Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 976 460-361 589339 718-4 111 948-848 52991 3582 289 129103 661204 4681 219 226357 736-841 105207 993---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 725 488-124 028111 749-1 348 871-203 57215 3391 044 56030 77455 718248 075274 887-225 92241 993---
1.1.2. Verejná správa800 001-29 91123 733-491 764-31 6182 629110 2332 28913 01355 9485 282-30 8212 760---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 450 971-207 650204 236-2 271 313-613 33973 3901 134 33670 598135 737915 20377 567-584 362163 240---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 869 732-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 127 929-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 494 112-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 005 556-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 628 261-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)417 066-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 247-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 547 055-58 985189 149-934 783-161 31320 806576 32146 82573 143221 647144 840-97 87721 366---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 134 364-26 78219 737-658 027-17 6589 059210 81155336 70544 35085 566-17 3347 782---
1.2.1.1. do 1 roka 169 065-608459-15 143-6 2507 300103 490017 01611116 183-2 47035---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 83 630-1 0882 576-51 040-1 00917417 22138821 6257 828-14539---
1.2.1.3. nad 2 roky 881 669-25 08616 702-591 844-10 3991 58590 10055018 80742 61461 555-14 7197 708---
1.2.2. Verejná správa 1 083 972-21 762154 182-212 357-112 5539 541226 03244 43422 135161 15442 702-70 8436 277---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 328 719-10 44115 230-64 399-31 1022 206139 4781 83814 30316 14316 572-9 7007 307---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)37 193-50838-1 702-47034 641800249-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny779 105-30 51123 087-299 970-57 5512 451197 59411 0725 77687 96210 014-39 18613 931---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 244 048-11 23310 397-55 803-12 03462481 3042 73988049 1435 994-11 9051 992---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny535 057-19 27812 690-244 167-45 5171 827116 2908 3334 89638 8194 020-27 28111 939---
1.5. Zahraničné aktíva 2 336 589-81 367143 628-722 488-88 92537 359506 17519 516189 05095 366209 274-213 20930 232---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)166 482-4 8313 982-38 608-20 9202 72229 0573 2741 85347 8843 500-6 0973 754---
1.7. Ostatné aktíva1 090 854-19 79367 773-190 496-66 7376 251419 08118 24440 479166 14245 479-38 72011 659---
1.8. Celkom17 933 735-557 584767 378-6 299 995-1 244 023160 9464 051 997202 602514 7681 838 223771 093-1 236 192288 934---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 484 932-318 440374 699-3 473 254-784 66279 0541 988 581145 129186 167933 616365 198-660 311175 821---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 814 993-131 264119 443-1 386 946-226 63715 2331 027 43816 70187 371310 297210 216-233 43850 009---
2.2.2. Ústredná štátna správa 113 234-3 3311 558-55 382-22 3701 2082 9416 7831 5827 6643 990-2 5793 846---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 556 705-183 845253 698-2 030 926-535 65562 613958 202121 64597 214615 655150 992-424 294121 966---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 783 108-48 89958 179-490 210-143 01538 853272 86962 94916 993417 91053 511-136 73842 982---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 237 266-134 33196 394-969 955-207 06715 951359 86326 47348 98259 21592 281-148 35178 403---
2.2.3.2.1. do 1 roka 991 638-77 26268 428-277 565-134 5039 89481 98724 31438 81342 50886 149-80 90069 315---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov82 727-7 5793 486-19 590-22 3763 8433 882621 51811 072798-3 1145 407---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 162 901-49 49024 480-672 800-50 1882 214273 9942 0978 6515 6355 334-64 3373 681---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 301 271-26598 212-561 407-113 3877 805287 0873 47630 97254 8384 694-139 1253---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 184 382-10398 167-446 435-113 3867 805287 0872 29830 80654 8384 642-138 8123---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace116 889-16245-114 972-1001 178166052-3130---
2.2.3.4. REPO operácie235 060-350913-9 354-72 186438 38328 74726783 692506-80578---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)429 513-01 025-29 577-40 8923 464262 0229 6488 38223 50050 853-0150---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 900 576-117 66578 292-1 473 134-63 11623 451523 01923920 175327 18361 195-189 99023 117---
2.4.1. do 1 roka 5)269 390-1 5059 129-35 984-11 27512 752155 9381728 07022120 053-14 23457---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)134 762-1 8114 179-90 668-3 2371 14216 974040212 2661 955-1 655473---
2.4.3. nad 2 roky2 496 424-114 34964 984-1 346 482-48 6049 557350 1076711 703314 69639 187-174 10122 587---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 016 375-30 88435 382-273 158-100 41312 960260 01119 85830 541133 01536 237-58 89425 022---
2.6. Zahraničné pasíva2 630 925065 210202 543-735 049-176 59933 292468 61011 104226 047166 330217 884-271 52656 731---
2.7. Ostatné pasíva 1 471 414-25 38575 437-315 823-78 3418 725549 75416 62443 456254 57939 726-55 4718 093---
2.8. Celkom17 933 735-557 584767 378-6 299 995-1 244 023160 9464 051 997202 602514 7681 838 223771 093-1 236 192288 934---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt