Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 334 391-370 488340 209-4 120 102-914 38399 3292 405 000109 247212 3201 278 751386 625-868 280229 657---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 839 481-129 672108 434-1 349 334-206 83319 5321 121 15826 40754 726263 743295 687-208 09855 857---
1.1.2. Verejná správa804 408-29 30622 245-475 993-35 8393 021116 8772 88913 59957 1395 364-38 7253 411---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 690 502-211 510209 530-2 294 775-671 71176 7761 166 96579 951143 995957 86985 574-621 457170 389---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 952 542-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 237 240-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 505 640-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 108 387-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 623 212-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)461 098-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)39 618-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 674 996-62 403180 067-966 185-182 03917 170612 68345 13388 538236 333153 494-111 94019 011---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 195 865-30 28118 627-663 708-20 0068 056231 69898447 35552 68188 189-27 6876 593---
1.2.1.1. do 1 roka 188 794-644339-9 706-5 8997 273116 17610325 3496620 563-2 64234---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 96 447-1 6462 877-58 449-1 1018520 205871 1151 8318 326-68540---
1.2.1.3. nad 2 roky 910 624-27 99115 411-595 553-13 00669895 31779420 89150 78459 300-24 3606 519---
1.2.2. Verejná správa 1 137 467-20 548144 631-232 820-128 9576 779252 89341 88624 809164 28441 305-73 2585 297---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 341 664-11 57416 809-69 657-33 0762 335128 0922 26316 37419 36824 000-10 9957 121---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)58 319-035-3 753-35054 232900255-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny819 004-31 24623 491-288 718-64 4062 046217 37710 9889 413101 32710 801-42 59116 600---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 263 374-10 23711 714-57 139-13 28460492 9582 6513 75445 9886 933-14 6663 446---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny555 630-21 00911 777-231 579-51 1221 442124 4198 3375 65955 3393 868-27 92513 154---
1.5. Zahraničné aktíva 2 353 025-84 588158 573-713 051-93 54045 220468 08419 749206 19282 262215 407-238 11728 242---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 508-4 7183 948-36 538-20 5752 32631 2163 2221 85346 8003 590-6 2073 515---
1.7. Ostatné aktíva956 888-19 50069 866-149 007-66 0374 646343 18115 42735 682174 42627 673-40 55710 886---
1.8. Celkom18 361 125-572 943776 189-6 277 354-1 341 012170 7354 131 776203 773554 0011 919 899797 844-1 307 690307 909---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 836 444-319 215381 725-3 515 118-854 80484 9672 091 185148 568195 083985 021382 488-688 511189 759---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 926 622-126 819106 415-1 392 251-247 23619 1941 104 76519 02190 982317 831217 680-227 08557 343---
2.2.2. Ústredná štátna správa 103 474-2 6501 098-48 655-18 4951 2735 6844 9511 1207 3465 751-2 9523 499---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 806 348-189 746274 212-2 074 212-589 07364 500980 736124 596102 981659 844159 057-458 474128 917---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 955 175-51 69565 386-544 088-166 92839 586289 48070 43418 577453 16357 827-152 28345 728---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 256 262-137 47893 460-962 473-221 49616 961352 62528 22152 65660 33096 163-151 23983 160---
2.2.3.2.1. do 1 roka 991 525-78 93664 059-268 518-136 47610 47471 67825 55040 93946 49589 953-84 40974 038---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov83 002-7 2284 602-18 323-24 2813 9194 2291651 5329 980883-2 7355 125---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 181 735-51 31424 799-675 632-60 7392 568276 7182 50610 1853 8555 327-64 0953 997---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 365 343-245108 184-563 515-127 2477 941305 5133 38431 72859 0943 926-154 5606---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 258 719-61108 138-458 529-127 2477 941305 5132 31731 64259 0943 817-154 4146---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace106 624-18446-104 986-0001 067860109-1460---
2.2.3.4. REPO operácie229 568-3287 182-4 136-73 4021233 11822 5572087 2571 141-39223---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)497 380-01 407-34 931-49 3214 152292 3398 68110 97535 08260 279-0213---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 984 588-133 66177 118-1 472 577-65 70021 235551 30731323 562357 98456 505-199 63424 992---
2.4.1. do 1 roka 5)274 406-1 7688 179-36 520-10 92210 302166 5381998 9164817 068-13 90838---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)145 062-1 8824 857-96 582-2 73384517 05501 59213 2152 808-3 104389---
2.4.3. nad 2 roky2 565 120-130 01164 082-1 339 475-52 04510 088367 71411413 054344 72136 629-182 62224 565---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 067 682-29 66535 694-283 367-108 24016 103274 79419 04033 416138 90938 815-63 19726 442---
2.6. Zahraničné pasíva2 589 056064 363199 333-676 676-181 43937 351437 35813 408248 794147 597234 028-288 61060 099---
2.7. Ostatné pasíva 1 385 975-26 03980 912-294 685-81 5086 927484 79313 76342 171255 30625 729-67 7386 404---
2.8. Celkom18 361 125-572 943776 189-6 277 354-1 341 012170 7354 131 776203 773554 0011 919 899797 844-1 307 690307 909---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt