Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 612 286-344 612331 514-4 000 165-792 30286 8362 232 204102 338196 5121 160 310342 875-829 461193 157---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 596 257-117 496105 734-1 256 368-197 91315 3741 035 01338 86362 116223 821261 387-240 16242 010---
1.1.2. Verejná správa830 038-30 04324 453-509 967-31 4912 619115 1353 51612 17659 7486 639-31 9172 334---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 185 991-197 073201 327-2 233 830-562 89868 8431 082 05659 959122 220876 74174 849-557 382148 813---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 741 480-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 002 220-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 478 466-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 894 326-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 629 427-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)407 753-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)34 542-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 381 192-57 588169 582-902 832-138 71619 597520 92644 47656 208211 466135 562-99 25424 985---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 062 867-24 99618 049-634 700-13 8778 255190 87824223 84044 31080 123-14 8348 763---
1.2.1.1. do 1 roka 160 906-8451 246-29 509-5 4235 78288 59427 89336320 469-74337---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 55 057-6881 591-32 577-2 07118212 12714809634 248-11514---
1.2.1.3. nad 2 roky 846 904-23 46315 212-572 614-6 3832 29190 15723915 46742 98455 406-13 9768 712---
1.2.2. Verejná správa 1 048 216-24 137136 314-216 079-101 8099 001222 02543 25621 342153 85737 742-75 3327 322---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 270 109-8 45515 219-52 053-23 0302 341108 02397811 02613 29917 697-9 0888 900---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)23 884-47930-228-40022 845700255-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny779 508-29 86922 151-314 773-56 0012 073191 32510 9465 46481 3499 940-41 63213 985---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 247 354-10 26810 849-60 812-12 95768281 4862 74486246 3316 087-12 2382 038---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny532 154-19 60111 302-253 961-43 0441 391109 8398 2024 60235 0183 853-29 39411 947---
1.5. Zahraničné aktíva 2 069 590-76 230109 459-616 991-91 01922 306491 95418 021148 31888 706187 495-189 23029 861---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)160 574-4 7273 931-37 007-20 6602 07928 7742 7761 67646 1303 249-6 0033 562---
1.7. Ostatné aktíva1 032 228-19 57854 613-192 049-62 6237 591412 99321 42026 382159 29032 089-34 3709 230---
1.8. Celkom17 059 264-533 083691 280-6 064 045-1 161 360140 4813 901 019199 982434 5611 747 249711 466-1 199 954274 784---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 191 780-311 961340 902-3 373 186-732 62475 8251 990 343131 871182 282886 412350 902-645 813169 659---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 735 986-130 11097 154-1 345 479-225 51413 6091 049 87117 69585 328291 903200 253-232 45146 619---
2.2.2. Ústredná štátna správa 95 617-2 330912-57 656-5 7321 8572 5181 0171 6258 8816 457-8725 760---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 360 177-179 521242 836-1 970 051-501 37860 359937 954113 15995 329585 628144 192-412 490117 280---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 660 248-45 85660 122-437 986-134 26237 482265 98959 17114 166387 40052 638-125 85439 322---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 205 665-133 23383 883-955 944-187 32415 505357 70429 73751 23667 36585 116-161 14777 471---
2.2.3.2.1. do 1 roka 955 732-75 67760 337-264 535-122 1748 59972 58527 62641 64944 16380 307-90 28967 791---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov79 696-7 8461 223-18 213-20 7364 2602 6308099912 7261 295-3 5366 152---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 170 237-49 71022 323-673 196-44 4142 646282 4892 0318 58810 4763 514-67 3223 528---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 282 833-31397 744-574 322-106 5197 339280 4713 22329 44455 6606 257-121 51823---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 156 030-11097 375-449 798-106 5197 339280 4712 03029 37455 6595 997-121 33523---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace126 803-203369-124 524-0001 193701260-1830---
2.2.3.4. REPO operácie211 431-1191 087-1 799-73 2733333 79021 02848375 203181-3 971464---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)351 776-0777-20 552-33 3522 115224 70014 6897 44510 39237 639-0115---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 756 690-110 04980 888-1 434 539-52 39826 148500 10525118 488302 00647 862-163 69020 266---
2.4.1. do 1 roka 5)257 516-1 6479 865-54 894-9 66814 226143 7141845 3101 7049 099-6 946259---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)100 382-1 0324 669-56 616-2 92072916 82601 39511 0623 414-1 401318---
2.4.3. nad 2 roky2 398 792-107 37066 354-1 323 029-39 81011 193339 5656711 783289 24035 349-155 34319 689---
2.5. Kapitál a opravné položky 960 077-27 57433 502-258 433-95 5988 856249 32018 23827 195125 84134 011-57 92023 589---
2.6. Zahraničné pasíva2 415 184061 098173 334-665 477-165 34619 233468 55811 895168 843161 373211 686-258 98349 358---
2.7. Ostatné pasíva 1 383 756-22 40161 877-311 858-82 0428 304467 99323 03830 308261 22529 366-73 54811 797---
2.8. Celkom17 059 264-533 083691 280-6 064 045-1 161 360140 4813 901 019199 982434 5611 747 249711 466-1 199 954274 784---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt