Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 733 591-354 693358 166-4 208 921-983 449102 8682 416 046120 729234 3831 441 814357 519-920 168234 835---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 098 500-115 252128 794-1 431 595-228 54919 1211 124 75726 85674 076377 673275 063-240 87355 891---
1.1.2. Verejná správa804 542-28 40522 638-473 487-32 7882 928124 0895 1109 44457 7214 562-39 6293 741---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 830 549-211 036206 734-2 303 839-722 11280 8191 167 20088 763150 8631 006 42077 894-639 666175 203---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 979 720-130 22390 243-835 618-345 21932 866548 66953 51457 161552 34041 623-213 49778 747---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 344 969-64 95389 529-1 417 895-363 99247 285547 28032 45660 489284 77322 908-329 29984 110---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 485 708-22 8178 696-194 238-52 9646 537121 02610 02410 99529 6641 383-19 3638 001---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 205 513-36 08865 115-914 664-242 45131 724353 17321 89544 629134 7217 476-287 88865 689---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 653 748-6 04815 718-308 993-68 5779 02473 0815374 865120 38814 049-22 04810 420---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)461 444-15 34524 728-46 119-9 51152851 7182 70732 698163 52912 885-89 43412 242---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)44 404-5152 233-4 207-3 38913619 533825135 776478-7 437105---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 812 960-65 979170 451-953 314-193 72017 320659 15743 370102 480261 891192 268-131 65421 356---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 225 895-32 44218 538-640 237-21 1008 686259 73769748 14655 159111 203-21 1238 827---
1.2.1.1. do 1 roka 239 977-854682-16 006-8 2226 187148 12110624 58746333 789-89763---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 96 376-1 5032 497-57 383-72999718 078431 6771 78111 390-23761---
1.2.1.3. nad 2 roky 889 542-30 08515 359-566 848-12 1491 50293 53854821 88252 91566 024-19 9898 703---
1.2.2. Verejná správa 1 204 587-21 963133 443-246 626-137 0684 275265 89338 71736 130180 80750 034-84 2185 413---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 382 478-11 57418 470-66 451-35 5524 359133 5273 95618 20425 92531 031-26 3137 116---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)66 405-037-2 877-561561 417131 177625188-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny812 232-29 94722 515-306 619-62 9123 639206 6637 6629 64998 2638 799-38 30817 256---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 254 855-7 84411 334-49 634-12 28980095 9881 4743 53249 4685 297-14 3312 864---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny557 377-22 10311 181-256 985-50 6232 839110 6756 1886 11748 7953 502-23 97714 392---
1.5. Zahraničné aktíva 2 542 472-87 061154 100-757 230-85 75141 943538 77823 781232 14393 544248 618-252 40427 119---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)162 862-5 0653 800-34 750-20 31984530 7552 9761 85649 1613 705-6 1743 456---
1.7. Ostatné aktíva1 040 914-15 45580 593-161 152-67 4215 840339 01517 48956 722200 79720 483-47 83428 113---
1.8. Celkom19 171 422-558 200789 663-6 424 863-1 413 622172 4704 251 830216 018638 4052 146 096831 581-1 396 541332 133---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 295 904-314 942395 602-3 650 684-909 87088 2042 156 341153 443235 0631 097 308361 830-740 618191 999---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 218 765-117 863116 043-1 466 427-271 41719 3401 123 73626 150118 441420 461206 152-267 10365 632---
2.2.2. Ústredná štátna správa 121 626-2 4361 717-48 238-22 6861 81423 9033 3487447 1062 323-2 8704 441---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 955 513-194 643277 842-2 136 019-615 76767 0501 008 702123 945115 878669 741153 355-470 645121 926---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 013 709-56 18860 889-579 049-170 35439 648274 80271 51844 704469 74852 906-149 69444 209---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 278 717-138 09687 568-962 268-236 01519 074365 89829 54463 39256 80093 908-148 44177 713---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 002 326-80 62857 381-265 263-150 54014 00071 03426 54948 04045 09086 845-88 17868 778---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov76 363-7 3784 720-19 194-20 9062 8333 5592581 8857 8051 217-1 5615 047---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 200 028-50 09025 467-677 811-64 5692 241291 3052 73713 4673 9055 846-58 7023 888---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 429 799-9126 283-583 839-128 5218 327331 3903 6357 43861 7406 322-172 2914---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 327 501-8126 283-483 505-128 5158 327331 3902 2217 37761 7105 879-172 2824---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace102 298-10-100 334-6001 4146130443-90---
2.2.3.4. REPO operácie233 288-3503 102-10 863-80 877136 61219 24834481 453219-2190---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)614 220-01 707-40 120-54 2656 130320 18812 94516 12490 79171 285-0665---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 037 289-131 03772 767-1 468 369-82 47024 707558 54749323 560368 22959 282-220 12327 706---
2.4.1. do 1 roka 5)321 575-2 5558 117-50 612-16 79013 146185 1093519 37812513 671-21 67843---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)130 106-9082 939-95 125-8036159 55701 87413 0762 314-2 657239---
2.4.3. nad 2 roky2 585 608-127 57461 711-1 322 632-64 87710 946363 88114212 308355 02843 297-195 78827 424---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 105 279-30 35135 525-292 906-115 60016 466283 55217 48034 523146 87841 129-62 13628 733---
2.6. Zahraničné pasíva2 684 301061 265186 8110667 3680173 09729 189485 33517 861267 830151 593276 8260306 22960 8960--
2.7. Ostatné pasíva 1 434 429-20 60597 251-305 416-78 3207 774447 86713 79661 305291 29721 229-67 43522 134---
2.8. Celkom19 171 422-558 200789 663-6 424 863-1 413 622172 4704 251 830216 018638 4052 146 096831 581-1 396 541332 133---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt