59063 0291 030 20652 853108 856825 42670 346-515 697133 024---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 564 066-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 862 438-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 456 563-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 779 151-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 626 724-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)381 366-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)38 701-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 336 833-54 599174 998-875 841-137 93716 635534 73446 43650 194230 693139 146-98 04824 008---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 020 123-24 09620 083-599 011-12 8316 090182 37516419 96148 46584 355-13 6339 223---
1.2.1.1. do 1 roka 154 974-9373 165-29 418-3 7434 19683 005117 50653821 450-95561---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 54 575-3581 658-34 673-2 2751419 42504891 1054 357-8113---
1.2.1.3. nad 2 roky 810 574-22 80115 260-534 920-6 8131 75389 94515311 96646 82258 548-12 5979 149---
1.2.2. Verejná správa 1 073 308-23 958139 685-228 206-101 9568 676254 87845 60021 120170 51939 021-78 4976 792---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 243 402-6 54515 230-48 624-23 1501 86997 4816739 11311 70915 770-5 9187 993---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)25 407-82831-162-37024 002000347-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny704 025-29 25120 085-283 447-50 2612 032170 99210 6194 96782 97310 768-31 95817 291---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 209 986-9 30110 199-50 022-12 76518057 8502 47486947 2195 651-9 6436 287---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny494 039-19 9509 886-233 425-37 4961 852113 1428 1454 09835 7545 117-22 31511 004---
1.5. Zahraničné aktíva 1 887 234-72 869122 530-556 747-69 45217 078407 49616 734126 69196 749199 548-190 98627 088---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)154 496-4 8683 826-37 522-20 8892 08426 7282 6751 79444 2533 115-5 8013 616---
1.7. Ostatné aktíva978 707-16 73849 914-169 373-52 0317 007423 78222 81426 876156 43924 622-39 38412 541---
1.8. Celkom16 212 725-521 880730 887-5 848 343-1 073 313122 3213 712 308200 512390 6311 740 743687 592-1 114 100270 607---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 850 208-309 821373 278-3 306 595-703 79770 3921 916 520132 694170 337906 859334 598-578 183179 828---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 620 962-130 358118 630-1 308 517-224 0618 4061 001 07822 50780 895309 640186 240-195 12958 008---
2.2.2. Ústredná štátna správa 93 347-2 7371 594-51 932-4 3771 77311 3849532 1027 4034 603-1 1834 259---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 135 899-176 726253 054-1 946 146-475 35960 213904 058109 23587 340589 816143 755-381 871117 561---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 596 319-45 58562 386-433 594-135 16037 249256 91660 58412 662391 98651 208-127 92841 645---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 080 871-130 60889 314-923 808-164 84015 492344 52830 98145 71376 64388 511-125 90875 506---
2.2.3.2.1. do 1 roka 837 335-74 14066 322-238 518-106 6738 28552 69929 02136 53347 07281 930-61 20163 962---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov78 764-7 2841 743-11 548-16 8625 2546 6892861 54615 1452 532-3 2706 891---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 164 772-49 18421 249-673 742-41 3051 953285 1401 6757 63414 4264 049-61 4374 653---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 291 434-319100 368-586 921-107 5077 469271 4173 15628 45557 5253 597-127 8506---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 175 936-108100 176-472 211-107 5077 469271 4171 97628 35457 5253 507-127 6566---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace115 498-211192-114 710-0001 180101090-1940---
2.2.3.4. REPO operácie167 275-214986-1 823-67 852331 19714 51451063 662439-185404---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)344 711-0880-21 698-35 8362 113216 45315 2255 8929 83951 962-038---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 652 346-99 65882 283-1 392 220-49 63623 449482 37031516 665288 64345 234-155 14017 049---
2.4.1. do 1 roka 5)254 443-1 77111 292-61 906-7 48617 660132 5001784 56909 507-7 501251---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)93 891-7143 872-53 987-2 94211615 84001 41910 8952 887-1 14971---
2.4.3. nad 2 roky2 304 012-97 17367 119-1 276 327-39 2085 673334 03013710 677277 74832 840-146 49016 727---
2.5. Kapitál a opravné položky 895 253-26 80932 241-246 511-84 7547 622230 32318 51124 600126 53032 620-57 06726 176---
2.6. Zahraničné pasíva2 120 538064 385186 028-589 117-134 28512 429352 28413 242143 806151 498198 230-248 58439 891---
2.7. Ostatné pasíva 1 349 037-21 20756 177-292 202-65 0056 316514 35820 52528 700257 37424 948-75 1267 625---
2.8. Celkom16 212 725-521 880730 887-5 848 343-1 073 313122 3213 712 308200 512390 6311 740 743687 592-1 114 100270 607---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt