Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 464 147-357 545344 434-4 150 812-957 457101 2262 407 323113 037225 2841 324 444359 610-886 842236 133---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 927 050-115 749117 015-1 375 114-227 09718 5681 124 23825 47960 653309 299273 557-220 71659 565---
1.1.2. Verejná správa795 055-30 05021 947-475 933-31 7112 882117 4593 55714 76554 4605 169-33 5693 553---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 742 042-211 746205 472-2 299 765-698 64979 7761 165 62684 001149 866960 68580 884-632 557173 015---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 957 988-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 296 089-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 513 706-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 160 753-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 621 630-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)448 315-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)39 656-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 680 000-63 442179 591-951 745-181 29018 038625 26844 15388 950234 032156 687-118 40218 402---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 185 490-31 20719 121-641 331-20 2448 721238 64792947 19251 71789 379-30 3256 677---
1.2.1.1. do 1 roka 202 167-755533-12 284-6 3377 511126 6489324 8234520 848-2 25139---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 91 934-1 5732 031-55 878-85354319 465699711 5228 356-63736---
1.2.1.3. nad 2 roky 891 389-28 87916 557-573 169-13 05466792 53476721 39850 15060 175-27 4376 602---
1.2.2. Verejná správa 1 142 310-20 818142 803-240 615-127 4396 910255 77540 42523 844162 62243 093-73 1834 783---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 352 200-11 41717 667-69 799-33 6072 407130 8462 79917 91419 69324 215-14 8946 942---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)63 675-032-4 041-38059 3091100244-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny819 483-29 04623 064-299 492-63 3962 267214 0399 6639 507100 70410 079-41 42216 804---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 266 032-8 25711 694-57 779-12 73660693 3602 0223 82953 4996 213-12 8913 146---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny553 451-20 78911 370-241 713-50 6601 661120 6797 6415 67847 2053 866-28 53113 658---
1.5. Zahraničné aktíva 2 477 907-89 584150 762-762 531-90 60247 969512 94122 235225 02392 014216 521-239 39928 326---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)167 355-5 1933 866-37 131-20 4622 28431 1443 4201 97248 7573 578-6 1383 410---
1.7. Ostatné aktíva976 757-15 25776 510-153 395-66 9405 018349 57714 43851 990163 22627 823-40 64511 938---
1.8. Celkom18 649 330-560 067778 257-6 359 147-1 380 185176 8044 199 602206 956602 7311 963 177774 544-1 332 846315 014---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 942 042-313 665382 057-3 543 467-882 86187 0702 090 544151 097215 7731 018 068358 842-704 856193 742---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 020 174-121 428113 276-1 419 371-262 66719 9421 096 55419 734103 711352 767201 989-245 31063 425---
2.2.2. Ústredná štátna správa 111 020-2 7871 299-48 278-27 8371 5699 3725 2459986 7912 023-1 5373 284---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 810 848-189 450267 482-2 075 818-592 35765 559984 618126 118111 064658 510154 830-458 009127 033---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 930 017-52 03558 959-550 263-164 61640 990278 94969 84619 169450 99352 429-147 47244 296---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 263 761-136 83593 670-951 707-229 36316 425358 11229 02159 17258 36497 838-150 53682 718---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 009 129-82 20164 258-269 752-140 67610 00477 42726 14845 05645 02391 342-83 78473 458---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov84 127-7 1234 720-18 420-25 2863 7264 5661661 8709 3041 288-2 8124 846---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 170 505-47 51124 692-663 535-63 4012 695276 1192 70712 2464 0375 208-63 9404 414---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 381 512-242111 439-564 206-124 4708 144312 5574 09732 67360 0734 415-159 1933---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 275 330-64111 439-460 305-124 4708 144312 5572 31932 58560 0734 317-159 0543---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace106 182-1780-103 901-0001 77888098-1390---
2.2.3.4. REPO operácie235 558-3383 414-9 642-73 908035 00023 1545089 080148-80816---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)526 815-01 553-38 079-51 9514 849301 9568 98813 03740 16165 864-0377---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 010 926-132 04576 656-1 485 910-76 41122 432537 69338924 951363 43359 108-206 93024 967---
2.4.1. do 1 roka 5)290 807-2 9558 948-44 524-12 81011 568169 8382769 52617314 199-15 95634---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)140 383-1 2504 211-92 996-2 14860217 48201 40413 1792 580-4 235295---
2.4.3. nad 2 roky2 579 736-127 84063 497-1 348 390-61 45310 262350 37311314 021350 08142 329-186 73924 638---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 093 654-30 83736 469-290 326-111 42916 907277 72720 17833 982147 72038 923-61 99427 162---
2.6. Zahraničné pasíva2 665 533062 743192 290-695 383-177 76637 160485 68014 192258 068145 876229 376-304 70962 291---
2.7. Ostatné pasíva 1 410 360-20 77789 232-305 982-79 7678 386506 00212 11256 920247 91922 431-54 3576 475---
2.8. Celkom18 649 330-560 067778 257-6 359 147-1 380 185176 8044 199 602206 956602 7311 963 177774 544-1 332 846315 014---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt