Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 083 503-345 846360 283-3 905 022-747 80376 5052 097 20299 691178 0361 115 446307 733-758 499191 128---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 393 141-123 274132 382-1 215 632-184 51812 431954 06943 50058 305225 509234 314-199 37753 330---
1.1.2. Verejná správa815 501-30 88123 010-507 683-31 479697109 5522 3029 90758 2075 526-36 6561 903---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 874 861-191 691204 891-2 181 707-531 80663 3771 033 58153 890109 824831 73067 893-522 466135 895---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 586 045-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 872 295-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 460 220-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 787 499-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 624 577-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)382 243-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)34 285-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 341 041-54 271173 351-886 056-134 88717 364535 42046 41452 511224 805138 270-99 92924 177---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 043 046-24 12719 850-611 987-12 7036 607187 59416321 61747 17888 004-13 9209 459---
1.2.1.1. do 1 roka 158 848-9722 674-30 922-4 0644 61684 271118 16160021 444-1 06856---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 57 480-3692 453-36 209-2 1391559 73304761 1084 739-8415---
1.2.1.3. nad 2 roky 826 718-22 78614 723-544 856-6 5001 83693 59015312 98045 47061 821-12 7689 388---
1.2.2. Verejná správa 1 046 362-23 361138 684-224 701-99 2968 789245 92945 57321 113165 09134 766-77 7426 890---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 251 633-6 78314 817-49 368-22 8881 968101 8976779 78112 53615 500-8 2677 828---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)25 005-62130-210-39023 828000277-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny700 351-29 72119 788-284 993-50 3192 001170 32310 6475 36183 76210 271-31 83611 976---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 201 571-9 73210 164-48 721-10 73618056 7812 53685346 9635 526-9 7552 160---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny498 780-19 9899 624-236 272-39 5831 821113 5428 1114 50836 7994 745-22 0819 816---
1.5. Zahraničné aktíva 1 920 034-75 006114 504-570 380-71 97417 960426 72715 410129 44488 463201 414-193 84130 321---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)155 056-4 9013 823-37 790-20 7802 08226 9122 7141 69444 5523 114-5 8133 595---
1.7. Ostatné aktíva1 019 817-18 27548 843-177 352-53 5057 557448 22822 24625 725159 31125 705-41 51913 797---
1.8. Celkom16 244 803-528 641720 621-5 861 803-1 079 305123 4713 728 643197 130392 7691 716 337686 784-1 131 438274 991---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 770 495-310 366366 385-3 283 562-693 55169 4731 885 550130 046168 492891 818334 316-585 869181 113---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 545 237-131 619120 558-1 291 969-210 9297 759970 44321 94179 458293 453182 491-198 27358 285---
2.2.2. Ústredná štátna správa 84 914-2 814884-52 263-4 8791 9993 3619881 7787 0893 884-1 3174 646---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 140 344-175 933244 943-1 939 330-477 74359 715911 746107 11687 256591 276147 941-386 279118 182---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 594 742-44 11960 264-429 458-135 53838 184258 25659 46813 603389 65051 848-131 14042 682---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 088 817-131 28684 235-926 898-167 18714 161347 15228 78045 60476 41991 618-129 19475 063---
2.2.3.2.1. do 1 roka 844 618-74 68061 085-239 708-108 0146 91458 03226 80036 32447 26985 264-63 61363 715---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov79 049-7 3741 776-11 990-17 2485 2856 5042941 33515 2372 350-3 2826 668---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 165 150-49 23221 374-675 200-41 9251 962282 6161 6867 94513 9134 004-62 2994 680---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 284 737-31399 275-581 206-108 4367 357272 8143 21927 89557 4554 352-125 6286---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 168 158-10599 058-465 523-108 4367 357272 8142 03927 79457 4554 173-125 4376---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace116 579-208217-115 683-0001 1811010179-1910---
2.2.3.4. REPO operácie172 048-2151 169-1 768-66 5821333 52415 64915467 752123-317431---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)341 763-0875-21 149-34 9242 123218 56015 7365 6319 46549 003-033---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 680 566-101 29980 977-1 415 709-48 97524 105489 54530516 388287 62642 688-155 69617 558---
2.4.1. do 1 roka 5)257 326-1 7349 970-64 031-7 23918 392136 6311694 43108 514-6 236148---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)94 003-7273 858-55 566-2 94011514 95601 42210 7332 469-1 14374---
2.4.3. nad 2 roky2 329 237-98 83867 149-1 296 112-38 7965 598337 95813610 535276 89331 705-148 31717 336---
2.5. Kapitál a opravné položky 900 732-26 83932 703-246 968-89 6377 692230 32717 77925 752127 26033 049-56 76923 736---
2.6. Zahraničné pasíva2 171 791068 519184 636-598 105-140 39513 184367 45012 675148 802145 243202 671-258 68044 106---
2.7. Ostatné pasíva 1 378 816-21 61855 045-296 310-71 8236 894537 21120 58927 064254 92525 057-74 4248 445---
2.8. Celkom16 244 803-528 641720 621-5 861 803-1 079 305123 4713 728 643197 130392 7691 716 337686 784-1 131 438274 991---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt