Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 611 991-352 685342 520-4 214 345-965 770101 5372 394 580117 789233 2611 408 595358 439-890 606231 864---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 018 389-110 434114 540-1 435 970-223 58417 9781 110 60426 50966 791358 661274 685-225 11153 522---
1.1.2. Verejná správa812 995-28 63022 519-473 966-33 3342 908128 7644 75915 15556 8736 162-36 2103 715---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 780 607-213 621205 461-2 304 409-708 85280 6511 155 21286 521151 315993 06177 592-629 285174 627---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 965 435-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 327 066-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 518 853-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 188 582-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 619 630-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)455 198-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)32 906-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 671 527-64 052181 149-943 145-185 39519 644613 32645 41291 775224 743154 299-130 09518 492---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 170 380-31 57818 300-641 114-19 36710 135235 02764848 35252 49687 135-20 3385 890---
1.2.1.1. do 1 roka 199 480-690642-10 993-7 0478 876125 13711125 47711019 913-42658---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 94 575-1 4782 005-59 669-79863918 884511 2641 5637 806-37939---
1.2.1.3. nad 2 roky 876 325-29 41015 653-570 452-11 52262091 00648621 61150 82359 416-19 5335 793---
1.2.2. Verejná správa 1 134 988-21 089144 409-235 424-130 8347 448246 51141 37425 245150 78642 708-83 3355 825---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 366 159-11 38518 440-66 607-35 1942 061131 7883 39018 17821 46124 456-26 4226 777---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)62 387-033-3 756-35058 4181500130-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny827 646-29 51422 450-311 724-63 9772 050217 4258 9499 61898 0499 454-37 24917 187---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 263 316-7 86011 397-51 947-13 461554101 8801 5763 91848 8715 996-13 1192 737---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny564 330-21 65411 053-259 777-50 5161 496115 5457 3735 70049 1783 458-24 13014 450---
1.5. Zahraničné aktíva 2 460 074-86 983156 626-738 462-90 68739 939513 47320 755225 54589 881225 793-244 34427 586---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)167 804-5 3503 806-36 338-20 4462 25630 7163 6441 90249 9923 639-6 2663 449---
1.7. Ostatné aktíva1 009 609-15 94469 396-161 154-69 5615 352333 79415 83253 829194 86329 594-47 83212 458---
1.8. Celkom18 811 037-554 528775 977-6 408 924-1 395 872170 7804 161 732212 396615 9322 066 122781 342-1 356 397311 035---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 197 834-313 412386 743-3 652 044-902 64588 4022 116 321152 469221 3401 102 394360 912-709 725191 427---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 136 605-118 782110 956-1 478 675-265 87018 6081 097 88223 297107 633396 929207 502-248 38062 091---
2.2.2. Ústredná štátna správa 106 897-3 363917-47 695-21 4091 42412 1102 3157907 1173 174-1 1755 408---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 954 332-191 267274 870-2 125 674-615 36668 3701 006 329126 857112 917698 348150 236-460 170123 928---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 041 038-54 07362 067-582 912-175 18640 952295 53671 37119 671492 52248 103-152 52146 124---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 264 702-136 82990 811-959 469-230 10618 674359 77531 47860 41354 73697 609-147 02777 775---
2.2.3.2.1. do 1 roka 992 641-80 38962 139-270 095-140 58412 42070 35728 39545 07241 77191 177-81 61668 626---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov82 527-7 3734 329-19 130-25 3823 1603 6582121 8428 8981 400-2 4264 717---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 189 534-49 06724 343-670 244-64 1403 094285 7602 87113 4994 0675 032-62 9854 432---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 421 741-5118 426-579 956-129 5078 744321 7324 00432 63061 7804 385-160 5666---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 316 150-4118 425-476 412-129 5078 744321 7322 27232 52161 7804 317-160 4306---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace105 591-11-103 544-0001 732109068-1360---
2.2.3.4. REPO operácie226 851-3603 566-3 337-80 567029 28620 00420389 310139-5623---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)533 385-01 609-37 221-52 9194 668297 87410 72215 68141 69070 340-0661---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 993 441-131 64675 128-1 468 206-77 59724 204533 59542823 371367 52858 229-208 21325 295---
2.4.1. do 1 roka 5)284 651-2 6149 140-43 084-14 59613 594162 5583167 02018414 662-16 83944---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)141 892-8793 290-98 682-1 37456216 14401 97413 4142 568-2 787217---
2.4.3. nad 2 roky2 566 898-128 15362 698-1 326 440-61 62710 048354 89311214 377353 93040 999-188 58725 034---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 105 060-30 93336 300-291 736-114 41817 304284 11719 87733 664146 17239 915-63 72626 898---
2.6. Zahraničné pasíva2 592 753057 623190 2950649 9210168 13529 132471 00517 696263 641146 743229 1270309 00860 4280--
2.7. Ostatné pasíva 1 388 564-20 91485 902-309 796-80 1587 070458 82011 20458 235261 59522 819-65 7256 326---
2.8. Celkom18 811 037-554 528775 977-6 408 924-1 395 872170 7804 161 732212 396615 9322 066 122781 342-1 356 397311 035---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt