Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 050 250-367 139348 243-4 063 164-864 81795 1772 331 314106 133218 2331 228 046371 157-840 572216 255---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 680 356-128 944118 317-1 287 128-196 64917 4391 071 43827 06461 985234 763281 767-205 37949 483---
1.1.2. Verejná správa821 785-28 65923 323-492 657-34 0962 427119 9473 87013 58758 0395 816-36 1713 193---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 548 109-209 536206 603-2 283 379-634 07275 3111 139 92975 199142 661935 24483 574-599 022163 579---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 907 358-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 160 777-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 495 673-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 044 523-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 620 581-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)442 618-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)37 359-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 611 407-59 294188 726-942 392-171 18518 066592 90846 36083 899229 745152 330-105 60220 900---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 155 527-27 69819 226-658 119-17 9347 712215 33964545 10048 08186 815-22 1926 666---
1.2.1.1. do 1 roka 174 458-586347-8 684-6 2596 768108 2851223 6227517 448-2 33636---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 87 875-1 1562 895-53 241-1 1178818 108441 3261 6947 892-26450---
1.2.1.3. nad 2 roky 893 194-25 95615 984-596 194-10 55885688 94658920 15246 31261 475-19 5926 580---
1.2.2. Verejná správa 1 107 144-21 215152 614-219 133-119 6368 039232 57943 63824 501162 45243 329-73 1696 839---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 348 736-10 38116 886-65 140-33 6152 315144 9902 07714 29819 21222 186-10 2417 395---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)42 269-139-3 520-37038 423800241-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny811 949-30 58623 606-307 387-60 2422 481209 68010 9075 92890 15210 434-43 13617 410---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 254 211-10 44811 934-55 787-12 87860487 0942 52989949 0046 673-13 4102 951---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny557 738-20 13811 672-251 600-47 3641 877122 5868 3785 02941 1483 761-29 72614 459---
1.5. Zahraničné aktíva 2 413 807-85 717146 516-722 505-90 25546 576480 33218 486212 41983 759230 662-268 87927 701---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 827-4 6523 970-36 157-20 7822 36030 7493 2491 88047 7713 511-6 2683 478---
1.7. Ostatné aktíva1 056 679-23 16672 698-155 250-69 5237 127393 37825 53436 940184 95034 699-41 19412 220---
1.8. Celkom18 151 184-570 555783 797-6 230 375-1 276 839171 7894 076 783210 676559 3011 864 421803 032-1 305 652297 964---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 571 122-317 466386 377-3 457 269-808 33882 1202 022 460145 968198 711936 334373 732-660 365181 982---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 745 528-124 372121 768-1 346 278-228 21317 9741 037 46515 71495 550290 234207 176-208 14752 637---
2.2.2. Ústredná štátna správa 103 679-2 2611 970-49 420-18 0381 1925 1255 7459127 0386 741-1 2523 985---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 721 915-190 833262 639-2 061 571-562 08762 954979 870124 509102 249639 062159 815-450 966125 360---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 884 005-52 71662 442-518 742-154 95239 206281 19368 68217 631437 47058 599-146 75845 614---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 251 049-137 51890 810-962 281-212 70815 587360 16129 18751 55760 32795 922-155 73879 253---
2.2.3.2.1. do 1 roka 995 953-78 97063 285-267 750-136 8269 62274 96326 89140 40645 65990 273-90 95770 351---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov80 414-8 2983 607-18 350-22 1403 7013 5361101 12510 562807-2 8865 292---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 174 682-50 25023 918-676 181-53 7422 264281 6622 18610 0264 1064 842-61 8953 610---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 365 756-260107 483-577 027-120 4378 160303 2213 62432 98759 0435 104-148 4064---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 254 510-96107 443-467 615-120 4378 160303 2212 37632 83059 0435 030-148 2554---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace111 246-16440-109 412-0001 248157074-1510---
2.2.3.4. REPO operácie221 105-3391 904-3 521-73 990135 29523 0167482 222190-64489---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)469 221-01 301-35 367-44 8213 479278 7529 3799 69529 11057 131-0186---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 933 102-125 87777 590-1 462 822-65 64020 679536 09829622 755339 56559 625-197 83224 323---
2.4.1. do 1 roka 5)265 430-1 3449 492-34 532-12 65810 025157 4311818 8579217 770-13 01038---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)136 948-1 9044 503-90 873-3 2511 05215 94201 05311 9313 011-2 944484---
2.4.3. nad 2 roky2 530 724-122 62963 595-1 337 417-49 7319 602362 72511512 845327 54238 844-181 87823 801---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 046 400-28 84734 553-278 077-105 40617 066269 87218 54231 162136 18138 375-61 78326 536---
2.6. Zahraničné pasíva2 734 101070 368205 218-709 522-178 62141 124461 21911 870256 367162 489245 288-333 65958 356---
2.7. Ostatné pasíva 1 397 238-27 99778 758-287 318-74 0137 321508 38224 62140 611260 74228 881-52 0136 581---
2.8. Celkom18 151 184-570 555783 797-6 230 375-1 276 839171 7894 076 783210 676559 3011 864 421803 032-1 305 652297 964---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt