Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 828 933-353 368342 332-4 073 631-818 23389 7202 266 323103 038204 6591 202 572337 313-830 389207 355---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 658 371-119 732114 593-1 323 595-190 99414 7511 042 07332 08858 860243 912254 116-219 31444 343---
1.1.2. Verejná správa801 559-29 65523 393-493 616-31 4322 597110 8582 58912 73954 8256 375-30 8122 668---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 369 003-203 981204 346-2 256 420-595 80772 3721 113 39268 361133 060903 83576 822-580 263160 344---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 832 417-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 090 100-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 488 202-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 973 353-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 628 545-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)409 780-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 712-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 544 697-58 239178 712-947 974-154 88820 908581 09246 40865 486214 794154 501-99 97821 717---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 132 130-26 59719 463-655 876-14 7679 220214 10564629 24943 91894 108-16 2867 895---
1.2.1.1. do 1 roka 166 601-741395-16 304-6 0576 765101 108010 50415622 503-2 02939---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 78 531-1 0592 479-45 558-1 04026917 69816901 4228 075-20535---
1.2.1.3. nad 2 roky 886 998-24 79716 589-594 014-7 6702 18695 29964518 05542 34063 530-14 0527 821---
1.2.2. Verejná správa 1 089 996-21 831144 587-229 272-110 7449 712231 02244 34122 373154 60041 669-73 4936 352---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 322 571-9 81114 662-62 826-29 3771 976135 9651 42113 86416 27618 724-10 1997 470---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)35 173-49233-837-46033 506900250-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny783 310-29 90223 202-304 304-56 9741 871197 06411 3475 73987 11110 960-40 62114 215---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 247 534-10 88111 276-57 285-12 59062481 5672 95488547 4517 808-12 3351 878---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny535 776-19 02111 926-247 019-44 3841 247115 4978 3934 85439 6603 152-28 28612 337---
1.5. Zahraničné aktíva 2 221 992-80 900127 864-684 274-88 35125 355495 44818 787176 01291 122192 755-212 25828 866---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)165 101-4 8373 979-38 410-20 7922 77329 1163 2341 86347 2463 421-6 1603 270---
1.7. Ostatné aktíva1 013 156-18 27759 973-187 109-62 5775 811389 82918 62129 581149 26043 183-37 79511 140---
1.8. Celkom17 592 365-546 015736 096-6 236 539-1 201 863146 4383 992 378201 445483 3391 792 108742 381-1 227 202286 561---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 344 924-310 738361 223-3 430 869-761 26279 5031 966 983142 333186 589920 333353 553-656 089175 449---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 753 604-126 771109 686-1 367 652-215 46815 7571 014 24417 74488 822314 443199 411-234 75348 853---
2.2.2. Ústredná štátna správa 105 835-2 7921 247-59 906-13 6301 2424 9133 1711 5877 8633 044-2 2514 189---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 485 485-181 175250 290-2 003 311-532 16462 504947 826121 41896 180598 027151 098-419 085122 407---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 716 944-45 67557 861-468 450-140 43037 649268 55262 17315 905391 63253 279-132 82542 513---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 250 360-134 93494 691-970 146-207 76717 286359 89627 40948 90661 21892 428-156 36779 312---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 005 232-78 19267 036-278 263-134 80910 63182 41225 35538 93044 00186 268-89 17670 159---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov83 127-7 4803 247-19 133-22 6124 0153 864681 37011 368883-3 3175 770---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 162 001-49 26224 408-672 750-50 3462 640273 6201 9868 6065 8495 277-63 8743 383---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 287 333-26596 790-560 142-113 1817 557285 6243 37931 25954 3404 916-129 8773---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 167 876-9996 735-442 589-113 1817 557285 6242 19931 05854 3404 775-129 7163---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace119 457-16655-117 553-0001 1802010141-1610---
2.2.3.4. REPO operácie230 848-301948-4 573-70 7861233 75428 45711090 837475-16579---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)412 780-0988-26 470-37 8812 960259 03610 8867 28417 89249 231-0152---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 860 974-116 32778 018-1 468 068-58 69224 538511 40024420 579324 65852 331-183 46122 658---
2.4.1. do 1 roka 5)260 933-2 2649 649-36 423-13 35013 398152 6031768 29651312 286-11 91659---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)129 789-1 6894 355-87 117-3 2451 14915 657040111 8522 136-1 756432---
2.4.3. nad 2 roky2 470 252-112 37464 014-1 344 528-42 0979 991343 1406811 882312 29337 909-169 78922 167---
2.5. Kapitál a opravné položky 997 218-29 66134 850-269 117-98 2819 737254 70119 72729 950132 55435 881-58 41224 347---
2.6. Zahraničné pasíva2 594 773065 873195 248-737 142-169 24622 239475 64910 511206 911167 949216 649-272 19155 165---
2.7. Ostatné pasíva 1 381 696-23 41665 769-304 873-76 5017 461524 60917 74432 026228 72234 736-57 0498 790---
2.8. Celkom17 592 365-546 015736 096-6 236 539-1 201 863146 4383 992 378201 445483 3391 792 108742 381-1 227 202286 561---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt