Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 139 127-349 140353 226-3 929 393-741 55378 9352 107 18298 337187 7871 109 328324 388-773 337184 858---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 441 987-123 040125 082-1 234 639-185 39514 332964 53740 56962 721218 942251 099-215 62146 579---
1.1.2. Verejná správa803 650-31 42923 316-502 304-30 588709106 8602 40510 02357 2925 382-33 8941 853---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 893 490-194 671204 828-2 192 450-525 57063 8941 035 78555 363115 043833 09467 907-523 822136 426---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 598 304-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 880 876-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 462 866-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 794 756-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 623 254-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)380 824-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)33 488-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 339 252-53 669171 052-891 406-132 68117 367535 11146 58052 987221 456140 282-98 77924 462---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 049 142-24 03320 332-616 935-12 9156 875188 11416022 50046 59487 203-14 1599 482---
1.2.1.1. do 1 roka 158 790-8312 656-31 225-4 0414 89584 612118 29461120 538-1 03156---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 57 788-3701 695-35 335-2 26213411 61606011 0764 479-20614---
1.2.1.3. nad 2 roky 832 564-22 83215 981-550 375-6 6121 84691 88614913 60544 90762 186-12 9229 412---
1.2.2. Verejná správa 1 034 262-22 915135 068-224 767-97 0238 598245 95145 75620 957162 30233 184-76 5516 946---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 255 848-6 72115 652-49 704-22 7431 894101 0466649 53012 56019 895-8 0698 034---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)25 237-62430-154-41024 020000368-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny704 105-29 92620 642-286 479-50 9691 995172 04610 4045 39881 4389 726-33 03512 451---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 203 684-9 8769 535-48 810-11 06618158 3332 40685847 2806 433-9 1102 202---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny500 421-20 05011 107-237 669-39 9031 814113 7137 9984 54034 1583 293-23 92510 249---
1.5. Zahraničné aktíva 1 980 103-76 373118 278-588 045-76 19917 116443 00116 865137 99290 943204 576-198 98328 597---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)155 300-4 9273 832-38 077-20 7012 06927 0832 7421 69644 3983 148-5 8073 562---
1.7. Ostatné aktíva1 058 892-17 54353 020-183 544-53 8566 857482 70223 69129 514148 99727 725-40 86414 270---
1.8. Celkom16 402 019-532 201720 080-5 917 098-1 075 994124 3403 791 151198 627415 3701 696 563710 212-1 150 807268 202---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 801 379-312 197357 280-3 306 818-690 24172 0551 882 181129 762176 811878 530344 290-606 567174 409---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 577 370-134 705110 665-1 318 287-209 3387 687972 36719 84683 120289 452183 963-214 56653 220---
2.2.2. Ústredná štátna správa 86 693-2 414923-51 686-4 1641 8924 4539351 6047 2904 409-3 1644 694---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 137 316-175 078245 692-1 936 845-476 73962 476905 361108 98292 087581 788155 918-388 837116 495---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 566 585-44 01659 007-421 763-132 40340 226253 22058 70813 750382 43454 165-125 49140 110---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 121 587-130 54086 547-936 037-169 62914 789347 71828 45550 45173 72197 126-138 69476 335---
2.2.3.2.1. do 1 roka 876 415-74 06363 300-246 562-109 8997 57959 46026 46540 23745 48191 228-73 51765 089---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov78 775-7 4311 667-12 302-17 5044 8126 6423281 71514 9431 898-3 3446 517---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 166 397-49 04621 580-677 173-42 2262 398281 6161 6638 49913 2974 000-61 8334 729---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 279 766-30898 792-577 329-107 7287 444274 0283 19227 69057 3894 418-124 6346---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 161 532-10498 550-459 989-107 7287 444274 0282 01527 58457 3894 263-124 4476---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace118 234-204242-117 340-0001 1771060155-1870---
2.2.3.4. REPO operácie169 378-2141 346-1 716-66 9791730 39518 62619668 244209-1844---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)345 647-0873-21 133-34 6472 091221 20715 0965 8439 34450 398-0111---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 705 722-103 96780 047-1 426 245-49 89922 898495 27030116 971289 43145 614-156 95518 425---
2.4.1. do 1 roka 5)257 774-1 5339 145-62 089-7 78717 134139 6421734 82109 030-6 423170---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)96 990-9353 712-57 023-3 03418516 14701 42410 7302 590-1 13377---
2.4.3. nad 2 roky2 350 958-101 49967 190-1 307 133-39 0785 579339 48112810 726278 70133 994-149 39918 178---
2.5. Kapitál a opravné položky 903 807-26 71433 001-247 536-90 8227 826229 85017 78826 307127 36933 585-56 36024 437---
2.6. Zahraničné pasíva2 243 881067 693190 463-620 290-142 31013 180381 70212 969158 044154 110210 349-262 84342 897---
2.7. Ostatné pasíva 1 401 582-21 63058 416-295 076-68 0756 290580 94122 71131 394237 77925 976-68 0827 923---
2.8. Celkom16 402 019-532 201720 080-5 917 098-1 075 994124 3403 791 151198 627415 3701 696 563710 212-1 150 807268 202---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt