Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 855 468-352 385334 720-4 064 538-826 04589 5862 276 272101 331203 4201 213 642357 333-828 543207 653---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 656 044-118 745104 867-1 313 730-192 29714 9391 037 45531 09657 692245 813273 256-220 33845 816---
1.1.2. Verejná správa805 677-29 64424 462-494 299-33 2092 590111 8412 31612 68656 2645 277-30 4732 616---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 393 747-203 996205 391-2 256 509-600 53972 0571 126 97667 919133 042911 56578 800-577 732159 221---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 851 590-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 085 449-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 489 618-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 965 785-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 630 047-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)420 505-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 205-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 552 076-57 990178 685-958 994-157 61320 118564 83451 36665 397217 137157 604-99 64822 690---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 139 199-26 29919 108-662 337-14 6318 527211 53159329 44244 21997 762-16 5118 239---
1.2.1.1. do 1 roka 170 543-769409-17 725-6 0086 13199 032010 61217027 840-1 80938---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 77 938-8842 187-45 380-1 05716618 03446371 4777 861-21635---
1.2.1.3. nad 2 roky 890 718-24 64616 512-599 232-7 5662 23094 46558918 19342 57262 061-14 4868 166---
1.2.2. Verejná správa 1 099 115-22 038143 779-234 628-113 2529 605225 62149 13322 263156 84941 991-73 4686 488---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 313 762-9 65315 798-62 029-29 7301 986127 6821 64013 69216 06917 851-9 6697 963---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)35 211-48933-732-37033 662800250-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny795 119-30 05423 206-310 574-57 1751 876201 08711 2205 74587 66210 910-41 17614 434---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 252 488-10 87610 543-59 657-12 67064784 4312 93389347 0347 759-12 6712 374---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny542 631-19 17812 663-250 917-44 5051 229116 6568 2874 85240 6283 151-28 50512 060---
1.5. Zahraničné aktíva 2 208 163-83 218118 974-663 605-88 77926 657496 68217 726181 11894 002191 163-215 62030 619---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 775-4 8103 957-38 270-20 8742 77629 0313 1551 87147 0753 401-6 1433 412---
1.7. Ostatné aktíva1 026 325-19 25057 494-189 049-64 5435 149387 65719 13631 088159 50143 104-38 50411 850---
1.8. Celkom17 637 137-548 196717 069-6 225 762-1 215 070146 1633 989 226203 938488 6401 819 020763 764-1 229 633290 656---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 365 392-311 457353 466-3 431 644-765 50578 5251 963 639144 821183 866925 436375 035-654 912177 086---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 762 664-128 72598 890-1 374 891-216 86114 7051 002 83421 02587 370315 532216 062-234 92250 847---
2.2.2. Ústredná štátna správa 108 656-2 2071 551-59 843-17 4349114 7062 5631 1467 0863 598-3 6203 991---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 494 072-180 525253 025-1 996 910-531 21062 909956 099121 23395 350602 818155 375-416 370122 248---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 748 360-46 37861 655-466 447-143 26439 124280 90861 55515 571402 07255 955-132 20643 225---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 237 992-133 58893 826-967 469-204 09816 228356 36727 71848 29961 64294 323-155 98978 445---
2.2.3.2.1. do 1 roka 989 356-76 98666 506-274 546-131 3199 43978 28525 67737 88343 50088 110-87 99869 107---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov83 382-7 3753 347-19 315-22 2544 0713 995691 45711 380895-3 3505 874---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 165 254-49 22723 973-673 608-50 5252 718274 0871 9728 9596 7625 318-64 6413 464---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 284 329-26196 568-561 343-113 9027 524283 3393 37931 03754 2054 673-128 0953---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 163 646-9696 568-442 530-113 9027 524283 3392 20030 82054 2054 526-127 9333---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 683-1650-118 813-0001 1792170147-1620---
2.2.3.4. REPO operácie223 391-298976-1 651-69 9463335 48528 58144384 899424-80575---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)401 565-0940-24 966-37 0472 753253 93911 2057 29516 79146 475-0154---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 873 884-116 14576 978-1 473 144-58 47424 458523 92524721 279322 16853 342-180 99622 729---
2.4.1. do 1 roka 5)265 041-2 1598 464-38 910-12 86013 245159 8831798 23059712 436-8 01761---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)127 037-1 6774 435-84 777-2 6421 11215 784041411 6872 302-1 768440---
2.4.3. nad 2 roky2 481 806-112 30964 079-1 349 457-42 97210 101348 2586812 635309 88438 604-171 21122 228---
2.5. Kapitál a opravné položky 994 554-29 28134 824-266 927-97 7729 500254 64519 64430 308131 99235 859-58 78425 018---
2.6. Zahraničné pasíva2 614 355066 502186 960-725 830-174 31824 517491 48810 302211 621173 428216 454-275 97856 956---
2.7. Ostatné pasíva 1 387 387-24 81163 901-303 251-81 9546 410501 59017 71934 271249 20536 599-58 9638 713---
2.8. Celkom17 637 137-548 196717 069-6 225 762-1 215 070146 1633 989 226203 938488 6401 819 020763 764-1 229 633290 656---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt