Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 10 952 728-361 159345 407-4 119 306-839 17692 3712 263 050102 088208 3281 212 529354 833-848 990205 491---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 728 809-123 126116 722-1 359 007-197 79116 9621 032 30629 76759 435246 882271 493-234 70040 618---
1.1.2. Verejná správa802 649-30 76623 808-490 567-31 5582 599112 9742 42212 79955 6705 967-30 7802 739---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 421 270-207 267204 877-2 269 732-609 82772 8101 117 77069 899136 094909 97777 373-583 510162 134---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 866 584-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 108 211-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 491 012-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 990 998-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 626 202-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)409 031-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)37 441-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 543 213-57 948185 942-936 825-158 34020 520572 96047 08669 860220 917152 795-98 11721 903---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 123 531-26 61819 174-654 824-15 4519 632205 84867233 12644 22790 869-15 2497 841---
1.2.1.1. do 1 roka 163 826-770324-15 082-6 3707 42998 689013 98811819 811-1 20243---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 81 178-1 0732 436-47 739-1 02319217 63117741 7388 350-18635---
1.2.1.3. nad 2 roky 878 527-24 77516 414-592 003-8 0582 01189 52867118 36442 37162 708-13 8617 763---
1.2.2. Verejná správa 1 093 322-21 437151 684-218 338-113 7258 985228 11844 92522 606160 01543 757-73 3936 339---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 326 360-9 89315 084-63 663-29 1641 903138 9941 48914 12816 67518 169-9 4757 723---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)36 076-49433-775-47034 466900252-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny771 561-30 07123 201-297 867-57 0682 097194 60610 8235 73986 20710 597-38 90814 377---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 245 141-11 15111 265-56 249-12 23562579 8972 68788548 6357 471-12 1351 906---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny526 420-18 92011 936-241 618-44 8331 472114 7098 1364 85437 5723 126-26 77312 471---
1.5. Zahraničné aktíva 2 294 836-81 779139 696-713 288-91 93129 311496 66219 408177 26299 301199 304-217 58729 307---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)165 869-4 8903 975-38 630-20 8782 74228 9803 2651 85447 3113 458-6 1583 728---
1.7. Ostatné aktíva1 059 901-18 55860 933-189 213-65 6417 394402 82719 32735 548162 14345 921-41 29411 102---
1.8. Celkom17 824 189-554 899759 188-6 295 904-1 233 080154 4383 993 551202 006498 5881 828 409767 164-1 251 052285 910---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 484 802-318 684372 205-3 476 405-784 53180 2761 978 021142 693190 083930 480371 596-663 835175 993---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 839 033-134 567118 739-1 398 949-225 22114 7131 020 58516 41292 093311 253217 807-240 31948 375---
2.2.2. Ústredná štátna správa 110 233-2 7891 847-56 996-16 3891 5876 3245 4071 4197 9123 308-1 9164 339---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 535 536-181 328251 619-2 020 460-542 92163 976951 112120 87496 571611 315150 481-421 600123 279---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 784 056-47 30159 386-487 515-147 81038 371272 46062 47616 773413 36657 207-137 13944 252---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 233 529-133 39594 182-969 703-206 82317 942358 28925 69848 21861 13688 326-151 37678 441---
2.2.3.2.1. do 1 roka 987 443-76 64366 127-276 865-134 52311 68980 79723 61138 08344 31882 093-83 40469 290---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov83 102-7 4783 477-19 382-22 7003 9513 983571 42011 009886-3 1575 602---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 162 984-49 27424 578-673 456-49 6002 302273 5092 0308 7155 8095 347-64 8153 549---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 292 220-26797 140-560 393-114 5997 625285 2353 42231 25954 7864 406-133 0853---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 173 667-9997 084-443 600-114 5997 625285 2352 24831 11054 7864 354-132 9243---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace118 553-16856-116 793-0001 174149052-1610---
2.2.3.4. REPO operácie225 731-365911-2 849-73 6893835 12829 27832182 027542-0583---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)417 303-0995-27 987-39 3723 178256 64310 4696 84421 88149 788-0146---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 875 373-116 56078 937-1 471 140-58 84623 621513 42424020 431326 84358 805-183 50023 026---
2.4.1. do 1 roka 5)260 814-1 8689 688-35 228-13 10112 788150 3531737 90041018 507-10 72870---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)133 891-1 8774 225-90 360-2 8841 14716 683040212 2782 137-1 434464---
2.4.3. nad 2 roky2 480 668-112 81565 024-1 345 552-42 8619 686346 3886712 129314 15538 161-171 33822 492---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 007 920-30 31934 859-270 185-99 88710 194261 37819 63030 086132 58435 916-58 23724 645---
2.6. Zahraničné pasíva2 613 445064 139202 700-736 210-172 01928 381461 19510 571213 027169 323214 007-287 48354 390---
2.7. Ostatné pasíva 1 425 346-25 19769 492-313 977-78 4258 788522 89018 40338 117247 29837 052-57 9977 710---
2.8. Celkom17 824 189-554 899759 188-6 295 904-1 233 080154 4383 993 551202 006498 5881 828 409767 164-1 251 052285 910---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt