Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 807 772-351 069342 514-4 071 458-808 09591 7362 257 59299 915203 6751 193 656338 155-848 782201 125---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 662 735-118 239112 181-1 312 746-194 45117 0641 025 53532 09860 086246 834254 107-245 63243 762---
1.1.2. Verejná správa811 202-29 70223 901-499 761-31 6812 553111 7222 31912 68158 2746 091-29 9802 537---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 333 835-203 128206 432-2 258 951-581 96372 1191 120 33565 498130 908888 54877 957-573 170154 826---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 817 449-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 057 938-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 485 212-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 941 547-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 631 179-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)422 657-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)35 796-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 516 856-58 037176 192-941 805-149 48621 281560 84252 47862 872219 698149 399-100 54624 220---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 126 343-26 24719 145-658 689-13 2939 240211 92736027 99544 00890 722-15 9748 743---
1.2.1.1. do 1 roka 169 054-746512-21 843-5 4997 02499 86029 42929722 910-88349---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 67 713-8411 896-39 107-76918616 75535211 0886 260-26126---
1.2.1.3. nad 2 roky 889 576-24 66016 737-597 739-7 0252 03095 31235518 04542 62361 552-14 8308 668---
1.2.2. Verejná správa 1 090 659-22 477141 604-222 152-110 5719 801228 65350 61922 355159 81840 163-75 5906 856---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 299 854-9 31315 443-60 964-25 6222 240120 2621 49912 52215 87218 514-8 9828 621---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)26 900-48333-325-38025 763800250-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny836 007-31 20022 730-348 358-56 5542 015200 47610 9035 74690 80010 702-41 84814 675---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 258 438-10 43711 278-67 134-12 67461882 2172 77386648 6636 682-12 7192 377---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny577 569-20 76311 452-281 224-43 8801 397118 2598 1304 88042 1374 020-29 12912 298---
1.5. Zahraničné aktíva 2 272 403-79 613123 706-698 643-101 28526 819503 53517 259179 68294 443195 032-224 98427 402---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)163 041-4 7114 060-37 549-20 6662 78728 7732 9551 89646 8343 375-6 0683 367---
1.7. Ostatné aktíva1 091 965-20 80064 318-214 199-66 6826 569407 49624 58727 901169 15339 569-39 71510 976---
1.8. Celkom17 714 951-545 913733 554-6 312 337-1 202 804151 2073 984 472208 104481 7731 814 586736 489-1 261 943281 769---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 337 297-310 990364 897-3 452 898-752 89177 9891 938 725143 590182 552926 257357 354-655 050174 104---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 753 970-128 120112 324-1 397 238-214 51514 447997 47522 80585 938311 206196 808-222 86750 227---
2.2.2. Ústredná štátna správa 110 860-2 6702 005-59 023-19 9561 1713 8162 9751 7447 2835 037-1 3723 808---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 472 467-180 200250 568-1 996 637-518 42062 371937 434117 81094 870607 768155 509-430 811120 069---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 725 037-45 25063 199-462 721-137 71038 776263 62359 56515 082402 50059 990-135 70440 917---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 239 050-134 44490 252-967 180-201 03116 197355 16928 76049 19663 92790 358-163 97378 563---
2.2.3.2.1. do 1 roka 984 837-77 56765 004-270 774-130 8419 18774 17526 62538 85044 88484 121-93 83368 976---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov83 663-7 4943 236-19 717-21 9664 1823 798751 45311 393990-3 3685 991---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 170 550-49 38322 012-676 689-48 2242 828277 1962 0608 8937 6505 247-66 7723 596---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 274 575-28796 093-564 910-107 6077 370281 6283 34630 21653 9974 717-124 4013---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 151 409-9995 959-443 930-107 6077 370281 6282 17129 94953 9974 460-124 2363---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace123 166-188134-120 980-0001 1752670257-1650---
2.2.3.4. REPO operácie233 805-2191 024-1 826-72 0722837 01426 13937687 344444-6 733586---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)387 128-0879-23 355-35 9242 546247 33511 7957 45414 99142 718-0131---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 845 507-115 18378 176-1 466 235-55 65126 730509 62024922 857316 56254 126-178 46321 655---
2.4.1. do 1 roka 5)262 390-1 7668 734-46 794-12 12615 148146 1191827 66297012 446-10 126317---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)112 407-1 5684 528-70 652-2 3521 26015 37411 00711 1312 704-1 478352---
2.4.3. nad 2 roky2 470 710-111 84964 914-1 348 789-41 17310 322348 1276614 188304 46138 976-166 85920 986---
2.5. Kapitál a opravné položky 987 587-28 25934 196-265 151-96 0059 421257 03219 41029 795130 07134 922-58 80724 518---
2.6. Zahraničné pasíva2 730 142067 332185 987-784 225-183 20226 843510 47010 947207 844180 416213 122-305 61154 143---
2.7. Ostatné pasíva 1 427 290-24 14969 419-320 473-79 1317 678521 29022 11331 271246 28934 247-64 0127 218---
2.8. Celkom17 714 951-545 913733 554-6 312 337-1 202 804151 2073 984 472208 104481 7731 814 586736 489-1 261 943281 769---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt