Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 210 915-370 169356 418-4 090 735-888 63796 9912 372 988105 942214 5641 249 584375 007-869 187220 693---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 778 556-131 142126 737-1 309 358-207 41518 6861 098 54725 76358 031251 438287 667-211 63252 140---
1.1.2. Verejná správa826 845-28 85022 370-490 996-34 2042 773116 8813 92913 33458 5235 227-46 5173 241---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 605 514-210 177207 311-2 290 381-647 01875 5321 157 56076 250143 199939 62382 113-611 038165 312---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 932 512-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 174 733-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 496 941-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 064 389-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 613 403-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)459 405-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)38 857-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 646 890-59 959191 711-953 340-176 60717 705597 75847 07985 439238 466153 139-105 76019 927---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 173 538-28 20818 778-664 221-20 0258 377219 36266846 44549 20888 016-23 6006 630---
1.2.1.1. do 1 roka 180 451-603335-9 561-7 3867 517109 2601624 2008018 789-2 66737---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 92 061-1 4032 562-55 476-9199020 226631 1311 6918 168-28250---
1.2.1.3. nad 2 roky 901 026-26 20215 881-599 184-11 72077089 87658921 11447 43761 059-20 6516 543---
1.2.2. Verejná správa 1 128 102-21 021156 818-221 938-122 7787 125238 56244 26825 071169 46343 448-71 8605 750---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 345 250-10 73016 115-67 181-33 8042 203139 8342 14313 92319 79521 675-10 3007 547---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)46 639-136-3 595-36042 715800248-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny811 649-30 67823 617-296 222-60 2772 774216 38611 4666 53593 55410 778-41 62317 739---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 260 046-10 50011 851-56 158-13 25960590 9203 02390249 5036 804-13 5402 981---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny551 603-20 17811 766-240 064-47 0182 169125 4668 4435 63344 0513 974-28 08314 758---
1.5. Zahraničné aktíva 2 424 106-87 614146 644-731 203-92 01446 953488 59118 348218 47087 817231 199-246 82328 430---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 767-4 8293 976-36 174-20 7342 34430 9503 2601 89647 3923 457-6 2663 489---
1.7. Ostatné aktíva991 599-20 56264 854-158 577-66 5785 590358 14421 59734 115178 87332 891-38 48611 332---
1.8. Celkom18 296 565-573 812787 255-6 269 846-1 304 881172 3624 107 533207 699561 0201 895 689806 718-1 308 143301 607---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 695 391-322 820394 042-3 483 392-829 48383 1082 051 393145 145196 295963 644375 385-665 156185 528---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 852 139-129 258125 582-1 371 219-237 70917 9601 072 59516 98992 040309 651213 201-209 85156 084---
2.2.2. Ústredná štátna správa 101 163-2 3111 742-49 374-19 0371 1873 8604 1209387 3186 505-1 7293 042---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 742 089-191 251266 718-2 062 799-572 73763 961974 938124 036103 317646 675155 679-453 576126 402---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 877 993-51 81661 331-516 075-159 24538 788281 34067 27118 268438 94154 725-146 26143 932---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 266 337-138 84395 193-967 214-214 60617 195358 50229 07251 73860 72395 686-155 58481 981---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 006 049-80 22266 420-269 337-137 33911 05374 39626 74440 84446 34689 966-90 31273 070---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov82 056-8 1994 678-18 322-22 1763 8734 4051251 06510 343764-2 8245 282---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 178 232-50 42224 095-679 555-55 0912 269279 7012 2039 8294 0344 956-62 4483 629---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 368 119-258107 644-575 819-123 0887 969303 8843 49233 07458 5764 984-149 3265---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 258 217-93107 604-467 553-123 0887 969303 8842 44932 91258 5764 907-149 1775---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace109 902-16540-108 266-0001 043162077-1490---
2.2.3.4. REPO operácie229 640-3342 550-3 691-75 798931 21224 20123788 435284-2 405484---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)477 884-01 298-35 225-47 7203 465280 0099 29111 97530 68458 027-0190---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 966 111-127 86177 291-1 479 380-69 91621 605536 84229121 964344 11959 626-202 56724 649---
2.4.1. do 1 roka 5)269 966-1 5479 282-35 893-14 17910 769159 6561768 0845216 979-13 30643---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)140 472-1 8974 335-93 130-3 30383016 63301 12812 0683 444-3 224480---
2.4.3. nad 2 roky2 555 673-124 41763 674-1 350 357-52 43410 006360 55311512 752331 99939 203-186 03724 126---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 053 732-28 95134 792-279 918-104 53816 110277 20219 12531 346136 71237 829-60 37626 833---
2.6. Zahraničné pasíva2 754 373069 083203 738-710 362-177 82340 920488 84112 815262 040164 055247 712-318 80558 179---
2.7. Ostatné pasíva 1 349 074-25 09776 094-281 569-75 4017 154473 24621 03237 400256 47528 139-61 2396 228---
2.8. Celkom18 296 565-573 812787 255-6 269 846-1 304 881172 3624 107 533207 699561 0201 895 689806 718-1 308 143301 607---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt