Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 046 766-367 887362 474-4 189 539-1 070 331108 6372 480 508138 708262 8491 484 980362 795-972 854245 204---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 170 611-123 425129 246-1 409 952-228 76117 7781 146 27534 56087 306387 211282 770-258 64164 686---
1.1.2. Verejná správa805 221-28 82822 740-468 069-33 3023 170132 3244 38911 07755 0885 735-36 7333 766---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 070 934-215 634210 488-2 311 518-808 26887 6891 201 90999 759164 4661 042 68174 290-677 480176 752---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 026 533-131 42588 474-819 487-384 14434 588538 18158 33663 066572 42638 102-218 29280 012---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 497 380-67 68994 838-1 428 480-409 57752 441579 00238 87569 727306 73222 505-341 72985 785---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 479 003-21 4088 675-173 482-55 0717 239126 72912 04012 04632 9221 168-19 7998 424---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 342 876-39 49570 691-935 754-275 02035 666380 23825 63953 401152 0878 142-299 00367 740---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 675 501-6 78615 472-319 244-79 4869 53672 0351 1964 280121 72313 195-22 9279 621---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)497 949-16 13424 111-59 223-11 16853965 1142 42031 066157 33113 253-106 68310 907---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)49 064-3873 066-4 328-3 38012219 6121256066 194430-10 77143---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 981 938-69 572192 156-978 881-222 99418 743681 60640 523132 461282 121196 302-144 34922 230---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 271 784-35 21219 679-667 025-28 52510 125258 99154258 26857 076106 888-21 0998 354---
1.2.1.1. do 1 roka 241 073-637493-14 291-9 9827 218150 287628 80626028 065-791237---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 97 767-1 0102 566-57 068-1 51741520 68541 6541 78110 313-72232---
1.2.1.3. nad 2 roky 932 944-33 56516 620-595 666-17 0262 49288 01953227 80855 03568 510-19 5868 085---
1.2.2. Verejná správa 1 284 151-21 137156 307-244 963-154 2814 252270 72635 37448 774196 47855 476-90 3026 081---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 426 003-13 22316 170-66 893-40 1884 366151 8894 60725 41928 56733 938-32 9487 795---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)71 593-5136-1 941-871567 484405231 265149-02---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny892 950-30 60821 918-306 710-68 4652 965269 2518 5418 881112 0888 349-36 64918 525---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 273 842-7 65310 517-47 238-14 695556111 9931 6573 74254 3063 873-14 6202 992---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny619 108-22 95511 401-259 472-53 7702 409157 2586 8845 13957 7824 476-22 02915 533---
1.5. Zahraničné aktíva 2 621 461-97 109151 971-804 058-85 68746 482525 61727 071250 89299 111243 121-256 20534 137---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)158 444-5 2843 714-35 034-19 82982830 4472 9342 15045 4323 629-6 0363 127---
1.7. Ostatné aktíva1 029 606-18 46870 712-139 964-73 18120 494354 25112 86849 343190 81720 341-50 92628 241---
1.8. Celkom19 802 755-588 979802 982-6 456 127-1 540 573198 1654 409 164230 685707 0992 215 813834 686-1 467 016351 466---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 664 863-332 030427 092-3 694 766-976 58790 3762 237 993157 978269 8381 120 471371 973-785 925199 834---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 329 017-127 922135 138-1 463 595-286 04919 7881 129 11228 402148 123425 997210 973-284 16869 750---
2.2.2. Ústredná štátna správa 132 090-2 6391 305-45 658-22 7742 21431 7335 0769708 2615 961-3 6621 837---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 203 756-201 469290 649-2 185 513-667 76468 3741 077 148124 500120 745686 213155 039-498 095128 247---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 210 754-62 87665 815-642 614-187 51043 364328 97373 75847 961498 69756 062-156 05747 067---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 282 700-138 47289 936-938 631-258 57416 345362 21435 82065 45951 17691 445-153 46481 164---
2.2.3.2.1. do 1 roka 966 768-79 45057 864-237 183-153 38711 00762 69532 34148 15940 21184 315-88 66571 491---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov76 346-8 1943 870-18 904-22 8322 9243 2853811 3306 4791 045-1 7205 382---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 239 586-50 82828 202-682 544-82 3552 414296 2343 09815 9704 4866 085-63 0794 291---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 485 568-3133 280-584 277-145 0778 665344 8483 3167 15263 4376 978-188 51916---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 394 428-3133 280-495 073-145 0778 665344 8482 1007 10663 3916 357-188 51216---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 140-00-89 204-0001 2164646621-70---
2.2.3.4. REPO operácie224 734-1181 618-19 991-76 603041 11311 60617372 903554-550---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)656 867-01 829-37 186-57 8947 667338 18215 54014 874105 60177 074-01 020---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 185 491-141 42565 841-1 502 710-115 17826 843562 33874842 875388 58764 855-246 36627 725---
2.4.1. do 1 roka 5)317 810-4 0677 100-42 881-23 57115 304175 83649612 38314912 487-23 49640---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)126 747-1 1202 785-88 579-6 14378410 30101 78610 7202 166-2 3576---
2.4.3. nad 2 roky2 740 934-136 23855 956-1 371 250-85 46410 755376 20125228 706377 71850 202-220 51327 679---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 147 412-33 61936 443-294 112-122 13518 795298 61017 92337 600153 98640 310-63 60830 271---
2.6. Zahraničné pasíva2 657 159057 479180 1570623 3260185 20632 323490 33821 728287 914160 957260 9400286 33470 4570--
2.7. Ostatné pasíva 1 490 963-24 42691 620-304 027-83 57322 161481 70316 76853 998286 21119 534-84 78322 159---
2.8. Celkom19 802 755-588 979802 982-6 456 127-1 540 573198 1654 409 164230 685707 0992 215 813834 686-1 467 016351 466---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt