Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 328 750-368 550339 464-4 103 185-908 07898 0242 416 689108 279212 2261 281 720392 249-872 125228 161---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 866 205-129 052109 406-1 327 463-213 62518 4561 134 38827 36854 807275 769303 304-216 83155 736---
1.1.2. Verejná správa803 445-29 06922 533-481 154-34 2793 133113 5772 90413 58256 4575 405-37 9963 356---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 659 100-210 429207 525-2 294 568-660 17476 4351 168 72478 007143 837949 49483 540-617 298169 069---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 945 023-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 215 169-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 504 630-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 092 054-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 618 486-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)460 038-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)38 863-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 673 891-61 443186 967-970 821-180 16617 841601 11944 17187 747240 054152 981-111 07719 504---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 188 723-29 60918 430-666 438-19 2478 517225 54186348 08950 75487 469-27 2126 554---
1.2.1.1. do 1 roka 183 696-648348-9 431-5 8237 663112 1635125 44110718 788-3 19835---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 95 307-1 5862 761-56 958-9678521 1581391 0301 7818 170-62646---
1.2.1.3. nad 2 roky 909 720-27 37515 321-600 049-12 45776992 22067321 61848 86660 511-23 3886 473---
1.2.2. Verejná správa 1 141 249-20 668151 889-235 214-127 6746 912242 77341 09324 616169 44042 642-72 6015 727---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 343 919-11 16616 648-69 169-33 2452 412132 8052 21515 04219 86022 870-11 2647 223---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)50 834-027-3 647-34046 869900248-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny825 985-31 17123 254-301 137-61 3722 272214 60011 12311 55799 98011 462-42 07715 980---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 265 713-10 49811 681-57 975-13 42860791 2872 6635 88348 9306 458-13 2123 091---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny560 272-20 67311 573-243 162-47 9441 665123 3138 4605 67451 0505 004-28 86512 889---
1.5. Zahraničné aktíva 2 445 612-83 786150 958-735 221-96 12346 679493 31319 380211 46187 861221 886-271 99926 945---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 584-4 7043 949-36 372-20 6072 33730 9763 2531 89747 2323 517-6 2353 505---
1.7. Ostatné aktíva942 087-19 89868 943-154 092-64 7465 843335 06415 54434 456167 96128 495-35 83711 208---
1.8. Celkom18 431 750-569 552773 563-6 304 475-1 331 128172 9964 138 632201 762559 3441 924 806810 835-1 339 352305 305---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 810 684-318 257380 154-3 494 584-850 03185 5162 072 161146 676195 463996 072390 997-692 129188 644---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 920 495-124 917109 367-1 382 706-250 53120 4431 090 06618 24490 646331 234221 464-223 50057 377---
2.2.2. Ústredná štátna správa 108 281-2 3381 925-48 199-28 0649833 2434 5125457 0405 802-2 1903 440---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 781 908-191 002268 862-2 063 679-571 43664 090978 852123 920104 272657 798163 731-466 439127 827---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 908 544-52 48263 116-530 849-157 35839 098279 89068 84818 265449 32352 570-152 86743 878---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 278 769-137 93495 987-963 363-218 76317 033358 63628 74054 48859 981105 560-154 35983 925---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 016 205-79 78766 104-268 358-137 64810 53776 18426 04043 38645 76299 765-87 75674 878---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov82 994-7 2214 579-18 175-24 2443 9414 6531541 12910 158820-2 7235 197---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 179 570-50 92625 304-676 830-56 8712 555277 7992 5469 9734 0614 975-63 8803 850---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 359 782-247107 699-564 738-121 6437 943306 0563 49131 48858 7154 985-152 7725---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 252 987-71107 658-459 537-121 6437 943306 0562 43531 40458 7154 895-152 6255---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace106 795-17641-105 201-0001 05684090-1470---
2.2.3.4. REPO operácie234 813-3392 060-4 729-73 6721634 27022 8413189 779616-6 44119---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)493 420-01 299-35 383-49 1133 853290 8838 94411 10933 71258 924-0200---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 994 022-133 31677 042-1 480 581-66 33122 360551 78831423 206351 59860 572-201 96724 946---
2.4.1. do 1 roka 5)278 626-1 8349 018-38 282-11 03811 456166 6412008 4105416 809-14 84539---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)146 003-1 8184 178-96 344-2 88784718 41101 56812 8783 349-3 275447---
2.4.3. nad 2 roky2 569 393-129 66463 846-1 345 955-52 40610 057366 73611413 228338 66640 414-183 84724 460---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 067 599-29 43635 343-282 229-108 25316 108277 23318 86034 242138 18337 886-63 55126 275---
2.6. Zahraničné pasíva2 723 427064 644198 430-720 076-181 45837 577486 34113 368255 242154 084236 686-316 63658 886---
2.7. Ostatné pasíva 1 342 598-23 89981 295-291 622-75 9427 582460 22613 60040 082251 15725 770-65 0696 354---
2.8. Celkom18 431 750-569 552773 563-6 304 475-1 331 128172 9964 138 632201 762559 3441 924 806810 835-1 339 352305 305---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt