Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 814 992-350 167338 823-4 085 932-811 10790 2712 257 32198 629202 8781 184 300342 955-854 794197 815---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 716 509-121 027110 546-1 326 253-208 92416 9711 045 84633 39764 948234 304260 372-250 33543 586---
1.1.2. Verejná správa824 441-29 63724 539-506 571-32 3792 586113 0792 47012 19859 4606 004-33 1242 394---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 274 042-199 503203 738-2 253 108-569 80470 7141 098 39662 762125 732890 53676 579-571 335151 835---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 795 799-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 023 970-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 477 815-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 915 104-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 631 052-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)417 961-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 318-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 453 978-59 436173 281-923 503-144 87419 875540 04647 15158 510216 542140 204-106 00424 552---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 100 642-26 33918 614-645 989-14 6238 202204 70629325 61346 06185 419-15 9508 833---
1.2.1.1. do 1 roka 163 767-776379-25 254-5 8395 84995 38358 66935719 797-1 40851---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 62 585-7261 977-34 861-2 33418915 11634171 1465 608-19513---
1.2.1.3. nad 2 roky 874 290-24 83716 258-585 874-6 4502 16494 20728516 52744 55860 014-14 3478 769---
1.2.2. Verejná správa 1 066 239-24 078139 801-220 110-105 2779 381217 92045 65921 529157 01937 045-81 3327 088---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 287 097-9 01914 866-57 404-24 9742 292117 4201 19911 36813 46217 740-8 7228 631---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)25 591-48530-264-40024 516800248-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny812 299-31 02522 571-336 666-55 6432 099193 97310 9025 43286 8159 990-42 21514 968---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 255 335-10 30711 293-64 476-12 71560982 0062 71185949 4135 917-12 8062 223---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny556 964-20 71811 278-272 190-42 9281 490111 9678 1914 57337 4024 073-29 40912 745---
1.5. Zahraničné aktíva 2 236 209-78 069125 680-671 043-99 23126 015496 74919 459165 812101 731197 053-227 96427 403---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)160 997-4 7263 967-37 037-20 6552 07328 4642 9141 69646 4923 339-6 1183 516---
1.7. Ostatné aktíva1 059 284-20 11555 376-204 874-62 7386 849398 77123 61929 452172 86135 206-39 5329 891---
1.8. Celkom17 563 346-544 023719 728-6 259 319-1 194 291147 1813 939 837202 685463 7781 808 740728 992-1 276 626278 146---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 325 272-313 156353 276-3 437 447-759 36978 7991 942 248136 630182 698910 520362 564-672 992175 573---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 814 451-130 491103 582-1 396 131-232 19615 7781 007 51018 96687 165310 588208 811-252 98050 253---
2.2.2. Ústredná štátna správa 103 578-2 4081 074-57 623-16 5711 4152 8422 5031 4307 1535 640-9273 992---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 407 243-180 257248 620-1 983 693-510 60261 606931 896115 16194 103592 779148 113-419 085121 328---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 671 091-45 39959 491-448 325-135 32937 052260 18558 58215 065390 87453 177-128 68438 928---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 237 842-134 44191 909-963 868-195 84017 074357 45729 20749 42665 81090 225-160 68981 896---
2.2.3.2.1. do 1 roka 982 681-77 25865 256-270 781-128 60910 17074 59727 05940 12544 52483 939-88 20372 160---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov82 631-7 6793 678-18 720-20 9784 2233 160731 04712 2401 306-3 4176 110---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 172 530-49 50422 975-674 367-46 2532 681279 7002 0758 2549 0464 980-69 0693 626---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 275 738-28896 074-570 578-107 2917 231280 2123 19229 33554 4734 349-122 68629---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 149 298-10095 619-446 484-107 2917 231280 2122 01429 19354 4734 143-122 50929---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace126 440-188455-124 094-0001 1781420206-1770---
2.2.3.4. REPO operácie222 572-1291 146-922-72 14224934 04224 18027781 622362-7 026475---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)369 234-0819-22 660-34 6882 243239 33112 9365 10912 61338 708-0127---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 817 283-113 86879 377-1 457 812-55 56026 195507 77525221 602312 01050 652-170 28721 892---
2.4.1. do 1 roka 5)264 594-2 0418 795-51 754-11 63314 367148 2081847 1641 31810 151-8 573406---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)104 924-1 3404 620-62 069-3 69581114 67311 36111 2513 435-1 364303---
2.4.3. nad 2 roky2 447 765-110 48765 962-1 343 989-40 23211 017344 8946713 077299 44137 066-160 35021 183---
2.5. Kapitál a opravné položky 978 627-27 86333 349-262 899-95 2369 191256 11519 26629 217128 43034 920-58 57223 569---
2.6. Zahraničné pasíva2 638 694065 234189 347-760 032-172 45323 539486 98411 220192 853177 011211 490-299 32249 210---
2.7. Ostatné pasíva 1 434 236-23 90263 560-318 469-76 9857 214507 38422 38132 299268 15630 658-75 4537 775---
2.8. Celkom17 563 346-544 023719 728-6 259 319-1 194 291147 1813 939 837202 685463 7781 808 740728 992-1 276 626278 146---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt