Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 796 973-358 073358 053-4 181 879-1 013 194103 4572 470 918120 991235 3961 433 026368 908-920 004233 074---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 107 375-118 632123 796-1 410 123-236 68617 7131 156 97626 97070 200368 127290 088-235 07052 994---
1.1.2. Verejná správa799 345-28 68423 544-470 933-33 8452 917125 7383 30511 01156 5274 379-34 8503 612---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 890 253-210 757210 713-2 300 823-742 66382 8271 188 20490 716154 1851 008 37274 441-650 084176 468---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 989 877-129 74991 787-826 762-356 46433 768552 14154 39158 041552 92838 596-215 79179 459---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 371 763-65 04990 538-1 418 175-372 95948 242553 32233 53061 621287 60822 654-332 96885 097---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 493 993-22 6499 062-198 945-52 8576 698123 41810 32311 11730 2131 186-19 3678 158---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 235 138-36 16465 910-921 416-250 23932 429357 46722 57945 648137 7237 623-291 15966 781---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 642 632-6 23615 566-297 814-69 8639 11572 4376284 856119 67213 845-22 44210 158---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)482 019-15 51626 271-51 997-9 30369861 2772 71634 062163 03812 860-92 46211 819---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)46 592-4442 119-3 889-3 93511921 464794614 800331-8 86091---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 852 059-67 173177 213-963 747-210 43118 424659 43539 859106 051264 791188 512-134 82621 597---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 219 719-33 13019 494-647 528-24 9458 993240 49663649 30256 437108 586-21 1828 990---
1.2.1.1. do 1 roka 232 561-1 045827-16 287-8 9586 391143 4647623 56533430 731-775108---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 92 732-1 1692 365-56 561-88295615 083591 9541 82211 316-51352---
1.2.1.3. nad 2 roky 894 426-30 91616 302-574 680-15 1051 64681 94950123 78354 28166 539-19 8948 830---
1.2.2. Verejná správa 1 226 873-22 006139 948-248 878-149 5294 343269 07135 62735 244181 08849 868-85 9955 276---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 405 467-12 03717 771-67 341-35 9575 088149 8683 59621 50527 26630 058-27 6497 331---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)69 668-336-2 375-621664 993189091 075181-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny841 397-30 37121 176-308 402-65 0383 402222 6237 8599 013107 2499 921-37 67918 664---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 257 856-7 65810 568-47 532-13 22680199 6551 5153 66950 8345 143-14 3022 953---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny583 541-22 71310 608-260 870-51 8122 601122 9686 3445 34456 4154 778-23 37715 711---
1.5. Zahraničné aktíva 2 561 588-88 897152 148-787 495-90 66139 667532 34325 701225 39397 243235 381-259 62627 033---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)158 793-5 0943 770-34 821-20 08584630 4153 0862 16545 3053 677-6 1183 411---
1.7. Ostatné aktíva1 037 679-15 42688 186-151 603-67 7495 152326 35418 05356 550206 02621 001-51 26230 317---
1.8. Celkom19 318 149-565 037800 584-6 430 322-1 467 217170 9644 307 081215 564635 4732 154 712827 581-1 409 515334 099---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 348 819-321 370396 153-3 642 989-949 70485 8912 173 027150 631239 0361 082 808368 071-747 282191 857---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 197 732-121 377107 927-1 455 474-292 29518 2161 127 20324 063120 771391 560207 073-264 35067 423---
2.2.2. Ústredná štátna správa 117 754-2 1252 101-45 466-33 8071 26315 2032 8099288 0772 292-1 5092 174---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 033 333-197 868286 125-2 142 049-623 60266 4121 030 621123 759117 337683 171158 706-481 423122 260---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 071 033-58 04965 094-593 983-174 11741 369282 78572 40545 403485 53854 274-153 17144 845---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 285 149-139 45688 502-954 405-239 11816 477368 85031 40764 27856 30897 231-151 71077 407---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 006 258-81 83258 279-258 329-149 86711 37173 75528 11249 17744 87290 088-92 37068 206---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov75 105-7 4324 713-18 752-21 2792 8273 2423291 4117 318866-1 9544 982---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 203 786-50 19225 510-677 324-67 9722 279291 8532 96613 6904 1186 277-57 3864 219---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 446 696-10129 295-582 380-130 2528 566339 7913 6327 54162 3576 685-176 1861---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 348 618-9129 294-486 223-130 2458 566339 7912 2427 49262 3236 256-176 1761---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace98 078-11-96 157-7001 3904934429-100---
2.2.3.4. REPO operácie230 455-3533 234-11 281-80 115039 19516 31511578 968516-3567---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)635 388-01 687-40 116-55 8086 818329 27214 43316 66297 37372 522-0697---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 064 535-132 31670 371-1 468 636-91 55725 053562 78255729 242375 10456 391-225 21227 314---
2.4.1. do 1 roka 5)328 233-2 8137 706-49 739-17 41912 859192 79841510 55212810 595-23 14465---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)128 738-1 0252 876-92 888-76767910 62302 33112 9421 590-2 808209---
2.4.3. nad 2 roky2 607 564-128 47859 789-1 326 009-73 37111 515359 36114216 359362 03444 206-199 26027 040---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 117 680-30 21535 126-296 088-115 94116 053290 82117 77535 306149 09239 435-63 00628 822---
2.6. Zahraničné pasíva2 684 872058 871192 3320675 2660173 85829 735503 60117 424254 920149 393270 7160298 78359 9730--
2.7. Ostatné pasíva 1 466 855-22 265104 915-307 227-80 3497 414447 57814 74460 307300 94220 446-75 23225 436---
2.8. Celkom19 318 149-565 037800 584-6 430 322-1 467 217170 9644 307 081215 564635 4732 154 712827 581-1 409 515334 099---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt