Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 656 684-350 219353 051-4 191 162-967 18199 3062 409 825119 668227 7431 435 085370 645-900 408232 391---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 047 668-110 886124 396-1 413 190-217 71815 7361 129 67126 70370 249371 893286 776-226 49453 956---
1.1.2. Verejná správa805 020-28 76522 588-479 510-33 0983 216121 9974 7447 05356 9735 823-37 5343 719---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 803 996-210 568206 067-2 298 462-716 36580 3541 158 15788 221150 4411 006 21978 046-636 380174 716---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 973 746-130 06290 708-837 236-343 22932 766548 84853 48556 751550 08342 326-210 36677 886---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 328 858-64 84489 392-1 417 082-359 86146 911542 91131 91259 334282 74422 840-326 86284 165---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 490 424-22 8818 578-199 919-52 8866 502121 1169 88510 26129 7441 352-19 4437 857---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 192 216-35 92765 027-913 276-239 00031 449351 33021 43543 866132 3667 459-285 39365 688---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 646 218-6 03615 787-303 887-67 9758 96070 4655925 207120 63414 029-22 02610 620---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)457 079-15 17523 624-39 579-9 60955347 9692 72833 856168 81112 155-90 49012 530---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)44 306-4872 343-4 565-3 66711918 429945004 583724-8 659136---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 778 067-64 398169 933-953 214-189 61716 830642 99145 995103 240255 709186 292-131 92617 922---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 215 124-31 93518 707-641 107-20 1458 277253 90069050 76154 784108 797-20 0965 925---
1.2.1.1. do 1 roka 233 563-731659-15 838-7 5385 854141 37611427 63425632 920-58459---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 98 069-1 4952 379-58 823-88697618 375461 5581 81711 181-49835---
1.2.1.3. nad 2 roky 883 492-29 70915 669-566 446-11 7211 44794 14953021 56952 71164 696-19 0145 831---
1.2.2. Verejná správa 1 186 996-21 023133 233-246 056-134 3304 547256 03741 57734 256176 14748 258-86 2125 320---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 375 947-11 44017 993-66 051-35 1424 006133 0543 72818 22324 77829 237-25 6186 677---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)65 272-032-3 032-551860 329141 14655492-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny815 621-29 70122 522-308 676-64 2243 564210 2628 5859 08097 5116 785-37 60917 102---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 254 963-7 84311 342-50 003-13 37783098 2771 5393 56248 6663 370-13 3512 803---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny560 658-21 85811 180-258 673-50 8472 734111 9857 0465 51848 8453 415-24 25814 299---
1.5. Zahraničné aktíva 2 476 001-88 083143 498-737 683-87 62946 009523 42521 284230 72988 145244 850-237 82126 845---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 202-5 1263 779-35 059-20 35384630 8193 1121 89149 5683 691-6 2683 690---
1.7. Ostatné aktíva1 015 100-15 49478 744-154 923-67 0576 520331 58915 03051 851200 86321 520-44 54126 968---
1.8. Celkom18 970 954-553 021771 559-6 383 749-1 396 119173 0944 209 240213 684625 6822 127 440833 875-1 358 573324 918---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 198 829-314 461391 828-3 624 980-887 12586 7822 145 615153 390224 8911 087 551366 534-726 192189 480---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 160 315-117 552112 093-1 457 246-260 58218 6111 121 44323 598109 059413 950205 260-259 26361 658---
2.2.2. Ústredná štátna správa 105 425-2 3382 158-46 859-12 3081 02817 0644 4481 1918 1652 304-2 2715 291---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 933 089-194 571277 577-2 120 875-614 23567 1431 007 108125 344114 641665 436158 970-464 658122 531---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 012 664-55 79262 728-573 448-169 10841 282279 37269 98944 664466 45456 395-149 21944 213---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 269 715-138 41688 848-956 745-233 98517 527364 90031 42962 67255 02596 628-145 22978 311---
2.2.3.2.1. do 1 roka 998 721-81 43258 897-265 633-148 21112 25070 77428 40148 07442 98889 480-83 22169 360---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov77 960-7 3174 630-19 564-21 0933 0463 7012361 6788 1151 246-2 1465 188---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 193 034-49 66725 321-671 548-64 6812 231290 4252 79212 9203 9225 902-59 8623 763---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 417 862-7122 639-582 069-127 6918 323329 0443 7647 20461 3525 746-170 0194---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 314 365-6122 637-480 530-127 6858 323329 0442 2067 09261 3235 506-170 0094---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace103 497-12-101 539-6001 55811229240-100---
2.2.3.4. REPO operácie232 848-3563 362-8 613-83 4511133 79220 16210182 605201-1913---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)601 159-01 660-38 990-53 8915 511314 76111 98715 86287 79770 035-0665---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 017 697-130 50273 847-1 461 095-81 86025 857558 02245622 294367 14658 011-213 57525 031---
2.4.1. do 1 roka 5)315 489-2 5408 468-42 688-16 51614 064187 4943147 89315514 921-20 39343---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)132 504-9523 110-96 218-85765210 70001 85613 3142 120-2 510214---
2.4.3. nad 2 roky2 569 704-127 01062 269-1 322 189-64 48711 141359 82814212 545353 67740 970-190 67224 774---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 107 232-29 50335 424-294 899-114 79816 317284 72118 28634 943147 11540 808-62 37128 047---
2.6. Zahraničné pasíva2 630 991057 765175 2890658 0500169 56431 099474 98516 709270 084147 744277 2560292 52759 9200--
2.7. Ostatné pasíva 1 415 046-20 79093 511-305 735-88 8817 528431 13612 85657 608290 08721 231-63 90821 775---
2.8. Celkom18 970 954-553 021771 559-6 383 749-1 396 119173 0944 209 240213 684625 6822 127 440833 875-1 358 573324 918---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt