Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 880 130-361 444359 155-4 203 403-1 023 293109 1272 458 537127 777242 5371 451 783361 597-937 508243 969---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 144 284-120 564126 150-1 442 505-227 14721 7331 142 77030 03175 948373 285281 764-240 92861 459---
1.1.2. Verejná správa794 129-27 82722 379-459 234-34 7232 960128 9453 24211 18157 2325 367-37 4293 610---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 941 717-213 053210 626-2 301 664-761 42384 4341 186 82294 504155 4081 021 26674 466-659 151178 900---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 006 706-131 36990 665-826 739-365 87434 050547 33956 66159 838561 46638 125-214 52880 052---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 410 955-65 51392 139-1 422 635-385 72349 687559 63234 97862 919293 14622 539-335 35086 694---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 501 875-22 7528 802-202 101-53 6136 886125 51810 57911 09331 3401 179-19 2948 718---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 262 745-36 42867 386-924 700-257 53133 514362 18423 53446 963141 1147 793-293 52268 076---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 646 335-6 33315 951-295 834-74 5799 28771 9308654 863120 69213 567-22 5349 900---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)479 230-15 68225 385-47 274-8 99357659 9352 67732 073161 11313 308-100 16012 054---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)44 829-4892 437-5 016-83312119 9171885795 541494-9 113101---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 884 437-68 495181 592-956 129-211 13018 528673 32737 685112 395270 278191 460-141 44221 976---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 240 233-34 07419 604-647 984-25 7698 942252 82958552 97856 626110 460-21 5668 816---
1.2.1.1. do 1 roka 243 607-1 097772-13 421-9 2636 189152 6102627 34627831 594-882129---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 86 823-1 2572 260-50 653-7911 05814 679351 7862 15711 566-55328---
1.2.1.3. nad 2 roky 909 803-31 72016 572-583 910-15 7151 69585 54052423 84654 19167 300-20 1318 659---
1.2.2. Verejná správa 1 236 121-21 790144 794-241 166-149 4324 304272 00733 52336 409186 23650 471-90 7275 262---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 408 083-12 63117 194-66 979-35 9295 282148 4913 57723 00827 41630 529-29 1497 898---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)69 068-5452-1 560-761865 100247441 287153-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny857 039-29 66621 318-308 028-67 3423 056237 8848 0968 856108 5998 163-37 53118 500---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 266 286-7 13210 547-46 900-12 111728112 6421 5763 58549 8044 710-13 6662 885---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny590 753-22 53410 771-261 128-55 2312 328125 2426 5205 27158 7953 453-23 86515 615---
1.5. Zahraničné aktíva 2 623 331-92 663148 967-827 543-85 64747 655520 47627 099237 65199 914241 002-267 64727 067---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)157 898-5 1533 757-34 438-20 02285529 8423 0732 18545 4553 686-6 1393 293---
1.7. Ostatné aktíva1 056 331-16 06985 767-141 335-69 05610 499335 14214 58960 222214 92320 583-58 07730 069---
1.8. Celkom19 528 229-573 544800 607-6 472 436-1 476 564189 7374 320 308218 341664 5922 192 238826 644-1 448 344344 874---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 540 878-325 521413 334-3 714 178-951 39187 6782 212 215154 030244 1281 101 600367 832-768 777200 194---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 296 738-125 749121 654-1 509 219-287 77419 3481 128 74425 508123 625404 950204 425-274 16771 575---
2.2.2. Ústredná štátna správa 147 641-2 6922 176-48 080-21 6441 60850 6154 2981 2808 7542 489-1 8482 157---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 096 499-197 080289 504-2 156 879-641 97366 7221 032 856124 224119 223687 896160 918-492 762126 462---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 145 006-59 00167 819-616 956-180 55343 544292 99574 68846 410499 93057 949-158 35646 805---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 272 894-137 93887 845-948 064-241 93114 497363 11832 51364 98553 79395 667-152 88879 655---
2.2.3.2.1. do 1 roka 986 840-80 07356 883-254 283-151 6549 43666 58629 13050 05142 37489 455-86 48070 435---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov73 279-7 4504 635-18 259-20 9992 7903 0523521 3837 130814-1 6114 804---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 212 775-50 41526 327-675 522-69 2782 271293 4803 03113 5514 2895 398-64 7974 416---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 463 576-17130 925-581 092-139 7308 681341 4593 5237 56262 2246 981-181 3802---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 368 405-16130 925-487 881-139 7258 681341 4592 0907 50962 1876 558-181 3722---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace95 171-10-93 211-5001 4335337423-80---
2.2.3.4. REPO operácie215 023-1242 915-10 767-79 759035 28413 50026671 949321-1380---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)640 396-01 710-39 315-56 5247 121327 57415 69718 14198 56375 035-0716---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 084 691-134 48069 217-1 469 995-94 72726 031555 89060835 895380 40560 899-229 46127 083---
2.4.1. do 1 roka 5)322 000-2 9817 628-46 440-17 14813 684185 72746610 68416914 112-22 92437---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)116 249-9472 877-82 280-8175438 82402 24913 0071 888-2 651166---
2.4.3. nad 2 roky2 646 442-130 55258 712-1 341 275-76 76211 804361 33914222 962367 22944 899-203 88626 880---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 126 616-32 78635 707-293 966-115 20518 015293 95217 70235 729149 84639 602-64 64729 459---
2.6. Zahraničné pasíva2 637 965056 935175 6300648 4930173 00136 963481 69017 876264 920153 180262 2700303 81763 1900--
2.7. Ostatné pasíva 1 497 683-23 822105 009-306 489-85 71613 929448 98712 42865 779308 64421 006-81 64224 232---
2.8. Celkom19 528 229-573 544800 607-6 472 436-1 476 564189 7374 320 308218 341664 5922 192 238826 644-1 448 344344 874---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt