Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 734 297-357 552350 884-4 196 707-987 163101 7582 425 197121 328236 6911 434 065364 090-922 871235 991---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 075 232-117 352121 405-1 423 872-224 67717 2141 114 37028 44072 263373 479283 990-241 35556 815---
1.1.2. Verejná správa805 057-27 92822 897-470 205-33 5462 941131 6823 55610 60856 3234 626-37 1123 633---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 854 008-212 272206 582-2 302 630-728 94081 6031 179 14589 332153 8201 004 26375 474-644 404175 543---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 980 749-130 90589 357-829 451-351 18233 218552 09153 48657 859551 63339 116-213 35279 099---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 358 433-65 28489 568-1 418 060-366 71947 769550 25733 00261 308287 30322 927-331 56284 674---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 494 647-22 7998 582-200 776-52 0406 594122 46410 24910 99530 9091 395-19 5728 272---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 224 711-36 36665 435-921 356-245 86532 050355 35122 19945 540136 9567 578-289 71166 304---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 639 075-6 11915 551-295 928-68 8149 12572 4425544 773119 43813 954-22 27910 098---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)472 150-15 62525 346-50 166-10 10649257 1072 77434 178160 56813 111-91 04211 635---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)42 668-4562 311-4 953-93411919 690704714 759320-8 448137---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 831 146-66 553174 993-964 956-204 82717 800646 77443 287103 806263 892190 102-132 17921 977---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 232 386-32 75819 599-646 056-25 2378 662252 05468149 61655 562112 349-20 8918 921---
1.2.1.1. do 1 roka 239 951-984735-16 366-11 6036 237144 3659324 74331033 681-690144---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 97 772-1 2262 502-58 692-65793018 680491 9311 72511 082-24949---
1.2.1.3. nad 2 roky 894 663-30 54816 362-570 998-12 9771 49589 00953922 94253 52767 586-19 9528 728---
1.2.2. Verejná správa 1 210 903-22 749137 327-251 712-144 0494 334256 36138 85435 860181 91648 342-83 5275 872---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 387 857-11 04618 067-67 188-35 5414 804138 3593 75218 33026 41429 411-27 7617 184---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)66 859-432-2 883-601561 735141 164775177-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny822 834-30 08022 098-303 574-62 7033 596216 2647 51910 028101 6549 293-37 63218 393---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 257 489-7 68311 317-48 577-12 37980698 8671 4753 50350 1485 668-14 2112 855---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny565 345-22 39710 781-254 997-50 3242 790117 3976 0446 52551 5063 625-23 42115 538---
1.5. Zahraničné aktíva 2 541 575-90 371156 357-778 271-86 93642 411519 24525 326222 70994 274241 389-257 22027 066---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)160 784-5 0873 787-34 706-20 18584230 4132 9582 15547 3413 668-6 2073 435---
1.7. Ostatné aktíva1 027 678-15 91868 082-153 618-66 5905 745334 99917 89655 317209 63020 746-50 51928 618---
1.8. Celkom19 185 166-565 565776 234-6 434 715-1 428 466172 1634 234 627218 330631 8672 151 628829 463-1 406 626335 482---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 317 393-318 760392 526-3 657 966-918 71286 0402 147 930153 279235 8791 089 484363 375-757 903195 539---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 196 379-120 675106 083-1 471 452-276 18719 0601 105 25426 356118 989406 086205 381-274 57766 279---
2.2.2. Ústredná štátna správa 125 504-2 4711 813-46 596-19 6221 47730 1484 1896558 1712 164-2 4105 788---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 995 510-195 614284 630-2 139 918-622 90365 5031 012 528122 734116 235675 227155 830-480 916123 472---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 051 267-56 21865 559-586 044-173 58041 624278 13772 26645 120479 05354 202-153 38246 082---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 279 171-139 03787 211-958 774-237 80415 407367 47729 91163 43955 55094 187-152 98777 387---
2.2.3.2.1. do 1 roka 995 198-81 36556 651-259 962-148 30510 31572 06226 68847 67044 12386 404-93 39268 261---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov76 835-7 4174 777-19 251-21 4632 8283 2523002 3067 5891 091-1 5874 974---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 207 138-50 25525 783-679 561-68 0362 264292 1632 92313 4633 8386 692-58 0084 152---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 441 028-9128 616-583 851-130 0788 472335 2933 7157 48762 1097 016-174 3811---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 340 322-8128 616-485 160-130 0728 472335 2932 2427 43362 0776 576-174 3721---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace100 706-10-98 691-6001 4735432440-90---
2.2.3.4. REPO operácie224 044-3503 244-11 249-81 441031 62116 84218978 515425-1662---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)623 004-01 703-40 654-55 1646 416320 40014 14315 90794 95373 014-0650---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 044 651-130 83872 493-1 467 814-89 32424 716552 39553627 815372 91357 647-220 61727 543---
2.4.1. do 1 roka 5)314 784-2 5008 556-48 241-19 97012 916179 2523949 53515211 984-21 21866---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)128 737-9642 891-95 143-7647328 86801 99713 0041 720-2 446208---
2.4.3. nad 2 roky2 601 130-127 37461 046-1 324 430-68 59011 068364 27514216 283359 75743 943-196 95327 269---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 115 812-30 38735 413-294 788-115 25116 133291 25517 63734 273147 81541 109-62 89628 855---
2.6. Zahraničné pasíva2 661 434062 370189 2260669 9400171 66530 375479 13018 678257 988152 802274 1180294 41960 7230--
2.7. Ostatné pasíva 1 422 872-23 21084 873-303 553-78 3508 483443 51714 05760 005293 66120 200-70 79122 172---
2.8. Celkom19 185 166-565 565776 234-6 434 715-1 428 466172 1634 234 627218 330631 8672 151 628829 463-1 406 626335 482---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt