Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 118 407-364 225349 741-4 152 331-861 86195 0932 307 832107 077211 8181 242 384361 873-854 615209 557---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 800 930-125 385121 616-1 371 149-207 16018 6491 062 34931 89059 388254 782274 905-229 24544 412---
1.1.2. Verejná správa816 233-29 88924 204-502 198-31 6992 674111 0262 75113 85657 2216 423-31 4762 816---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 501 244-208 951203 921-2 278 984-623 00273 7701 134 45772 436138 574930 38180 545-593 894162 329---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 894 953-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 140 685-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 495 926-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 015 145-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 629 614-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)429 330-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 271-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 549 729-58 820191 799-928 291-167 61920 796572 22847 28778 658220 756142 733-99 69621 046---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 129 111-26 61119 698-653 491-18 4898 719206 25244441 43745 64383 043-18 2876 997---
1.2.1.1. do 1 roka 162 995-614391-10 925-6 4157 23599 2331021 24314213 678-3 06247---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 85 463-1 0912 893-51 447-1 12911417 657361 0851 6138 212-14541---
1.2.1.3. nad 2 roky 880 653-24 90616 414-591 119-10 9451 37089 36239819 10943 88861 153-15 0806 909---
1.2.2. Verejná správa 1 088 756-21 526156 686-209 998-117 0969 796224 82044 99823 780158 34143 357-71 5976 761---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 331 862-10 68315 415-64 802-32 0342 281141 1561 84513 44116 77216 333-9 8127 288---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)39 344-50738-2 186-38036 320700248-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny782 545-30 28523 163-299 153-58 4512 005199 50811 3015 75689 3909 984-37 78515 764---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 246 848-11 33811 843-55 724-12 34262581 8682 76388549 1136 721-11 6461 980---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny535 697-18 94711 320-243 429-46 1091 380117 6408 5384 87140 2773 263-26 13913 784---
1.5. Zahraničné aktíva 2 421 062-84 178144 461-742 208-91 34036 421501 70617 278195 22398 724233 290-245 53330 700---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)167 239-4 8623 974-38 889-20 9512 42229 4933 3021 85448 1343 510-6 0893 759---
1.7. Ostatné aktíva1 074 269-21 04379 770-157 101-68 4216 042415 67223 61136 782171 94441 829-40 34911 705---
1.8. Celkom18 152 605-563 920792 946-6 320 159-1 268 684162 7834 062 761209 865530 0901 871 333793 469-1 284 066292 529---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 601 520-318 563391 761-3 524 913-800 03282 5631 992 189146 859195 752934 358371 498-663 880179 152---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 875 938-129 526131 603-1 418 241-229 28717 0381 029 41617 76195 332319 721212 479-222 54652 988---
2.2.2. Ústredná štátna správa 115 086-2 9172 514-56 514-22 6021 3164 1966 3861 4887 3953 255-2 9113 592---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 610 496-186 120257 644-2 050 158-548 14364 209958 577122 71298 932607 242155 764-438 423122 572---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 832 147-50 93461 610-518 197-148 41438 116275 21164 38417 020410 84860 307-142 77544 331---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 238 830-134 57494 358-964 728-209 99918 121358 38527 98950 24358 81789 038-154 84977 729---
2.2.3.2.1. do 1 roka 995 650-77 41566 953-273 657-135 66812 18381 87225 87539 08142 44482 657-88 86868 977---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov81 536-7 5983 441-19 693-21 9883 7383 813661 52710 875779-2 8135 205---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 161 644-49 56123 964-671 378-52 3432 200272 7002 0489 6355 4985 602-63 1683 547---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 313 633-262100 426-563 217-116 9647 962288 1973 51531 32954 8376 176-140 7453---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 197 880-102100 380-449 228-116 9637 962288 1972 33931 15454 8376 126-140 5893---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace115 753-16046-113 989-1001 176175050-1560---
2.2.3.4. REPO operácie225 886-3501 250-4 016-72 7661036 78426 82434082 740243-54509---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)440 099-01 107-30 697-42 2163 580266 5049 3879 19424 35652 901-0157---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 888 553-119 84278 650-1 448 532-65 78422 490525 47317920 578330 46262 081-191 26623 216---
2.4.1. do 1 roka 5)262 301-1 3929 928-29 968-12 87311 808153 5201728 20719920 505-13 66564---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)140 429-1 8094 020-93 848-3 6891 09517 936040911 9143 191-2 026492---
2.4.3. nad 2 roky2 485 823-116 64164 702-1 324 716-49 2229 587354 017711 962318 34938 385-175 57522 660---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 021 400-30 50835 579-274 462-101 29512 990260 65819 63430 956133 07236 345-60 56325 338---
2.6. Zahraničné pasíva2 694 587068 995199 172-723 944-180 22933 683473 67610 967235 038167 966235 115-308 43457 368---
2.7. Ostatné pasíva 1 506 446-26 01286 677-317 611-79 1287 477544 26122 83938 572281 11935 529-59 9237 298---
2.8. Celkom18 152 605-563 920792 946-6 320 159-1 268 684162 7834 062 761209 865530 0901 871 333793 469-1 284 066292 529---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt