Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 407 103-358 922345 240-4 141 178-938 008101 4122 404 274113 198221 9951 309 347353 152-886 924233 453---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 885 511-116 261118 204-1 367 079-217 32719 4911 120 98527 00557 496298 139267 270-219 35956 895---
1.1.2. Verejná správa795 471-29 85421 867-472 526-32 3882 902120 2573 51813 81355 2805 905-33 6113 550---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 726 121-212 807205 169-2 301 573-688 29379 0191 163 03282 675150 686955 92879 977-633 954173 008---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 948 752-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 282 845-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 513 200-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 149 779-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 619 866-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)452 421-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)42 104-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 687 167-63 966177 279-960 778-181 17717 906623 67245 45487 574234 384156 218-120 51118 248---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 190 027-31 41818 385-649 075-19 8358 158239 29783646 76052 00087 973-29 5766 714---
1.2.1.1. do 1 roka 197 552-738318-12 758-5 7747 443124 5169224 6589319 412-1 71832---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 94 603-1 7211 728-59 068-9655419 499801 0301 7898 004-63134---
1.2.1.3. nad 2 roky 897 872-28 95916 339-577 249-13 09666195 28266421 07250 11860 557-27 2276 648---
1.2.2. Verejná správa 1 148 572-21 433141 790-245 246-128 1147 425252 48842 01323 979162 70242 435-76 2694 678---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 348 568-11 11517 104-66 457-33 2282 323131 8872 60516 83519 68225 810-14 6666 856---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)62 121-033-3 973-39057 8201000246-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny805 107-28 98023 068-294 561-61 4942 218210 6489 8009 49198 70010 157-39 14016 850---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 263 582-8 22511 709-57 257-11 70660592 3242 0193 79853 1006 374-13 2133 252---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny541 525-20 75511 359-237 304-49 7881 613118 3247 7815 69345 6003 783-25 92713 598---
1.5. Zahraničné aktíva 2 421 855-86 924155 168-752 658-87 15947 724485 61420 779224 03980 493220 476-233 51327 308---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)166 422-5 1023 886-37 073-20 4912 29731 0893 4141 95448 0083 564-6 1373 407---
1.7. Ostatné aktíva1 013 526-18 21681 538-150 845-67 8535 717368 92515 75354 731169 04727 156-42 81010 935---
1.8. Celkom18 563 293-562 110786 212-6 341 066-1 356 221177 2734 182 039208 408599 7831 939 977770 967-1 329 036310 201---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny9 870 572-310 797380 814-3 515 925-864 58986 8712 098 947151 780210 483999 767355 987-701 382193 230---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 960 805-119 878113 532-1 400 164-251 17221 0261 095 51120 27099 672338 438199 716-240 10961 317---
2.2.2. Ústredná štátna správa 104 582-2 7221 198-49 930-20 2011 4157 2574 6239197 3341 799-3 6103 574---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 805 185-188 197266 084-2 065 831-593 21664 430996 179126 887109 892653 995154 472-457 663128 339---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 948 916-51 38562 409-549 076-165 65040 497289 79272 13118 706448 59955 037-149 83145 803---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 242 791-136 23092 383-943 260-225 78315 788357 21527 57358 75458 27995 278-149 73382 515---
2.2.3.2.1. do 1 roka 989 054-81 43962 936-263 002-136 7359 31675 79424 94945 21844 80588 878-82 89073 092---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov84 222-7 1284 832-18 414-25 5523 7444 6721511 5969 3931 041-2 6385 061---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 169 515-47 66324 615-661 844-63 4962 728276 7492 47311 9404 0815 359-64 2054 362---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 375 131-243108 284-562 844-125 7968 086311 9054 25732 37559 9784 019-157 3413---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 267 936-62108 284-458 111-125 7968 086311 9052 29332 28659 9783 931-157 2013---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace107 195-1810-104 733-0001 96489088-1400---
2.2.3.4. REPO operácie238 347-3393 008-10 651-75 9875937 26722 9265787 139138-75818---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)523 036-01 478-37 450-51 2024 588299 8149 10412 54339 00867 489-0360---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 004 250-132 21376 624-1 490 167-70 64121 706535 18638124 982362 33757 141-207 79425 078---
2.4.1. do 1 roka 5)283 442-3 2718 232-41 126-12 36510 614167 8172689 0944913 653-16 92033---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)142 376-1 4614 410-95 846-2 27369215 87401 57914 2322 733-2 967309---
2.4.3. nad 2 roky2 578 432-127 48163 982-1 353 195-56 00310 400351 49511314 309348 05640 755-187 90724 736---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 090 162-30 36536 332-290 451-110 71716 815277 56920 06033 732146 21638 986-62 33526 584---
2.6. Zahraničné pasíva2 641 740062 914196 179-701 556-180 11539 127459 89713 519259 152142 289229 061-299 19758 734---
2.7. Ostatné pasíva 1 433 533-25 82194 785-305 517-78 9578 166510 62613 56458 891250 36022 303-58 3286 215---
2.8. Celkom18 563 293-562 110786 212-6 341 066-1 356 221177 2734 182 039208 408599 7831 939 977770 967-1 329 036310 201---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt