Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 919 601-367 703352 264-4 146 454-1 055 546107 2072 452 248132 045262 3201 471 153357 503-970 266244 892---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 099 418-124 110121 901-1 381 360-228 80717 0621 129 52229 65087 746381 926276 548-257 45763 329---
1.1.2. Verejná správa795 795-29 48622 187-461 647-33 9013 075130 2274 05911 04354 7434 755-36 9683 704---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 024 388-214 107208 176-2 303 447-792 83887 0701 192 49998 336163 5311 034 48476 200-675 841177 859---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 011 341-129 87788 064-815 883-377 99534 235538 54757 72762 296570 05738 041-219 24179 378---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 482 382-67 82394 450-1 431 306-400 13451 990576 37038 22068 434304 47722 554-339 23787 387---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 481 195-21 8098 722-177 113-54 8407 199126 30011 64611 53532 4361 174-19 7138 708---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 328 927-39 22270 001-933 729-270 47135 284378 25625 39052 086150 8378 087-296 62368 941---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 672 260-6 79215 727-320 464-74 8239 50771 8141 1844 813121 20413 293-22 9019 738---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)480 823-16 08623 176-52 245-11 51572556 8962 21432 186153 80615 022-105 88811 064---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)49 839-3212 486-4 013-3 19312220 6861736156 145583-11 47230---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 953 521-69 546186 298-971 094-221 51919 062679 58038 680129 749273 049194 809-148 25621 879---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 264 703-35 08819 714-661 879-29 2809 928256 65560257 07956 105108 017-21 6838 673---
1.2.1.1. do 1 roka 237 431-714509-13 173-9 8117 107148 5312527 99428828 381-701197---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 96 218-1 0992 764-57 190-1 23244418 927181 5341 79510 465-73020---
1.2.1.3. nad 2 roky 931 054-33 27516 441-591 516-18 2372 37789 19755927 55154 02269 171-20 2528 456---
1.2.2. Verejná správa 1 267 112-21 279151 023-242 676-152 7154 472271 89533 74748 333189 12653 905-92 4485 493---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 421 706-13 17915 561-66 539-39 5244 662151 0304 33124 33727 81832 887-34 1257 713---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)71 161-5134-1 908-961567 291345561 028147-01---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny883 140-30 14121 763-302 279-68 4663 063265 8778 8538 882110 4467 464-37 27818 628---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 273 638-7 42710 502-47 724-15 419558111 7011 6603 74453 4963 677-14 6783 052---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny609 502-22 71411 261-254 555-53 0472 505154 1767 1935 13856 9503 787-22 60015 576---
1.5. Zahraničné aktíva 2 609 519-97 902153 441-800 959-87 71839 214521 00327 995251 991103 249243 439-249 01933 589---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)158 400-5 2433 699-34 845-19 88783130 2552 9012 19045 6103 676-6 0833 180---
1.7. Ostatné aktíva1 009 575-18 30171 861-141 715-70 44610 135337 97313 14052 141186 76319 904-58 80428 392---
1.8. Celkom19 604 915-588 887789 359-6 399 254-1 523 676179 5274 354 227223 650707 8292 191 298826 941-1 469 704350 563---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 531 731-329 245407 683-3 648 862-966 13786 3222 210 886154 972270 8601 112 165364 765-779 375200 459---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 242 126-126 318117 699-1 439 483-291 56617 0731 108 39726 143146 477415 986202 584-280 38770 013---
2.2.2. Ústredná štátna správa 130 789-2 4511 437-45 515-22 9791 43131 6713 8112 2368 5325 845-1 6423 239---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 158 816-200 476288 547-2 163 864-651 59267 8181 070 818125 018122 147687 647156 336-497 346127 207---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 172 545-61 59164 063-620 213-181 36443 158325 18773 67048 592498 88153 768-156 13145 927---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 281 472-138 76490 020-939 077-251 59215 989362 98336 19465 98452 31894 413-152 87181 267---
2.2.3.2.1. do 1 roka 974 389-79 82458 184-238 137-153 59410 73563 48232 67649 89041 55087 526-87 21071 581---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov74 822-7 9584 004-18 431-22 0132 8833 2523881 2446 578998-1 7145 359---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 232 261-50 98227 832-682 509-75 9852 371296 2493 13014 8504 1905 889-63 9474 327---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 480 056-4132 676-583 430-140 2218 671345 5223 3347 29263 5367 067-188 29013---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 389 084-4132 675-494 453-140 2218 671345 5222 0787 24363 4916 430-188 28313---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 972-01-88 977-0001 2564945637-70---
2.2.3.4. REPO operácie224 743-1171 788-21 144-78 415037 12611 82027972 9121 088-540---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)653 468-01 824-37 600-58 0637 767335 72715 66317 51099 76178 658-0895---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 169 371-140 91767 027-1 494 083-111 61626 870561 69565942 971386 78563 121-246 50827 118---
2.4.1. do 1 roka 5)314 994-3 3117 503-38 897-19 72415 312178 97151713 76011811 370-25 46942---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)125 222-1 1782 748-87 316-5 83581510 14501 28310 9762 151-2 74925---
2.4.3. nad 2 roky2 729 155-136 42856 776-1 367 870-86 05710 743372 57914227 928375 69149 600-218 29027 051---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 142 956-34 14636 403-293 395-119 92718 664297 01017 86437 654153 79440 254-63 75830 087---
2.6. Zahraničné pasíva2 658 496060 324184 9440625 3800185 63027 581485 12719 977284 031162 471260 5050292 99269 5350--
2.7. Ostatné pasíva 1 448 893-24 25591 478-299 934-82 30312 323463 78214 51554 803276 32219 638-87 07122 469---
2.8. Celkom19 604 915-588 887789 359-6 399 254-1 523 676179 5274 354 227223 650707 8292 191 298826 941-1 469 704350 563---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt