Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 115 389-366 069387 813-4 173 889-1 086 080109 5632 468 671137 167269 6221 517 222359 526-991 854247 913---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 193 854-120 450154 097-1 404 485-240 10716 8861 122 56130 85090 834399 932278 932-268 35666 364---
1.1.2. Verejná správa817 482-28 99122 358-465 505-35 7534 320143 9495 21110 87152 9776 668-36 7554 124---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 104 053-216 628211 358-2 303 899-810 22088 3571 202 161101 106167 9171 064 31373 926-686 743177 425---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 036 586-131 26386 850-813 746-387 80434 719534 70458 31964 952588 67636 625-216 21182 717---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 520 572-68 28695 882-1 431 800-410 77453 039585 43440 01071 622310 25022 978-345 47585 022---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 484 489-21 5258 648-174 919-55 6037 324128 41512 38612 31033 0121 185-20 4428 720---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 360 453-39 74671 710-937 379-277 57336 049385 07826 36455 012154 3748 291-302 39266 485---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 675 630-7 01515 524-319 502-77 5989 66671 9411 2604 300122 86413 502-22 6419 817---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)511 447-16 65926 006-54 253-10 78548068 7002 65330 778159 34513 940-118 2919 557---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)35 445-4192 621-4 100-85612213 3231245656 043383-6 762127---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 944 276-68 353189 790-963 888-226 93017 742665 08240 359135 216276 276192 259-144 09024 291---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 273 742-34 07220 551-658 106-29 4719 358260 68252959 84163 126108 060-20 9798 967---
1.2.1.1. do 1 roka 236 761-1 244691-12 592-9 8686 560147 740629 49026827 511-590201---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 98 607-1 0112 808-57 456-1 58537420 77101 6531 98210 266-64655---
1.2.1.3. nad 2 roky 938 374-31 81717 052-588 058-18 0182 42492 17152328 69860 87670 283-19 7438 711---
1.2.2. Verejná správa 1 242 670-20 563150 258-236 788-153 5874 144258 47434 78749 451184 58353 807-90 7065 522---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 427 864-13 71818 981-68 994-43 8724 240145 9265 04325 92428 56730 392-32 4059 802---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)67 340-5157-1 375-741463 820474491 235218-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny898 104-30 80121 842-305 608-75 6812 579271 2348 0118 513111 7087 361-36 13518 631---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 278 502-7 83010 904-47 561-14 420539114 9231 1323 13956 2363 351-15 4263 041---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny619 602-22 97110 938-258 047-61 2612 040156 3116 8795 37455 4724 010-20 70915 590---
1.5. Zahraničné aktíva 2 568 439-97 202153 848-806 714-80 06740 987503 48425 628257 17093 316238 352-244 05827 613---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)161 716-5 2363 725-33 891-19 98677833 5232 9362 19646 5453 638-6 0893 173---
1.7. Ostatné aktíva1 046 621-18 74773 329-146 680-72 15022 224345 65314 90852 129199 79018 965-53 91628 130---
1.8. Celkom19 801 885-586 459830 405-6 432 045-1 560 969193 8864 351 467229 057725 2962 246 095820 318-1 476 139349 749---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 777 000-330 019444 661-3 699 587-999 48692 7792 249 512157 539282 0101 141 645369 956-809 214200 592---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 364 816-123 941143 494-1 470 973-302 02819 0711 106 70226 456155 125432 670209 298-306 56668 492---
2.2.2. Ústredná štátna správa 134 439-2 8882 896-45 912-16 4002 82439 7452 4761 7477 7475 678-2 0614 065---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 277 745-203 190298 271-2 182 702-681 05870 8841 103 065128 607125 138701 228154 980-500 587128 035---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 251 746-63 44267 348-631 386-191 06344 455350 13979 14249 721519 59250 384-156 07349 001---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 297 610-139 66789 816-943 062-264 54817 695366 42035 35567 48848 27497 188-149 10978 988---
2.2.3.2.1. do 1 roka 965 312-79 90158 619-240 235-153 70012 34759 95731 73749 50937 59288 785-83 93168 999---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov75 720-8 4233 850-19 099-22 1082 9252 9903631 3366 3631 107-1 6035 553---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 256 578-51 34327 347-683 728-88 7402 423303 4733 25516 6434 3197 296-63 5754 436---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 519 687-4139 376-594 192-146 5808 734353 1553 2697 15964 8947 260-195 01846---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 427 503-4139 375-503 955-146 5808 734353 1552 0467 11564 8456 635-195 01544---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace92 184-01-90 237-0001 2234449625-32---
2.2.3.4. REPO operácie208 702-771 731-14 062-78 867033 35110 84177068 468148-3870---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)648 904-01 815-36 808-57 6477 080324 44515 73417 646106 69879 973-01 058---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 161 364-139 97366 718-1 486 932-118 43325 627554 18772944 434399 85656 739-239 80027 935---
2.4.1. do 1 roka 5)301 546-3 6597 322-42 584-23 40514 249168 16647810 27213810 386-20 82364---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)128 983-1 1973 798-88 712-7 62477810 78401 75110 9291 136-2 2721---
2.4.3. nad 2 roky2 730 835-135 11755 598-1 355 636-87 40410 600375 23725132 411388 78945 217-216 70527 870---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 149 315-33 96435 470-294 382-121 89318 650299 19717 48737 769156 72639 716-63 27730 784---
2.6. Zahraničné pasíva2 606 363058 202187 1230613 5130183 53725 886472 50321 945289 073159 662256 2960270 32968 2950--
2.7. Ostatné pasíva 1 458 939-24 30194 618-300 823-79 97323 864451 62315 62354 364281 50817 638-93 51921 085---
2.8. Celkom19 801 885-586 459830 405-6 432 045-1 560 969193 8864 351 467229 057725 2962 246 095820 318-1 476 139349 749---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt