Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 899 166-363 406358 298-4 162 459-1 032 013105 7092 476 688130 648254 9011 454 393359 208-958 257243 186---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 129 502-122 135125 215-1 401 365-220 89916 9961 164 97529 03384 443373 432280 016-250 44960 544---
1.1.2. Verejná správa794 656-27 80022 276-464 704-34 1553 020128 5794 10211 16853 8715 221-36 0493 711---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 975 008-213 471210 807-2 296 390-776 95985 6931 183 13497 513159 2901 027 09073 971-671 759178 931---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 010 845-131 02190 558-820 348-371 56334 198543 92258 14060 942565 36238 298-217 16879 325---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 446 874-66 62992 542-1 426 394-392 61950 837566 90236 37665 416298 32722 406-341 13887 288---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 487 105-22 1058 742-187 510-53 9617 057123 84611 05311 34032 2541 202-19 4208 615---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 300 340-37 68868 470-928 684-264 89634 334371 04724 40149 529145 2147 906-299 14169 030---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 659 429-6 83615 330-310 200-73 7629 44672 0099224 547120 85913 298-22 5779 643---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)473 233-15 33925 528-45 481-9 55953855 1702 82732 363158 15012 762-103 25612 260---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)44 058-4842 177-4 167-3 21512117 1401735705 251505-10 19758---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 900 405-69 033181 913-948 972-216 10518 874668 18937 664123 979275 474197 743-140 67221 787---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 254 970-34 92619 759-655 662-26 9969 596257 46169052 66455 856111 001-21 7048 655---
1.2.1.1. do 1 roka 243 410-1 020962-13 324-9 1006 816154 1172726 56335030 124-875132---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 91 247-1 1082 389-53 668-1 18154017 126291 8432 13010 492-71526---
1.2.1.3. nad 2 roky 920 313-32 79816 408-588 670-16 7152 24086 21863424 25853 37670 385-20 1148 497---
1.2.2. Verejná správa 1 236 520-21 427146 313-228 773-152 4434 376260 07433 42047 586191 77454 080-90 7015 553---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 408 915-12 68015 841-64 537-36 6664 902150 6543 55423 72927 84432 662-28 2677 579---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)69 665-5455-1 784-731465 418336811 385168-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny889 448-29 86521 748-310 551-68 7473 111265 9068 9978 860106 4578 130-38 44218 634---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 273 384-7 17410 557-46 691-14 802652112 2071 6713 59753 2424 677-15 0713 043---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny616 064-22 69111 191-263 860-53 9452 459153 6997 3265 26353 2153 453-23 37115 591---
1.5. Zahraničné aktíva 2 574 848-92 872132 432-801 535-90 64639 320530 07224 865248 51695 525239 538-248 98630 541---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)158 164-5 1653 725-34 620-19 94285130 0222 9252 22445 7693 670-6 0763 175---
1.7. Ostatné aktíva1 004 957-18 70780 446-135 156-69 1479 742338 41014 82348 501182 30220 141-58 13829 444---
1.8. Celkom19 496 647-579 102778 618-6 395 077-1 496 674177 6224 374 705219 953687 6592 161 301828 597-1 450 572346 767---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 509 837-324 572399 315-3 655 844-959 63086 9422 237 403154 343263 3801 098 994362 538-768 675198 201---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 269 019-123 341112 396-1 450 493-294 03918 9491 148 12924 650142 476411 481204 375-269 79668 894---
2.2.2. Ústredná štátna správa 113 321-2 6001 317-45 943-19 7751 28618 0674 4842 5179 1343 362-2 5532 283---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 127 497-198 631285 602-2 159 408-645 81666 7071 071 207125 209118 387678 379154 801-496 326127 024---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 136 278-59 85163 015-606 719-179 63042 316321 53773 74846 954487 10553 525-155 24546 633---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 297 402-138 65287 895-958 067-249 57715 750363 84035 72363 72453 68494 904-155 27080 316---
2.2.3.2.1. do 1 roka 996 579-79 67756 744-255 979-156 15710 66265 76132 39548 46642 53388 384-88 78071 041---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov73 158-7 5224 097-18 185-21 1262 8173 2683931 2436 893799-1 8754 940---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 227 665-51 45327 054-683 903-72 2942 271294 8112 93514 0154 2585 721-64 6154 335---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 476 724-8131 724-582 239-141 0148 641346 9803 5117 46263 4496 317-185 3745---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 385 244-8131 723-492 643-141 0108 641346 9802 1657 40763 4095 886-185 3675---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 480-01-89 596-4001 3465540431-70---
2.2.3.4. REPO operácie217 093-1202 968-12 383-75 595038 85012 22724774 14155-43770---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)657 312-01 818-38 715-58 5617 511335 69915 75417 490102 42078 543-0801---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 128 245-137 57766 987-1 479 975-99 68025 842573 23462435 883381 33762 700-237 68026 726---
2.4.1. do 1 roka 5)317 194-3 6326 566-38 978-18 95114 239190 52348210 64315512 671-20 31539---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)117 091-1 0302 848-83 126-9684919 268112 10012 0742 308-2 80364---
2.4.3. nad 2 roky2 693 960-132 91557 573-1 357 871-79 76111 112373 44313123 140369 10847 721-214 56226 623---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 135 073-33 60136 043-295 039-117 96118 187291 02517 67637 073153 42140 064-65 18429 799---
2.6. Zahraničné pasíva2 643 972060 807177 2910627 5470180 96027 083486 22518 424279 272158 490264 7150296 30566 8530--
2.7. Ostatné pasíva 1 422 208-22 54597 164-297 957-79 88212 057451 11913 13254 561266 63920 037-82 72824 387---
2.8. Celkom19 496 647-579 102778 618-6 395 077-1 496 674177 6224 374 705219 953687 6592 161 301828 597-1 450 572346 767---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt