Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 265 307-365 689339 154-4 085 845-899 61198 3312 422 816106 745214 6011 262 365387 701-856 979225 470---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 818 095-125 923108 395-1 306 028-211 86519 5081 133 28326 81057 586263 948297 985-212 50954 255---
1.1.2. Verejná správa806 654-29 28022 565-486 729-34 1813 044115 2632 96713 15357 0525 609-33 5763 235---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 640 558-210 486208 194-2 293 088-653 56575 7791 174 27076 968143 862941 36584 107-610 894167 980---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 943 918-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 200 240-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 502 661-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 080 609-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 616 971-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)458 080-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)38 319-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 653 244-60 577190 034-961 429-175 19018 019597 27245 18488 836237 104149 868-110 38119 350---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 183 581-28 89418 310-665 364-19 5718 583223 06078848 65449 99488 050-26 1916 122---
1.2.1.1. do 1 roka 182 853-618241-9 888-6 2087 714109 7035326 24510318 766-3 27836---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 95 060-1 6062 625-57 504-9639020 7221331 1271 7118 166-36647---
1.2.1.3. nad 2 roky 905 668-26 67015 444-597 972-12 40077992 63560221 28248 18061 118-22 5476 039---
1.2.2. Verejná správa 1 127 849-20 943154 785-227 105-122 4807 030241 00742 14825 030166 93041 851-72 9475 593---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 341 814-10 74016 939-68 960-33 1392 406133 2052 24815 15220 18019 967-11 2437 635---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)47 507-027-4 065-36043 130800241-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny825 409-31 00223 351-300 970-60 2702 265215 52611 0389 806100 68311 657-42 94515 896---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 267 475-10 58111 707-57 304-13 78160492 3352 7134 43350 7626 642-13 6312 982---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny557 934-20 42111 644-243 666-46 4891 661123 1918 3255 37349 9215 015-29 31412 914---
1.5. Zahraničné aktíva 2 419 288-86 912152 762-721 547-95 43843 739485 11320 613214 33988 718229 109-253 26127 737---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 443-4 6583 925-36 225-20 6862 33930 9643 2411 94147 2303 493-6 2533 488---
1.7. Ostatné aktíva969 932-19 92068 406-157 648-65 6188 740342 15217 44234 285174 44930 503-39 23411 535---
1.8. Celkom18 345 130-568 758777 659-6 267 729-1 316 850173 4354 136 973204 272563 8121 910 549812 567-1 309 052303 474---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 742 466-315 771382 480-3 465 318-838 92584 2482 090 962147 241196 110974 789388 635-670 446187 541---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 871 825-122 593110 453-1 362 056-243 48218 3921 099 07616 77991 693316 633219 435-212 82358 410---
2.2.2. Ústredná štátna správa 106 719-2 3941 633-47 486-27 0941 3182 4495 9139447 0126 064-1 1743 238---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 763 922-190 784270 394-2 055 776-568 34964 538989 437124 549103 473651 144163 136-456 449125 893---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 907 697-52 91863 271-525 190-157 01139 240287 00269 13718 139445 44156 522-149 80744 019---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 268 986-137 27497 863-960 651-216 77217 329362 30628 97053 16461 704101 336-150 23381 384---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 009 346-79 34668 379-264 592-137 82210 80479 26126 42042 12447 37595 616-85 14972 458---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov82 335-7 4224 752-18 151-23 1473 9344 5641461 13710 348816-2 6885 230---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 177 305-50 50624 732-677 908-55 8032 591278 4812 4049 9033 9814 904-62 3963 696---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 359 098-255107 232-566 538-121 4557 940306 2443 49932 13058 6805 009-150 1106---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 251 144-83107 192-460 205-121 4557 940306 2442 43332 04858 6804 895-149 9636---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace107 954-17240-106 333-0001 066820114-1470---
2.2.3.4. REPO operácie228 141-3372 028-3 397-73 1112933 88522 9434085 319269-6 299484---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)484 966-01 300-35 386-48 0833 656285 8258 87811 03432 18958 415-0200---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 969 362-131 33776 863-1 478 175-67 97721 380538 68130921 392346 67659 775-202 05324 744---
2.4.1. do 1 roka 5)268 459-1 6489 033-36 845-12 08410 519159 7121957 3704216 899-14 06943---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)145 841-1 8834 233-96 229-3 22083917 73601 47712 3833 378-4 001462---
2.4.3. nad 2 roky2 555 062-127 80663 597-1 345 101-52 67310 022361 23311412 545334 25139 498-183 98324 239---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 060 472-29 84734 877-280 261-105 85216 053277 83718 94233 955138 21637 347-60 92226 363---
2.6. Zahraničné pasíva2 741 532067 092204 264-718 899-180 79837 367482 19613 144262 988160 734242 623-313 98257 445---
2.7. Ostatné pasíva 1 346 332-24 71177 875-289 690-75 21510 731461 47215 75838 333257 94525 772-61 6497 181---
2.8. Celkom18 345 130-568 758777 659-6 267 729-1 316 850173 4354 136 973204 272563 8121 910 549812 567-1 309 052303 474---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt