Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 339 496-369 251336 551-4 113 145-924 70499 7712 396 691112 562216 9601 306 340369 992-862 454231 075---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 844 732-129 985109 270-1 337 232-209 89919 1591 116 06228 47258 093288 869282 388-208 30257 001---
1.1.2. Verejná správa802 826-28 74722 855-484 576-34 8672 857116 5962 86713 49354 7475 293-32 4193 509---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 691 938-210 519204 426-2 291 337-679 93877 7551 164 03381 223145 374962 72482 311-621 733170 565---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 948 814-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 249 212-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 508 048-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 119 104-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 622 060-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)453 173-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)40 740-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 671 919-62 979179 929-963 079-181 04817 684615 40945 25090 291228 728154 444-114 09518 983---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 192 753-30 61419 056-654 269-19 5958 238237 32491248 80150 33288 867-27 9896 756---
1.2.1.1. do 1 roka 198 291-682377-11 379-5 7077 457123 23610026 6087320 501-2 13734---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 95 256-1 6013 052-57 666-1 0287519 7281051 1581 8658 288-65139---
1.2.1.3. nad 2 roky 899 206-28 33115 627-585 224-12 86070694 36070721 03548 39460 078-25 2016 683---
1.2.2. Verejná správa 1 135 545-20 787143 917-238 971-128 1277 172249 09442 07425 128158 88441 611-74 7435 037---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 343 621-11 57816 956-69 839-33 3262 274128 9912 26416 36219 51223 966-11 3637 190---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 451-026-4 070-41056 056900249-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny808 114-31 10323 472-284 447-63 4622 221212 96810 7139 452100 34310 246-42 67117 016---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 266 933-10 18212 031-56 084-13 21660290 6452 5843 78853 3496 239-14 8913 322---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny541 181-20 92111 441-228 363-50 2461 619122 3238 1295 66446 9944 007-27 78013 694---
1.5. Zahraničné aktíva 2 373 219-83 632154 926-713 247-89 42643 867480 85021 871215 92786 424214 033-240 36028 656---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 868-4 7513 940-36 710-20 5802 31731 2003 2961 94846 8993 544-6 1913 492---
1.7. Ostatné aktíva980 256-19 01771 984-150 864-65 3934 372349 72814 80641 775177 59726 629-46 21311 878---
1.8. Celkom18 398 339-570 733770 827-6 265 562-1 344 657170 2294 142 900208 505576 3571 946 335779 142-1 311 987311 105---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 818 124-319 386378 373-3 486 763-851 70185 7632 085 843152 050205 4231 000 416369 709-690 696192 001---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 932 090-127 238109 351-1 371 714-251 08820 0601 096 12221 80195 969337 186209 809-232 28959 463---
2.2.2. Ústredná štátna správa 98 980-2 3561 452-47 559-15 1781 9185 9895 5019786 9055 783-1 5953 766---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 787 054-189 792267 570-2 067 490-585 43563 785983 732124 748108 476656 325154 117-456 812128 772---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 926 609-51 86962 100-539 140-160 49340 521287 21370 58418 269446 69254 577-148 68146 470---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 263 754-137 34394 511-963 165-225 10015 286354 15228 29757 66559 33895 001-151 61882 278---
2.2.3.2.1. do 1 roka 999 339-82 59865 101-268 113-138 1308 83673 86925 53245 53445 55888 695-84 40772 966---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov84 058-7 1234 801-18 586-24 8803 7784 5561701 6209 7221 031-2 6555 136---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 180 357-47 62224 609-676 466-62 0902 672275 7272 59510 5114 0585 275-64 5564 176---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 367 844-240108 126-562 080-126 5627 971308 2273 35932 50859 3404 063-155 3626---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 261 246-55108 126-457 027-126 5627 971308 2272 33632 41659 3403 961-155 2196---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace106 598-1850-105 053-0001 023920102-1430---
2.2.3.4. REPO operácie228 847-3402 833-3 105-73 280734 14022 5083490 955476-1 15118---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)510 572-01 439-35 488-49 9484 303297 9628 88912 63236 03963 663-0209---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 989 564-132 70576 496-1 471 613-66 29122 675552 12134324 016357 13756 978-203 86325 326---
2.4.1. do 1 roka 5)276 895-1 7007 903-37 363-10 93811 375169 6892298 5765014 045-14 99334---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)143 723-1 7834 540-96 335-2 53060916 12901 64013 3783 215-3 154410---
2.4.3. nad 2 roky2 568 946-129 22264 053-1 337 915-52 82310 691366 30311413 800343 70939 718-185 71624 882---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 077 814-30 81735 935-284 079-109 19016 166274 69018 98733 966145 74738 743-62 62926 865---
2.6. Zahraničné pasíva2 613 213062 561195 681-693 765-182 14334 986445 89314 495254 180144 091226 938-298 03260 448---
2.7. Ostatné pasíva 1 389 052-25 26482 903-293 854-85 3846 336486 39113 74146 140262 90523 111-56 7676 256---
2.8. Celkom18 398 339-570 733770 827-6 265 562-1 344 657170 2294 142 900208 505576 3571 946 335779 142-1 311 987311 105---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt