Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 321 728-355 809331 631-4 127 280-920 91699 5532 375 598111 206217 2531 301 642367 045-883 278230 517---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 837 300-116 054105 663-1 362 109-208 22018 1331 097 17325 89156 353293 941280 067-217 91055 786---
1.1.2. Verejná správa792 711-28 48822 378-475 363-32 4352 752116 3073 28913 69754 1905 663-34 5853 564---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 691 717-211 267203 590-2 289 808-680 26178 6681 162 11882 026147 203953 51181 315-630 783171 167---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 935 270-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 262 899-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 509 754-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 131 582-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 621 563-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)451 390-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)42 157-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 657 549-63 380180 953-957 011-179 03718 011608 14044 39890 872227 626156 836-112 62818 657---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 186 960-31 03919 577-649 299-19 3508 207233 52077848 74650 92090 245-28 5296 750---
1.2.1.1. do 1 roka 195 948-796378-11 595-5 3547 458120 7488826 3154921 061-2 07234---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 95 500-1 6283 194-58 447-9236019 3281031 1851 8938 143-55541---
1.2.1.3. nad 2 roky 895 512-28 61516 005-579 257-13 07368993 44458721 24648 97861 041-25 9026 675---
1.2.2. Verejná správa 1 131 744-21 450145 050-240 620-126 2787 411244 55941 04725 066157 51942 436-75 0515 257---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 338 845-10 89116 326-67 092-33 4092 393130 0612 57317 06019 18724 155-9 0486 650---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 894-026-3 977-40056 593900249-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny816 658-29 15423 379-296 049-63 1892 192213 53410 8799 468100 64210 223-41 11216 837---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 265 540-8 19212 109-58 027-12 90160290 8262 5963 81053 3976 260-13 4973 323---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny551 118-20 96211 270-238 022-50 2881 590122 7088 2835 65847 2453 963-27 61513 514---
1.5. Zahraničné aktíva 2 361 735-83 708153 105-722 383-87 06548 384469 34421 365217 51280 993212 636-237 20428 036---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)165 842-5 0713 916-36 927-20 5252 30431 0763 2961 92747 5993 573-6 1663 462---
1.7. Ostatné aktíva966 955-18 17477 968-146 961-64 4205 530347 50417 12946 693166 72227 410-37 34811 096---
1.8. Celkom18 351 365-555 296770 979-6 290 588-1 335 196175 9744 101 788208 282583 7251 925 226777 969-1 317 733308 609---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 779 922-308 277376 003-3 491 835-852 71885 4942 052 949150 807209 857999 681364 272-696 775191 254---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 918 325-117 694108 853-1 389 238-251 68519 1761 062 19920 85798 997344 085207 455-239 29458 792---
2.2.2. Ústredná štátna správa 93 622-2 7231 039-48 913-12 7551 7724 5824 1929457 8162 057-3 0703 758---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 767 975-187 860266 111-2 053 684-588 27864 546986 168125 758109 915647 780154 760-454 411128 704---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 893 423-50 39459 945-533 964-160 11039 262280 52871 09218 502436 97950 209-146 60345 835---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 265 412-136 88794 515-953 099-227 08917 217356 95128 47958 54659 587100 071-150 12682 845---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 011 798-82 01065 067-271 744-138 98310 76475 87725 80445 65945 66193 833-82 88073 516---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov84 736-7 1414 848-18 647-25 2943 7664 5501701 6319 7221 028-2 7635 176---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 168 878-47 73624 600-662 708-62 8122 687276 5242 50511 2564 2045 210-64 4834 153---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 372 613-240108 270-562 354-126 5798 043310 5963 37332 81759 8094 024-156 5026---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 265 828-58108 270-457 152-126 5798 043310 5962 30332 72659 8093 926-156 3606---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace106 785-1820-105 202-0001 07091098-1420---
2.2.3.4. REPO operácie236 527-3393 381-4 267-74 5002438 09322 8145091 405456-1 18018---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)524 276-01 462-36 877-50 6664 408303 4868 93912 76538 08367 259-0331---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 002 025-132 74176 895-1 489 387-66 72122 381543 67336423 460359 14555 164-206 83325 261---
2.4.1. do 1 roka 5)277 375-2 4748 563-40 029-11 36511 072165 1642508 2314812 584-17 56134---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)142 429-1 6024 412-95 916-2 39658016 10001 45913 4723 154-2 974364---
2.4.3. nad 2 roky2 582 221-128 66563 920-1 353 442-52 96010 729362 40911413 770345 62539 426-186 29824 863---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 084 530-29 30736 160-290 009-109 70117 095275 14218 98834 055145 71938 759-62 76026 835---
2.6. Zahraničné pasíva2 585 276061 856188 953-687 670-177 05938 901442 46712 947252 371140 329229 144-295 00258 577---
2.7. Ostatné pasíva 1 375 336-23 11591 506-294 810-78 3317 695484 07116 23751 217242 26923 371-56 3636 351---
2.8. Celkom18 351 365-555 296770 979-6 290 588-1 335 196175 9744 101 788208 282583 7251 925 226777 969-1 317 733308 609---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt