Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 134 783-372 754338 165-4 144 723-879 68796 9192 305 202108 744212 0801 249 494382 158-832 714212 143---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 794 059-133 500110 962-1 360 429-214 55519 8691 059 31730 96157 008255 021293 128-212 62046 689---
1.1.2. Verejná správa822 049-28 69524 394-494 878-33 5572 713120 6043 76313 43658 1275 985-32 5283 369---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 518 675-210 559202 809-2 289 416-631 57574 3371 125 28174 020141 636936 34683 045-587 566162 085---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 903 196-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 146 163-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 497 076-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 026 153-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 622 934-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)434 394-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)34 921-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 535 912-57 194191 650-930 975-168 84618 624553 74044 92380 660220 133146 344-101 91920 904---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 122 938-26 81418 947-651 044-17 4487 811204 12154841 40046 52682 134-19 5076 638---
1.2.1.1. do 1 roka 158 695-583312-8 631-5 9296 68498 3721020 6009513 864-3 54471---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 90 131-1 1702 826-55 862-1 09410017 924371 1771 5728 168-15546---
1.2.1.3. nad 2 roky 874 112-25 06115 809-586 551-10 4251 02787 82550119 62344 85960 102-15 8086 521---
1.2.2. Verejná správa 1 077 382-20 109156 385-213 938-118 1228 830216 32642 17224 794153 82043 257-72 8716 758---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 335 592-10 27116 318-65 993-33 2761 983133 2932 20314 46619 78720 953-9 5417 508---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)38 479-038-2 402-38035 751800242-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny810 837-30 24523 357-308 744-59 8722 604208 45311 1635 90890 34410 469-42 34617 332---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 251 879-10 52911 772-55 826-12 46763986 4792 58788449 4386 693-11 8602 705---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny558 958-19 71611 585-252 918-47 4051 965121 9748 5765 02440 9063 776-30 48614 627---
1.5. Zahraničné aktíva 2 402 741-84 849144 064-727 719-93 04340 007507 21518 593196 52785 147235 215-239 87330 489---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)168 243-4 8774 024-38 020-20 9662 37331 0103 1631 86848 3973 492-6 2433 810---
1.7. Ostatné aktíva1 075 426-23 46576 100-150 507-69 3906 095409 03225 89434 856184 64038 715-42 81113 921---
1.8. Celkom18 166 415-573 384777 396-6 303 090-1 291 841166 6244 050 400212 490531 8991 878 154816 637-1 265 906298 594---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 696 616-322 679376 313-3 556 965-820 89582 4982 012 479147 945196 658952 191390 916-653 163183 914---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 829 562-128 513114 271-1 417 987-233 42316 6841 017 41317 14194 690302 506227 205-205 61454 115---
2.2.2. Ústredná štátna správa 103 928-3 2591 109-49 111-19 0621 6974 9371 3761 4717 5058 808-1 2994 294---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 763 126-190 907260 933-2 089 867-568 41064 117990 129129 428100 497642 180154 903-446 250125 505---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 936 872-51 03861 397-532 663-159 67239 014305 54670 38618 871449 74650 642-150 96946 928---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 257 532-139 27793 277-972 518-208 20217 052357 11231 15049 95059 03099 297-152 54378 124---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 006 746-80 29665 998-279 906-136 13511 18974 40728 96538 90141 91393 152-86 79969 085---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov81 684-8 3323 420-19 774-22 2673 6333 166831 14510 710782-2 9055 467---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 169 102-50 64923 859-672 838-49 8002 230279 5392 1029 9046 4075 363-62 8393 572---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 350 222-264105 278-579 749-121 4928 035295 7973 66231 33457 1914 869-142 5474---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 234 375-103105 229-465 697-121 4928 035295 7972 44131 16957 1914 824-142 3934---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace115 847-16149-114 052-0001 221165045-1540---
2.2.3.4. REPO operácie218 500-328981-4 937-79 0441631 67424 23034276 21395-191449---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)436 527-01 191-32 572-43 4402 906255 8569 6629 50426 10355 128-0165---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 882 846-121 59177 950-1 445 391-65 18621 521522 34828620 762334 02558 952-191 43723 396---
2.4.1. do 1 roka 5)248 990-1 1339 227-28 982-12 34111 020147 1371737 72012617 898-13 18449---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)147 511-1 8923 934-100 330-3 5661 08218 195047911 7723 094-2 668498---
2.4.3. nad 2 roky2 486 345-118 56664 789-1 316 079-49 2799 419357 01611312 563322 12737 960-175 58522 849---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 038 211-29 30434 027-275 687-104 06616 986270 48219 48931 133133 63337 382-60 75425 268---
2.6. Zahraničné pasíva2 687 388073 241201 871-691 641-178 78935 772484 78510 934237 564171 830242 567-299 32759 068---
2.7. Ostatné pasíva 1 424 827-26 56986 044-300 834-79 4656 941504 45024 17436 278260 37231 692-61 2256 783---
2.8. Celkom18 166 415-573 384777 396-6 303 090-1 291 841166 6244 050 400212 490531 8991 878 154816 637-1 265 906298 594---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt