Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 894 245-353 800341 440-4 090 694-825 58488 8092 258 874100 679206 4671 212 060366 491-846 150203 197---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 698 165-118 684109 698-1 333 374-194 13513 7031 025 24531 10860 847248 780279 875-240 02142 695---
1.1.2. Verejná správa808 471-30 24524 414-493 702-33 0573 053111 7222 32612 65259 0305 393-30 3752 502---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 387 609-204 871207 328-2 263 618-598 39272 0531 121 90767 245132 968904 25081 223-575 754158 000---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 851 798-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 074 151-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 486 977-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 953 922-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 633 252-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)425 516-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 153-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 529 186-59 840176 831-940 726-154 92320 211562 70751 86464 369221 033151 640-101 48723 555---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 123 316-26 36119 079-655 965-13 7698 421207 52351329 16444 11693 475-17 1707 760---
1.2.1.1. do 1 roka 166 796-761355-19 973-5 7016 12896 573010 65925224 735-1 62435---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 68 264-8662 026-39 477-85318216 19544771 1546 672-32236---
1.2.1.3. nad 2 roky 888 256-24 73416 698-596 515-7 2152 11194 75550918 02842 71062 068-15 2247 689---
1.2.2. Verejná správa 1 104 946-23 899141 971-224 179-114 6189 762233 72549 84822 084161 10741 301-74 9907 462---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 300 924-9 58015 781-60 582-26 5362 028121 4591 50313 12115 81016 864-9 3278 333---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)32 870-48733-840-37031 215800250-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny799 283-29 90923 032-314 052-56 9401 955202 34110 7705 71188 74910 048-41 47914 297---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 251 328-10 76410 459-60 243-12 57463285 0252 81287846 1836 715-12 8162 227---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny547 955-19 14512 573-253 809-44 3661 323117 3167 9584 83342 5663 333-28 66312 070---
1.5. Zahraničné aktíva 2 283 940-83 222133 056-693 775-95 23829 700515 06517 955181 45096 367193 858-214 02030 234---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)163 733-4 7543 966-37 861-20 6572 78528 6983 2711 85347 0703 387-6 0823 349---
1.7. Ostatné aktíva1 081 948-19 99360 045-205 806-68 5905 990409 66519 76828 035170 87238 910-43 58010 694---
1.8. Celkom17 785 206-552 005738 403-6 283 754-1 221 973149 4504 008 565204 315487 8891 836 146764 582-1 252 801285 323---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 424 303-310 525370 388-3 453 469-775 70280 2771 961 648145 098183 617932 346376 964-660 509173 760---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 805 644-127 922110 651-1 390 905-220 53616 0531 007 28222 59586 239318 369219 964-234 68750 441---
2.2.2. Ústredná štátna správa 113 698-2 5192 658-58 944-19 7901 0325 4492 5341 8168 1243 117-3 2934 422---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 504 961-180 084257 079-2 003 620-535 37663 192948 917119 96995 562605 853153 883-422 529118 897---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 765 068-46 52867 093-470 306-145 51138 008280 05361 28315 532405 09857 281-137 38940 986---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 236 590-132 98392 662-968 503-202 77417 742354 43628 05448 63764 15591 382-157 86277 400---
2.2.3.2.1. do 1 roka 981 798-76 17765 756-273 088-131 24810 82774 84426 03538 23145 11484 475-88 05667 947---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov83 913-7 3682 994-19 292-22 2504 1293 740811 46811 7391 612-3 3255 915---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 170 879-49 43823 912-676 123-49 2762 786275 8521 9388 9387 3025 295-66 4813 538---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 281 765-27796 441-563 717-112 9747 415281 1723 37430 99054 0334 883-126 4863---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 159 716-10296 441-443 652-112 9747 415281 1722 19230 75654 0334 663-126 3133---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace122 049-1750-120 065-0001 1822340220-1730---
2.2.3.4. REPO operácie221 538-296883-1 094-74 1172733 25627 25840382 567337-792508---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)390 181-0894-24 209-36 4242 678247 63811 2126 48515 76344 732-0146---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 861 159-115 97478 330-1 467 981-56 28025 112518 41724922 545319 26353 265-181 68922 054---
2.4.1. do 1 roka 5)265 890-2 1879 280-41 913-11 88313 331155 8721818 43277112 324-9 65264---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)117 239-1 6794 658-76 040-2 4271 13915 06301 00110 9282 475-1 477352---
2.4.3. nad 2 roky2 478 030-112 10864 392-1 350 028-41 97010 642347 4826813 112307 56438 466-170 56021 638---
2.5. Kapitál a opravné položky 994 659-29 52134 578-267 391-97 2309 499254 47719 75830 390131 74535 817-59 23325 020---
2.6. Zahraničné pasíva2 713 790070 363189 950-757 733-177 57325 004514 35810 449212 289185 497222 035-291 97056 569---
2.7. Ostatné pasíva 1 401 114-25 62264 263-312 971-78 7646 880512 02717 54932 563251 53231 769-59 4007 774---
2.8. Celkom17 785 206-552 005738 403-6 283 754-1 221 973149 4504 008 565204 315487 8891 836 146764 582-1 252 801285 323---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt