Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 11 947 103-368 902359 840-4 161 311-1 035 120107 2742 474 719130 622257 7721 475 532361 688-963 509250 814---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 155 401-124 315128 531-1 392 847-222 20917 7031 160 97228 75485 725389 989280 885-254 96468 507---
1.1.2. Verejná správa796 054-29 34922 532-458 591-36 0483 020128 8253 96510 99654 5195 301-39 1943 714---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny6 995 648-215 238208 777-2 309 873-776 86386 5511 184 92297 903161 0511 031 02475 502-669 351178 593---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 007 915-131 38288 885-819 388-372 75734 324537 81857 59262 199569 74138 092-215 82479 913---
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 463 826-67 61693 517-1 430 789-394 13551 462572 49737 33366 835301 79822 573-337 87587 396---
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 477 880-22 0118 727-176 210-53 9697 109125 29411 27811 48132 4291 178-19 4968 698---
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 310 283-38 75269 087-930 259-265 99034 868375 04124 87350 940147 6868 085-295 62169 081---
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 675 663-6 85315 703-324 320-74 1769 48572 1621 1824 414121 68313 310-22 7589 617---
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)479 583-15 75123 896-55 329-9 07464454 9452 80231 410153 99614 562-105 94411 230---
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)44 329-4912 481-4 367-89812219 6621776085 489272-9 70953---
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 923 792-69 940184 794-961 158-221 56918 378668 03637 408127 813272 817194 326-146 11021 443---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 254 249-35 45319 458-657 464-27 8859 194254 04057355 55855 934108 442-21 5598 689---
1.2.1.1. do 1 roka 237 256-1 023494-13 884-9 1746 489148 6442427 49034828 627-882177---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 92 301-1 0542 486-54 937-1 23345117 785331 8031 7949 975-72228---
1.2.1.3. nad 2 roky 924 692-33 37616 478-588 643-17 4782 25487 61151626 26553 79269 840-19 9558 484---
1.2.2. Verejná správa 1 255 522-21 443149 126-239 449-154 3984 479267 44233 33547 912189 35253 176-89 9425 468---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 414 021-13 04416 210-64 245-39 2864 705146 5543 50024 34327 53132 708-34 6097 286---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)69 360-5136-1 712-791365 212396591 390168-01---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny883 196-30 11421 890-307 890-67 0263 082264 6888 5478 829107 6477 006-38 00318 474---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 271 345-7 41010 578-47 420-14 575557110 9061 6213 70553 2943 666-14 6372 976---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny611 851-22 70411 312-260 470-52 4512 525153 7826 9265 12454 3533 340-23 36615 498---
1.5. Zahraničné aktíva 2 545 940-94 280138 476-796 217-84 94738 988510 10825 412243 125100 439240 355-244 11929 474---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)158 583-5 2053 705-34 601-19 91183330 4012 9162 16945 9443 673-5 9333 292---
1.7. Ostatné aktíva1 038 439-18 73877 689-140 196-70 53711 310333 75316 70756 506200 05520 322-63 85028 776---
1.8. Celkom19 566 430-587 230786 430-6 403 085-1 499 193179 8814 346 917221 652696 8762 203 823827 538-1 461 528352 277---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 566 545-328 310403 725-3 654 543-956 53087 6562 239 788154 178270 1171 115 644368 097-783 323204 634---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 309 403-127 814115 457-1 451 183-289 05019 4041 137 49524 370148 186423 874209 146-289 12674 298---
2.2.2. Ústredná štátna správa 128 900-2 5341 242-46 227-19 1331 52135 3404 3952 2048 3333 712-1 9162 343---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 128 242-197 962287 026-2 157 133-648 34766 7311 066 953125 413119 727683 437155 239-492 281127 993---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 175 265-60 20067 008-616 884-183 22143 286326 29574 60447 166495 49057 119-156 55547 437---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 265 457-137 63886 277-942 296-247 40114 749362 45835 45464 79053 48091 373-148 99380 548---
2.2.3.2.1. do 1 roka 964 134-78 71554 710-241 903-152 6779 56563 08932 05949 23442 51884 832-83 84570 987---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov74 046-7 6354 078-18 191-21 7712 8483 2993881 2296 701816-1 8755 215---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 227 277-51 28827 489-682 202-72 9532 336296 0703 00714 3274 2615 725-63 2734 346---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 475 990-6132 015-582 393-140 5178 630345 0323 3837 49363 5276 308-186 6788---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 385 075-6132 014-493 514-140 5178 630345 0322 0817 44163 4855 676-186 6718---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 915-01-88 879-0001 3025242632-70---
2.2.3.4. REPO operácie211 530-1181 726-15 560-77 2086633 16811 97227870 940439-550---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)646 766-01 819-38 598-58 2077 482328 92615 68217 000100 17278 027-0853---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 123 180-139 73666 494-1 485 489-102 19225 595559 38563438 504383 82857 837-236 72426 762---
2.4.1. do 1 roka 5)307 302-3 3016 521-40 245-18 56614 286180 66348312 7291598 649-21 65941---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)117 080-1 0012 806-84 189-1 7867428 89691 75711 3921 889-2 58033---
2.4.3. nad 2 roky2 698 798-135 43457 167-1 361 055-81 84010 567369 82614224 018372 27747 299-212 48526 688---
2.5. Kapitál a opravné položky 1 142 479-34 42836 263-293 262-118 86018 576297 11717 75436 854153 92640 045-65 40529 989---
2.6. Zahraničné pasíva2 609 257058 704182 5420626 8530182 03727 060473 01019 633273 872154 279264 0310279 43467 8020--
2.7. Ostatné pasíva 1 478 203-26 05295 587-304 340-81 36713 512448 69113 77160 529295 97419 501-96 64222 237---
2.8. Celkom19 566 430-587 230786 430-6 403 085-1 499 193179 8814 346 917221 652696 8762 203 823827 538-1 461 528352 277---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt