Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 238 192-350 300345 749-3 938 592-763 17375 1562 141 54599 435188 9121 117 301329 251-799 805188 408---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 458 640-121 296118 814-1 234 069-192 95510 100975 92040 03361 552220 839250 955-224 87447 266---
1.1.2. Verejná správa799 837-32 09723 426-493 061-30 527692112 8972 42010 78957 7685 673-30 9771 930---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 979 715-196 907203 509-2 211 462-539 69164 3641 052 72856 982116 571838 69472 623-543 954139 212---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 635 890-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 925 449-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 469 264-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 832 601-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 623 584-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)385 402-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)32 972-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 348 280-54 734174 227-892 268-131 24015 745531 50347 05655 234220 981146 241-101 75324 354---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 056 701-24 10518 738-620 595-11 3695 160191 46616124 40747 27289 180-14 7749 635---
1.2.1.1. do 1 roka 154 539-8421 004-30 417-4 1853 30984 6791110 04754018 967-49554---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 57 359-4031 429-34 829-2 07812411 69205171 0615 064-14715---
1.2.1.3. nad 2 roky 844 803-22 86016 305-555 349-5 1061 72795 09515113 84345 67165 149-14 1329 566---
1.2.2. Verejná správa 1 033 929-23 552138 563-221 344-97 3318 495238 23946 22721 053161 12438 441-78 6757 112---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 257 650-7 07716 926-50 329-22 5402 090101 7986689 77412 58518 620-8 3047 607---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)24 352-62829-155-37023 136000367-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny707 565-30 05320 662-287 001-50 3612 024170 66910 7385 35780 8919 781-33 95316 813---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 204 091-9 99710 092-49 037-10 62418157 1032 73783647 3696 447-10 0952 310---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny503 474-20 05610 570-237 964-39 7371 843113 5668 0024 52133 5223 334-23 85814 503---
1.5. Zahraničné aktíva 1 998 913-78 200122 887-591 882-79 23718 149453 05618 168141 09094 541204 263-186 31529 293---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)156 049-4 9703 827-38 412-20 7002 05727 2112 7281 73844 5143 208-5 8813 531---
1.7. Ostatné aktíva982 728-17 66455 969-197 103-55 8086 425382 04922 93527 391159 87927 023-42 31411 103---
1.8. Celkom16 456 064-536 549723 349-5 945 413-1 100 555119 5553 729 169201 070419 7201 718 102720 135-1 170 017273 500---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 855 970-311 240353 510-3 308 993-704 73068 7191 901 590132 066177 958880 072355 327-618 429175 402---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 595 415-132 405107 994-1 303 593-211 6107 970989 71320 87783 899290 034195 005-220 32052 872---
2.2.2. Ústredná štátna správa 113 656-2 619885-71 470-4 1241 7095 4669902 0597 6229 937-2 6335 132---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 146 899-176 216244 631-1 933 930-488 99659 040906 411110 19892 000582 416150 385-395 476117 398---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 577 216-44 77958 284-419 292-139 71736 176255 23758 33514 304387 04252 487-129 17040 728---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 125 824-130 92387 156-939 166-171 21415 698347 13029 31749 08273 15293 122-142 96476 217---
2.2.3.2.1. do 1 roka 879 631-74 78963 685-250 258-111 2388 47160 46427 34538 68645 65988 102-73 19365 086---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov78 373-7 3261 495-12 762-17 6764 7516 1633401 74314 6892 193-3 2176 358---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 167 820-48 80821 976-676 146-42 3002 476280 5031 6338 65312 8042 827-66 5544 773---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 272 436-30697 968-574 487-107 4437 127272 1843 18928 35556 8474 457-123 2566---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 151 983-10697 681-454 980-107 4437 127272 1842 03228 24856 8474 293-123 0686---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 453-200287-119 507-0001 1581070164-1880---
2.2.3.4. REPO operácie171 423-2081 223-985-70 6223931 86019 35625965 375319-86447---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)334 828-0824-20 337-33 7382 108214 66015 6595 8509 22447 983-0104---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 720 460-105 24880 778-1 426 973-51 37420 701499 27829116 896293 46347 773-159 20818 769---
2.4.1. do 1 roka 5)251 940-1 3079 770-58 867-7 78715 108139 9911644 593010 007-4 383127---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)96 731-9513 945-55 403-3 04122416 96001 44510 5692 770-1 292132---
2.4.3. nad 2 roky2 371 789-102 99067 063-1 312 703-40 5465 369342 32712710 858282 89434 996-153 53318 510---
2.5. Kapitál a opravné položky 910 556-27 57433 120-248 352-91 6247 933230 67118 41826 909127 65333 894-58 32724 499---
2.6. Zahraničné pasíva2 295 069070 187193 541-627 190-151 53913 779399 32112 700163 229155 566209 791-264 82146 104---
2.7. Ostatné pasíva 1 339 181-22 30061 576-313 568-67 5506 315483 64921 93628 878252 12425 367-69 2328 622---
2.8. Celkom16 456 064-536 549723 349-5 945 413-1 100 555119 5553 729 169201 070419 7201 718 102720 135-1 170 017273 500---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt