Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 591 948-356 450355 403-4 194 582-960 929104 2002 423 571114 877231 8781 345 956355 768-916 406231 928---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 034 228-114 036127 355-1 417 894-225 78820 6251 143 53925 20665 748327 250270 421-242 27554 091---
1.1.2. Verejná správa803 850-30 11522 042-477 231-30 9313 034121 1414 04814 90955 6435 010-36 1263 620---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 753 870-212 299206 006-2 299 457-704 21080 5411 158 89185 623151 221963 06380 337-638 005174 217---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 961 098-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 310 020-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 513 680-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 172 009-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 624 331-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)446 007-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 752-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 706 633-63 647184 601-965 654-183 12218 834631 52045 12692 557229 724156 251-117 67117 926---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 203 544-31 37118 932-651 943-20 4529 502243 76974950 15052 25888 669-29 9605 789---
1.2.1.1. do 1 roka 221 011-713620-19 652-7 0108 299134 43010026 91827520 856-2 09444---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 92 234-1 3442 024-58 360-84055017 873569991 5557 914-68534---
1.2.1.3. nad 2 roky 890 299-29 31416 288-573 931-12 60265391 46659322 23350 42859 899-27 1815 711---
1.2.2. Verejná správa 1 147 302-21 214147 626-244 098-128 7656 886253 75641 21724 819158 05343 552-72 2595 057---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 355 787-11 06218 043-69 613-33 9052 446133 9953 16017 58819 41324 030-15 4527 080---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)65 646-032-4 044-36061 2771300244-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny822 898-29 08123 079-302 578-62 2562 161214 1219 7769 491105 34810 132-38 12516 750---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 264 683-8 37311 748-56 347-12 19961194 1811 9923 91852 8666 435-12 7763 237---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny558 215-20 70811 331-246 231-50 0571 550119 9407 7845 57352 4823 697-25 34913 513---
1.5. Zahraničné aktíva 2 552 513-88 646158 366-791 343-90 45741 798528 84522 526231 69689 013228 047-251 98429 792---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)167 376-5 2833 809-37 277-20 3982 27530 8503 4461 95648 8873 579-6 1803 436---
1.7. Ostatné aktíva1 010 361-15 47578 751-157 995-71 5195 359353 58714 90645 888179 11828 595-46 97112 197---
1.8. Celkom18 917 382-558 582804 043-6 453 473-1 388 717174 6324 243 773210 670613 4691 998 044782 615-1 377 337312 027---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 092 342-313 097409 379-3 612 873-889 14588 1432 109 850151 994215 4031 035 902353 174-721 773191 609---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 127 233-119 815134 109-1 459 951-259 09720 2251 115 52323 558104 420370 669198 659-258 24862 959---
2.2.2. Ústredná štátna správa 101 287-2 8341 555-47 629-26 0021 4652 3023 5477496 8182 143-2 7353 508---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 863 822-190 448273 715-2 105 293-604 04666 453992 025124 889110 234658 415152 372-460 790125 142---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 981 501-54 02061 964-581 835-172 22040 212286 18969 02418 737452 78751 746-148 52344 244---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 259 841-135 85194 832-950 169-229 87318 030357 63229 65659 15056 88095 050-151 83880 880---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 002 108-81 13565 747-263 766-141 03411 38476 94026 83444 70943 91688 617-86 31971 707---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov83 716-7 1204 525-18 815-25 2163 7044 5481851 9668 9581 285-2 5674 827---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 174 017-47 59624 560-667 588-63 6232 942276 1442 63712 4754 0065 148-62 9524 346---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 392 843-238113 450-566 895-128 3368 157314 1854 19232 22160 0395 427-159 7003---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 287 153-60113 441-463 591-128 3368 157314 1852 32332 12360 0395 334-159 5613---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace105 690-1789-103 304-0001 86998093-1390---
2.2.3.4. REPO operácie229 637-3393 469-6 394-73 6175434 01922 01712688 709149-72915---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)543 219-01 562-37 922-52 5244 949309 6899 10616 09141 14769 847-0382---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 038 759-132 11776 915-1 496 833-77 94324 212538 84542325 147364 17360 021-217 25324 877---
2.4.1. do 1 roka 5)308 382-2 5369 755-51 786-13 38213 414172 4623098 37716414 977-21 18535---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)140 834-1 1693 785-96 412-1 88055816 21001 60713 3032 656-3 038216---
2.4.3. nad 2 roky2 589 543-128 41263 375-1 348 635-62 68110 240350 17311415 163350 70642 388-193 03024 626---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 097 034-30 96537 161-290 996-111 76716 989276 86120 09634 198147 01939 386-63 81927 777---
2.6. Zahraničné pasíva2 705 081061 600188 714-705 033-174 68932 380498 35415 985270 385148 103238 448-310 18761 203---
2.7. Ostatné pasíva 1 440 947-20 80390 312-309 816-82 6497 959510 17413 06652 245261 70021 739-64 3056 179---
2.8. Celkom18 917 382-558 582804 043-6 453 473-1 388 717174 6324 243 773210 670613 4691 998 044782 615-1 377 337312 027---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt