Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 680 544-346 124337 223-4 035 290-793 65387 1842 256 81099 376198 1731 150 068341 504-837 668197 471---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 651 671-118 570109 864-1 284 672-198 84815 2661 058 08335 66863 319215 019261 699-244 54046 123---
1.1.2. Verejná správa821 722-30 06924 032-506 093-31 8922 630113 3502 89711 91559 8335 638-30 9852 388---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 207 151-197 485203 327-2 244 525-562 91369 2881 085 37760 811122 939875 21674 167-562 143148 960---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 752 689-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 006 088-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 477 915-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 898 830-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 629 343-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)412 325-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 045-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 420 014-57 295173 298-912 241-141 14120 525533 33547 12857 362212 738138 554-101 21825 179---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 083 098-25 33519 284-640 008-13 0589 057199 78826824 44443 80984 501-14 8018 745---
1.2.1.1. do 1 roka 162 432-767462-26 676-4 5276 60593 950128 02735220 356-64751---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 57 929-7112 424-32 526-2 04519213 46324669745 017-9712---
1.2.1.3. nad 2 roky 862 737-23 85716 398-580 806-6 4862 26092 37525415 95142 48359 128-14 0578 682---
1.2.2. Verejná správa 1 057 963-23 226139 332-217 557-103 3999 171220 89345 83121 388155 47636 854-77 5267 310---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 278 953-8 73414 682-54 676-24 6842 297112 6541 02911 53013 45317 199-8 8919 124---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)24 637-48031-154-40023 677700248-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny788 127-29 94822 258-319 480-55 9692 107193 59210 8975 54782 68910 285-40 61114 744---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 248 565-10 40410 054-60 941-12 82568182 4882 67185047 2015 915-12 4242 111---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny539 562-19 54412 204-258 539-43 1441 426111 1048 2264 69735 4884 370-28 18712 633---
1.5. Zahraničné aktíva 2 094 184-76 989109 812-642 679-87 48823 369475 27317 981154 30890 542187 598-198 96229 183---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)161 216-4 7063 942-36 778-20 6132 07528 8232 9321 68746 7413 313-6 0823 524---
1.7. Ostatné aktíva1 015 757-20 20461 748-194 694-62 2216 750383 03819 96425 238158 20037 426-36 6269 648---
1.8. Celkom17 184 481-535 746708 313-6 141 316-1 161 123142 0113 894 547198 288442 3191 740 977718 924-1 221 168279 749---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 222 794-307 442348 955-3 415 195-739 70676 6891 959 706135 069181 551880 769354 391-650 524172 797---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 750 406-125 657101 694-1 377 361-223 82415 1401 024 80418 84086 602291 044201 977-235 07648 387---
2.2.2. Ústredná štátna správa 103 563-2 3921 208-57 992-13 8961 0934 6352 0901 6297 0255 808-1 0524 743---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 368 825-179 393246 053-1 979 842-501 98660 456930 267114 13993 320582 700146 606-414 396119 667---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 661 610-45 25359 107-448 339-135 36537 442261 68859 27214 562384 20251 357-125 57539 448---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 217 613-133 70588 375-957 720-190 86815 711355 28629 10449 09966 17490 648-161 19179 732---
2.2.3.2.1. do 1 roka 968 059-76 83463 771-266 759-125 1848 84271 89626 91639 51743 72584 533-89 97570 107---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov80 329-7 2082 653-18 472-20 6434 2442 727841 02112 5151 315-3 3746 073---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 169 225-49 66321 951-672 489-45 0412 625280 6632 1048 5619 9344 800-67 8423 552---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 276 418-30696 817-572 217-106 4667 268279 7003 19929 34254 9194 342-121 81824---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 149 492-11196 348-447 711-106 4667 268279 7002 02029 19154 9194 132-121 60224---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace126 926-195469-124 506-0001 1791510210-2160---
2.2.3.4. REPO operácie213 184-1291 754-1 566-69 2873533 59322 56431777 405259-5 812463---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)357 970-0796-21 531-33 7192 113231 76613 7155 16111 40637 639-0124---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 791 656-112 77780 438-1 450 156-53 61825 740504 29725219 781306 15448 978-167 87721 588---
2.4.1. do 1 roka 5)263 753-1 7619 602-51 935-10 21414 002150 7581845 8181 6209 679-7 913267---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)104 427-1 0964 699-60 493-3 41979316 12411 52711 1373 511-1 307320---
2.4.3. nad 2 roky2 423 476-109 92066 137-1 337 728-39 98510 945337 4156712 436293 39735 788-158 65721 001---
2.5. Kapitál a opravné položky 965 866-27 53433 464-260 497-96 3808 982248 99219 12528 294126 79034 379-57 88823 541---
2.6. Zahraničné pasíva2 450 040065 184173 882-679 817-162 24620 819466 92311 658178 930163 072209 898-266 10751 504---
2.7. Ostatné pasíva 1 396 154-22 80970 778-314 120-75 4547 668482 86318 46928 602252 78633 639-78 77210 195---
2.8. Celkom17 184 481-535 746708 313-6 141 316-1 161 123142 0113 894 547198 288442 3191 740 977718 924-1 221 168279 749---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt