Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 784 291-348 953343 434-4 064 616-810 41890 9592 252 33698 581207 2161 184 884335 287-850 093197 514---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 654 667-119 689113 057-1 313 000-199 15116 5121 025 46032 77765 870229 824254 011-243 42141 895---
1.1.2. Verejná správa816 289-29 95224 555-501 046-32 3562 563111 4892 42312 21659 4645 637-32 0232 565---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 313 335-199 312205 822-2 250 570-578 91171 8841 115 38763 381129 130895 59675 639-574 649153 054---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 811 979-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 043 976-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 482 100-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 929 788-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 632 088-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)421 153-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 228-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 476 278-58 079172 627-932 196-149 76019 995543 99649 32859 995219 657145 251-101 33124 063---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 112 596-26 02218 333-654 699-13 7908 005208 50130425 90944 13688 682-15 5788 637---
1.2.1.1. do 1 roka 167 899-772338-23 698-4 9875 707100 49028 52133122 143-85357---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 66 055-7921 769-38 166-2 19016915 54744121 1225 723-14813---
1.2.1.3. nad 2 roky 878 642-24 45816 226-592 835-6 6132 12992 46429816 97642 68360 816-14 5778 567---
1.2.2. Verejná správa 1 070 775-22 885139 482-218 462-109 8809 672217 63747 73721 896161 24138 246-76 7586 879---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 292 907-9 17214 812-59 035-26 0902 318117 8581 28712 19014 28018 323-8 9958 547---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)25 252-48334-306-40024 132700250-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny836 184-31 17022 628-351 061-55 9922 110196 43511 0455 53591 43710 820-42 94815 003---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 259 377-10 40510 361-68 265-12 87360881 6212 77485950 6375 793-12 8892 292---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny576 807-20 76512 267-282 796-43 1191 502114 8148 2714 67640 8005 027-30 05912 711---
1.5. Zahraničné aktíva 2 220 086-76 785114 390-690 241-98 01926 518495 84418 036167 23195 226192 667-219 75925 370---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)161 728-4 7464 045-37 291-20 6372 07728 5442 9331 88146 5673 350-6 1413 516---
1.7. Ostatné aktíva1 076 210-19 97755 112-207 866-62 9857 315419 62024 04925 206168 33238 120-37 47410 154---
1.8. Celkom17 580 032-540 193712 268-6 283 577-1 197 851148 9743 960 907203 983467 0611 806 100725 749-1 257 747275 622---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 302 746-308 292358 994-3 444 758-762 99477 6761 934 996140 411184 372903 388356 107-657 465173 293---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 755 727-125 077109 111-1 399 210-227 54314 710992 09319 92887 465302 393196 614-231 56950 014---
2.2.2. Ústredná štátna správa 111 282-2 1541 263-58 096-22 1451 4214 3832 8141 4077 3245 512-1 0103 753---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 435 737-181 061248 620-1 987 452-513 30661 545938 520117 66995 500593 671153 981-424 886119 526---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 701 466-46 19958 578-458 266-138 38037 505264 88260 18915 320396 20256 183-130 03039 732---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 236 988-134 29293 385-960 100-198 85716 623354 56029 06350 36663 06792 854-164 56779 254---
2.2.3.2.1. do 1 roka 984 621-77 36667 529-267 664-129 6549 69072 15526 84740 32943 09186 901-93 81369 582---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov82 627-7 5482 849-19 042-21 4394 2113 733711 30611 5091 073-3 7916 055---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 169 740-49 37823 007-673 394-47 7642 722278 6722 1458 7318 4674 880-66 9633 617---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 275 931-28595 636-567 688-107 1017 378282 3123 18529 75054 4704 623-123 5003---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 151 356-10195 155-445 604-107 1017 378282 3122 00529 50454 4704 392-123 3313---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace124 575-184481-122 084-0001 1802460231-1690---
2.2.3.4. REPO operácie221 352-2851 021-1 398-68 9683936 76625 2326479 932321-6 789537---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)376 604-0839-23 334-35 3392 448240 26812 3616 10214 44841 332-0133---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 829 861-113 29478 712-1 460 259-56 37525 020511 01725022 255314 40651 206-175 49621 571---
2.4.1. do 1 roka 5)267 964-1 7488 750-50 214-11 20013 154152 2141837 1231 14711 071-10 868292---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)108 927-1 5504 585-66 096-3 74479115 35811 38811 0622 684-1 365303---
2.4.3. nad 2 roky2 452 970-109 99665 377-1 343 949-41 43111 075343 4456613 744302 19737 451-163 26320 976---
2.5. Kapitál a opravné položky 982 836-27 91233 533-263 443-95 6309 246256 78919 44429 009131 99734 510-56 92824 395---
2.6. Zahraničné pasíva2 653 742066 192177 965-764 204-169 86325 976496 3699 954197 020180 629208 100-308 38649 084---
2.7. Ostatné pasíva 1 434 243-24 50362 225-327 579-77 6508 608521 46821 56328 303261 23234 494-59 4727 146---
2.8. Celkom17 580 032-540 193712 268-6 283 577-1 197 851148 9743 960 907203 983467 0611 806 100725 749-1 257 747275 622---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt