Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 891 329-359 417366 308-4 212 021-1 015 917105 3872 486 268126 316239 9491 433 942361 608-945 771238 425---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 190 017-120 362130 921-1 446 988-229 66119 0601 176 82130 46474 908369 157281 969-252 28857 418---
1.1.2. Verejná správa795 020-28 56922 123-466 248-33 2482 923127 0593 41710 58056 0575 716-35 4673 613---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 906 292-210 486213 264-2 298 785-753 00883 4041 182 38892 435154 4611 008 72873 923-658 016177 394---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 986 510-129 72193 737-822 945-359 87033 812548 09255 45258 130552 36838 260-214 37279 751---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 387 974-64 77891 006-1 419 271-378 14348 916555 48734 25662 590291 44122 395-333 98985 702---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 494 748-22 4338 988-198 806-53 0726 782123 82510 41111 19230 6571 189-18 8738 520---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 249 880-36 13466 415-923 697-254 06732 943358 87323 01346 586140 4767 677-292 75567 244---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 643 346-6 21115 603-296 768-71 0049 19172 7898324 812120 30813 529-22 3619 938---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)485 645-15 47026 161-52 263-11 41355758 7582 64633 267160 17112 913-100 27111 755---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)46 154-5172 360-4 306-3 58111920 051814724 746355-9 382184---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 894 709-67 167182 936-965 830-206 12818 577689 74938 853106 162269 146189 344-139 04721 770---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 232 199-33 21619 649-646 918-23 9058 949254 77560548 96156 594108 140-21 6248 863---
1.2.1.1. do 1 roka 243 400-1 0951 096-14 614-8 7766 300156 0396323 40927230 755-845136---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 88 239-1 2212 285-52 351-69795814 909462 0881 97111 167-51333---
1.2.1.3. nad 2 roky 900 560-30 90016 268-579 953-14 4321 69183 82749623 46454 35166 218-20 2668 694---
1.2.2. Verejná správa 1 253 641-21 992145 136-251 052-146 5064 445284 21434 59635 344185 07750 491-89 2595 529---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 408 869-11 95918 151-67 860-35 7175 183150 7603 65221 85727 47530 713-28 1647 378---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)70 799-5536-1 735-681666 719218741 127148-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny858 209-30 41021 035-311 582-63 8373 397232 6517 9048 743112 6499 754-37 68618 561---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 262 568-7 76910 603-48 342-12 521814103 7751 5213 48551 7864 266-14 7852 901---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny595 641-22 64110 432-263 240-51 3162 583128 8766 3835 25860 8635 488-22 90115 660---
1.5. Zahraničné aktíva 2 543 431-87 225147 277-792 540-84 87639 350536 74424 231221 55196 620231 492-255 27626 249---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)159 357-5 1113 766-35 037-20 06284630 4403 0952 21745 5783 672-6 1493 384---
1.7. Ostatné aktíva1 071 186-16 27399 015-148 959-69 8708 502333 26615 29561 169214 86622 319-50 26231 390---
1.8. Celkom19 489 028-565 658820 372-6 467 704-1 460 759176 0784 375 837215 709640 6662 173 932818 337-1 434 194339 782---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 515 585-324 747415 627-3 709 617-941 45385 7932 233 412151 206237 1701 096 359362 637-762 276195 288---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 306 955-123 801123 640-1 508 455-286 47118 2981 168 54724 632119 338401 444199 017-264 26069 052---
2.2.2. Ústredná štátna správa 124 234-2 7521 781-47 681-24 7131 42626 4684 2748498 0352 505-1 3142 436---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 084 396-198 194290 206-2 153 481-630 26966 0691 038 397122 300116 983686 880161 115-496 702123 800---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 094 586-58 18167 617-600 196-174 08541 052287 28171 63344 959490 25154 960-159 41344 958---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 305 948-139 88089 957-959 472-244 51716 417370 16131 49864 23254 97698 192-157 80778 839---
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 022 973-82 18159 338-265 757-155 27811 33173 61828 16549 53343 69292 377-92 10969 594---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov73 888-7 4114 591-18 446-21 1752 8133 1403481 3997 258749-1 6394 919---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 209 087-50 28826 028-675 269-68 0642 273293 4032 98513 3004 0265 066-64 0594 326---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 452 175-9129 600-581 520-132 3608 600340 2843 4907 49262 0657 509-179 2451---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 355 442-9129 487-486 909-132 3538 600340 2842 0157 44662 0297 074-179 2351---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace96 733-0113-94 611-7001 4754636435-100---
2.2.3.4. REPO operácie231 687-1243 032-12 293-79 307040 67115 67930079 588454-2372---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)642 985-01 751-39 973-56 5007 088335 40914 77915 23598 38673 161-0703---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 062 730-132 21270 348-1 463 311-91 67325 657559 40058734 884379 20055 255-223 04127 162---
2.4.1. do 1 roka 5)320 713-3 1008 216-46 789-15 36213 588189 24944511 3351389 980-22 44665---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)122 633-1 0292 875-86 469-80268711 48802 04112 9371 596-2 543166---
2.4.3. nad 2 roky2 619 384-128 08359 257-1 330 053-75 50911 382358 66314221 508366 12543 679-198 05226 931---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 121 147-31 37235 383-294 664-116 46216 210291 37117 64035 481149 82739 422-64 32628 989---
2.6. Zahraničné pasíva2 624 738055 085176 5930654 7420172 91530 444488 40717 510249 855147 034266 5500304 28961 3140--
2.7. Ostatné pasíva 1 521 843-22 242120 670-305 397-81 75610 886467 83813 98768 041303 12621 312-80 26226 326---
2.8. Celkom19 489 028-565 658820 372-6 467 704-1 460 759176 0784 375 837215 709640 6662 173 932818 337-1 434 194339 782---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt