Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 868 220-359 756361 179-4 170 301-1 024 710104 2282 471 407131 023247 9581 455 314356 220-941 691244 433---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 103 716-119 652128 448-1 407 114-215 76616 2781 153 83431 13179 859375 228276 988-237 31162 107---
1.1.2. Verejná správa802 219-28 11022 983-469 815-35 1263 005128 2823 47611 25354 8484 990-36 6623 669---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 962 285-211 994209 748-2 293 372-773 81884 9451 189 29196 416156 8461 025 23874 242-667 718178 657---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 004 225-129 93690 637-819 357-371 54634 050545 79057 74059 971563 51238 423-213 80079 463---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 434 903-66 05992 477-1 424 483-390 36750 230565 55235 83564 538297 41022 285-338 99886 669---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 503 553-22 7958 846-202 161-54 1526 986125 49910 85011 28631 6141 206-19 5388 620---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 285 513-36 91768 013-926 521-261 99633 898368 15424 09348 426144 4577 873-296 79368 372---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 645 837-6 34715 618-295 801-74 2199 34671 8998924 826121 33913 206-22 6679 677---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)474 409-15 50524 423-43 719-9 24954659 1222 66931 693158 56813 002-103 46912 444---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)48 746-4932 211-5 813-2 65412118 8271736425 748532-11 45478---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 905 948-68 748179 386-961 610-211 43318 390671 90637 711126 383273 875193 173-141 36521 968---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 257 084-34 66720 091-657 631-25 5229 047258 05361355 80555 963109 466-21 6468 580---
1.2.1.1. do 1 roka 247 559-1 1331 041-14 792-8 9496 332154 6282428 95539630 395-772142---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 94 450-1 1912 383-55 936-1 0941 01816 838351 9002 02211 435-55741---
1.2.1.3. nad 2 roky 915 075-32 34316 667-586 903-15 4791 69786 58755424 95053 54567 636-20 3178 397---
1.2.2. Verejná správa 1 243 000-21 460143 033-239 621-148 6764 274266 43733 42847 192190 12751 691-91 1565 905---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 405 864-12 62116 262-64 358-37 2355 069147 4163 67023 38627 78532 016-28 5637 483---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)68 411-5455-1 584-711964 390297171 352140-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny886 237-29 91421 581-310 175-69 3593 113262 8158 9228 824106 1488 215-38 67718 494---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 272 828-7 15510 631-47 149-15 057630111 1901 6233 59153 4734 741-14 6622 926---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny613 409-22 75910 950-263 026-54 3022 483151 6257 2995 23352 6753 474-24 01515 568---
1.5. Zahraničné aktíva 2 605 305-92 956135 750-811 841-88 14141 365537 15926 644241 42597 703244 798-258 55128 972---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)158 210-5 2053 736-34 490-20 00285330 1292 9262 23245 6333 690-6 1143 200---
1.7. Ostatné aktíva1 005 249-16 23082 486-135 727-68 8769 344328 06014 34649 802198 88619 393-52 54829 551---
1.8. Celkom19 497 592-572 863784 175-6 425 728-1 482 591177 3164 365 866221 601677 3462 178 913825 629-1 438 948346 616---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 500 763-323 524407 044-3 651 291-940 63186 1322 253 729155 318259 1811 100 586361 676-761 659199 992---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 255 818-123 374120 760-1 457 924-276 61518 3421 148 00127 290139 387409 368197 121-266 66170 975---
2.2.2. Ústredná štátna správa 120 704-2 5411 414-45 317-21 0181 21325 2524 1572 8019 1873 644-1 9632 197---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 124 241-197 609284 870-2 148 050-642 99866 5771 080 476123 871116 993682 031160 911-493 035126 820---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 149 472-59 88265 433-604 531-179 62043 116327 49772 61046 758492 11656 666-154 35746 886---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 282 591-137 59684 969-951 543-246 18214 805365 04934 79362 61053 33597 308-154 54479 857---
2.2.3.2.1. do 1 roka 990 716-80 32654 614-253 168-153 5189 73467 59331 47147 58342 05790 958-88 97270 722---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 987-7 4224 088-17 919-21 4682 7993 2583541 3016 969989-1 6484 772---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 218 888-49 84826 267-680 456-71 1962 272294 1982 96813 7264 3095 361-63 9244 363---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 472 250-7131 470-581 059-141 2038 656345 3163 4997 45162 6366 869-184 0804---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 379 182-7131 470-489 916-141 1988 656345 3162 1067 39762 5976 442-184 0734---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace93 068-00-91 143-5001 3935439427-70---
2.2.3.4. REPO operácie219 928-1242 998-10 917-75 993042 61412 96917473 94468-5473---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)653 751-01 720-38 941-57 7227 397332 09515 87220 134100 19178 925-0754---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 117 946-136 60967 717-1 482 794-99 10325 370565 13462035 390380 27262 476-235 77326 688---
2.4.1. do 1 roka 5)322 649-3 4756 930-45 361-18 54913 915187 61547810 01713114 055-22 08439---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)121 357-9922 863-87 649-9505889 317112 44611 8891 941-2 63576---
2.4.3. nad 2 roky2 673 940-132 14257 924-1 349 784-79 60410 867368 20213122 927368 25246 480-211 05426 573---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 132 908-33 75335 994-294 636-117 06118 070291 63317 68636 416153 27039 786-64 90829 695---
2.6. Zahraničné pasíva2 646 028055 792171 0520656 4840179 48528 368487 15818 919272 474152 605262 9640295 48165 2460--
2.7. Ostatné pasíva 1 446 196-23 185100 648-301 582-88 58911 979436 11713 18653 751291 98919 802-81 12724 241---
2.8. Celkom19 497 592-572 863784 175-6 425 728-1 482 591177 3164 365 866221 601677 3462 178 913825 629-1 438 948346 616---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt