Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 067 244-367 341341 617-4 085 654-863 10195 1062 332 368106 994213 4691 228 727378 707-839 290214 870---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 714 411-128 466110 461-1 310 196-199 02518 2151 077 66529 25158 594235 268287 481-210 35749 432---
1.1.2. Verejná správa818 871-28 99823 191-495 236-33 8522 758118 2023 76213 87957 9935 662-32 1763 162---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 533 962-209 877207 965-2 280 222-630 22474 1331 136 50173 981140 996935 46685 564-596 757162 276---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 907 138-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 156 149-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 496 375-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 037 652-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 622 122-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)435 184-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)35 490-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 594 424-59 684190 127-933 480-171 44020 700583 77846 59884 825226 684147 452-108 08221 574---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 146 449-27 32319 210-651 578-17 5968 825214 55956046 13246 54385 988-21 2476 888---
1.2.1.1. do 1 roka 176 107-601361-8 629-6 0267 794108 3481025 0028216 786-2 42246---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 88 308-1 1652 954-52 864-1 0758918 734381 3401 6298 124-24848---
1.2.1.3. nad 2 roky 882 034-25 55715 895-590 085-10 49594287 47751219 79044 83261 078-18 5776 794---
1.2.2. Verejná správa 1 107 355-21 988154 283-214 955-120 7419 282230 99143 94123 844161 08142 850-76 4936 906---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 340 620-10 37316 634-66 947-33 1032 593138 2282 09714 84919 06018 614-10 3427 780---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)41 221-039-3 180-37037 722800235-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny811 381-30 46523 340-308 255-60 5882 429206 89811 1415 90690 88410 677-43 42217 376---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 252 310-10 50111 752-54 830-12 96960485 8202 59988949 5416 834-13 2322 739---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny559 071-19 96411 588-253 425-47 6191 825121 0788 5425 01741 3433 843-30 19014 637---
1.5. Zahraničné aktíva 2 414 716-85 641145 861-724 703-92 31343 905495 39817 325207 26781 278234 024-260 70626 295---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)165 638-4 6753 998-36 575-20 8262 36430 8623 2621 88847 7233 583-6 3373 545---
1.7. Ostatné aktíva1 122 457-25 62974 491-163 241-77 7837 131410 67027 61636 044208 77835 985-42 49312 596---
1.8. Celkom18 217 079-573 435779 472-6 255 088-1 286 088171 6394 097 693212 942549 3991 884 078810 663-1 300 329296 253---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 630 070-322 543385 482-3 490 193-807 79282 4522 024 281144 515198 723936 987386 337-668 843181 922---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 804 425-126 698119 650-1 375 419-234 88517 3401 031 02717 20194 532300 215221 205-213 14953 104---
2.2.2. Ústredná štátna správa 103 951-2 6941 992-50 071-16 3411 0155 6632 6271 2928 3817 649-2 7743 452---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 721 694-193 151263 840-2 064 703-556 56664 097987 591124 687102 899628 391157 483-452 920125 366---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 887 760-52 89362 558-519 067-151 07240 146291 22268 92217 926431 81858 571-147 21046 355---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 253 786-139 66191 998-964 593-211 19315 893359 73028 28552 13260 27293 744-157 75278 533---
2.2.3.2.1. do 1 roka 999 372-81 37363 984-269 847-136 93710 06872 98726 05541 08945 85887 876-93 65469 644---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov81 219-8 3403 588-19 737-22 1983 6623 209961 10510 259824-2 8605 341---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 173 195-49 94824 426-675 009-52 0582 163283 5342 1349 9384 1555 044-61 2383 548---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 363 956-264106 734-578 499-119 8698 052303 0823 58832 55958 7534 856-147 6964---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 251 692-103106 686-468 080-119 8698 052303 0822 38132 39658 7534 743-147 5434---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace112 264-16148-110 419-0001 2071630113-1530---
2.2.3.4. REPO operácie216 192-3332 550-2 544-74 432633 55723 89228277 548312-262474---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)457 858-01 200-34 542-44 2133 301271 7869 78310 11027 82254 915-0186---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 921 417-123 12979 123-1 450 465-65 32722 983543 46529521 452335 80359 006-195 56124 808---
2.4.1. do 1 roka 5)273 827-1 06810 890-34 235-12 97312 390162 3661808 2159319 022-12 35639---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)133 963-2 0103 415-87 960-3 5991 10717 560040711 7632 919-2 724499---
2.4.3. nad 2 roky2 513 627-120 05164 818-1 328 270-48 7559 486363 53911512 830323 94737 065-180 48124 270---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 045 832-29 16634 503-276 584-104 83816 943270 38318 58431 019136 12339 005-62 88825 796---
2.6. Zahraničné pasíva2 722 019070 749199 598-712 240-178 80838 429476 90213 328249 258166 315241 893-317 82456 675---
2.7. Ostatné pasíva 1 439 883-27 84879 566-291 064-85 1107 531510 87626 43738 837281 02829 507-55 2136 866---
2.8. Celkom18 217 079-573 435779 472-6 255 088-1 286 088171 6394 097 693212 942549 3991 884 078810 663-1 300 329296 253---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt